Tạo bộ đếm giờ trong lập trình Android

Tạo bộ đếm giờ trong lập trình Android

Bước 1: Khai báo một đối tượng CountDownTimer

CountDownTimer count_obj;

Bước 2:

Trong hàm onCreate viết mã sau để tạo mới 1 CountDownTimer, truyền vào 2 tham số.

Tham số 1: Tổng thời gian thực hiện
Tham số 2: Khoảng cách thời gian thực hiện lại hành động

onTick : được gọi sau một khoảng thời gian xác định.
onFinish: được gọi khi kết thúc tổng thời gian.

Code ví dụ:

new CountDownTimer(Tongthoigian, khoangthoigian) {
        
        @Override
        public void onTick(long millisUntilFinished) {
          // TODO Auto-generated method stub
          Action  
        }
        
        @Override
        public void onFinish() {
          // TODO Auto-generated method stub
          Action
        }
      }.start();
  }