Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Tìm dãy con có tổng lớn nhất của dãy số gồm n số nguyên

Cho dãy số gồm n số nguyên. Tìm dãy con có tổng lớn nhất

Giải thuật:

- Sử dụng kỹ thuật vét cạn các dãy con, dùng hàm tính tổng dãy con để kiểm tra.

Cài đặt:

Program Day_con1b;

Type KM= array[1..100] of integer;

   Var M:KM;

  i,j,n,ldau, dai,Max: integer;

Function TONG(A:KM;m,l:byte):Integer;

Var Tam,i:integer;

Begin

  Tam:=0;

  For i:=m to m+l do Tam:=Tam + A[i];

  TONG:=Tam;

End;

Begin

   Write('Nhap so nc: '); Readln(n);

   For i:=1 to n do Begin Write('[',i,']='); Readln(M[i]); End;

   Max:=M[1];dai:=1;ldau:=1;

   For i:= 1 to n do

   For j:=0 to n-i+1 do

      if TONG(M,i,j)> Max then

      Begin ldau:=i; Max:=Tong(M,i,j) ; dai:=j+1 End;

   Write('Xau con co tong:',max,' bat dau tu: ',ldau, ' dai: ',dai);

   Readln

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (126 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Làm thế nào để custom commands trong Drupal 8 Console

Làm thế nào để custom commands trong Drupal 8 Console

Drupal 8 brings us Drupal Console as a new CLI tool

Chiến dịch bán hàng với Drupal Commerce và MailChimp

Chiến dịch bán hàng với Drupal Commerce và MailChimp

Measuring how much sales are generated from an email campaign becomes easy with Commerce MailChimp module.

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LiteSpeed và MySQL cùng với việc xây dựng PHP tùy biến, và phpMyAdmin để quản lí database trên MySQL trên hệ điều hành họ Ubuntu/Debian một cách đầy đủ.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer