Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố.

            Ví dụ: N = 1260 = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 7

Hướng dẫn:

-          Viết hàm nhập số N. Lưu ý, hàm nhập cần truyền tham số N theo dạng tham biến để lưu lại giá trị đã nhập vào.

-          Viết hàm phân tích số N ra các thừa số nguyên tố và in các thừa số đó ra màn hình với ý tưởng thuật toán:

o       Chia N cho số nguyên tố u (nhỏ nhất là 2).

o       Trong khi N còn chia hết cho u thì tiến hành phân tích N với u là thừa số. Giảm N đi u lần.

o       Nếu N không chia hết cho u, thi tăng u lên 1.

o       Quá trình lặp lại với

         u từng bước tăng lên 1 nếu N không chia hết cho u.

         N từng bước giảm xuống u lần nếu N chia hết cho u.

o       Quá trình lặp lại đến một mức u tăng lên và N giảm xuống để N = u, khi đó giá trị mới của N sẽ là 1.

Chương trình:

Program Phan_Tich_Thua_So;

Uses crt;

Var N : integer;

{ 1. Thu tuc nhap so N. }

 Procedure NhapSoN( var NN : Integer );

 Begin

     NN := 0; {Gan khoi dau bang 0 de vao vong lap, vong lap dung khi nhap khac 0}

     While ( N = 0 ) do

     Begin

        Write( 'Nhap N=' ); Readln(NN );

     End;

 End;

 { 2. Thu tuc phan tich N ra thanh cac thua so nguyen to }

 Procedure PhantichSoN ( Var N1 : Integer );

 Var u,dem:Integer;

 Begin

   If ( N1 > 1 ) Then

   Begin

        u := 2; dem := 0;

       While ( N1 > 1 ) do

         If ( N1 mod u = 0 ) Then

         Begin

             dem:=dem+1;

             Writeln( u);

             N1 := N1 div u;

         End

         Else

            u:=u+1;

   End

   Else

     Writeln(' Khong the phan tich duoc' );

 End;

{ 3. Than chuong trinh chinh }

 BEGIN

    Clrscr;

    Writeln('Phan tich so N thanh tich cua cac so nguyen to :' );

    NhapSoN( N );

    PhantichSoN( N );

    Writeln ('Nhan Enter de ket thuc ...' );

    Readln;

END
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (290 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
New Samsung TV Ad Takes a Stab at iPhone Users

New Samsung TV Ad Takes a Stab at iPhone Users

Apple and Samsung have been involved in quite the court battle over the last 6 months. Apple accused Samsung of copying the trademarked design of its products, and since then, the two companies have been in and out of court.

Có cần thiết lấy Acquia Certified Drupal Developer exam ?

Có cần thiết lấy Acquia Certified Drupal Developer exam ?

In the very recent period this new thing popped up in the Drupal community that has everybody talking: the Acquia certification for Drupal developers. I'm writing this article minutes after actually taking this exam to share with you my impressions.

Anchor Text

Anchor Text

Anchor text is the visible characters and words that hyperlink display when linking to another document or location on the web

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung