Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Cho dãy số gồm n số nguyên. Tìm dãy con có tổng lớn nhất

Giải thuật:

- Sử dụng kỹ thuật vét cạn các dãy con, dùng hàm tính tổng dãy con để kiểm tra.

Cài đặt:

Program Day_con1b;

Type KM= array[1..100] of integer;

   Var M:KM;

  i,j,n,ldau, dai,Max: integer;

Function TONG(A:KM;m,l:byte):Integer;

Var Tam,i:integer;

Begin

  Tam:=0;

  For i:=m to m+l do Tam:=Tam + A[i];

  TONG:=Tam;

End;

Begin

   Write('Nhap so nc: '); Readln(n);

   For i:=1 to n do Begin Write('[',i,']='); Readln(M[i]); End;

   Max:=M[1];dai:=1;ldau:=1;

   For i:= 1 to n do

   For j:=0 to n-i+1 do

      if TONG(M,i,j)> Max then

      Begin ldau:=i; Max:=Tong(M,i,j) ; dai:=j+1 End;

   Write('Xau con co tong:',max,' bat dau tu: ',ldau, ' dai: ',dai);

   Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.5 (250 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
DATC đối mặt nguy cơ mất vốn, thanh khoản kém

DATC đối mặt nguy cơ mất vốn, thanh khoản kém

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chính là mua bán nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc cho doanh nghiệp, sử dụng vốn hiệu quả thấp; tiền gửi và cho vay không đúng chức năng nhiệm vụ, thanh khoản kém và có nguy cơ mất vốn.

Tính năng tìm kiếm mới: Google Application Search

Tính năng tìm kiếm mới: Google Application Search

Today I spotted a new search option on Google – “Applications”. Not sure if I’ve been blind or this is a completely new option in the “More” section.

Slide (tài liệu) Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam - Vecom 2019

Slide (tài liệu) Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử Việt Nam - Vecom 2019

Phiên thứ nhất với tiêu đề “Bùng nổ mua sắm online” thảo luận về xu hướng thị trường thương mại điện tử sẽ mở rộng mạnh mẽ. Năm 2019 là năm bản lề của các chính sách hỗ trợ từ nhà nước

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung