Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố.

            Ví dụ: N = 1260 = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 7

Hướng dẫn:

-          Viết hàm nhập số N. Lưu ý, hàm nhập cần truyền tham số N theo dạng tham biến để lưu lại giá trị đã nhập vào.

-          Viết hàm phân tích số N ra các thừa số nguyên tố và in các thừa số đó ra màn hình với ý tưởng thuật toán:

o       Chia N cho số nguyên tố u (nhỏ nhất là 2).

o       Trong khi N còn chia hết cho u thì tiến hành phân tích N với u là thừa số. Giảm N đi u lần.

o       Nếu N không chia hết cho u, thi tăng u lên 1.

o       Quá trình lặp lại với

         u từng bước tăng lên 1 nếu N không chia hết cho u.

         N từng bước giảm xuống u lần nếu N chia hết cho u.

o       Quá trình lặp lại đến một mức u tăng lên và N giảm xuống để N = u, khi đó giá trị mới của N sẽ là 1.

Chương trình:

Program Phan_Tich_Thua_So;

Uses crt;

Var N : integer;

{ 1. Thu tuc nhap so N. }

 Procedure NhapSoN( var NN : Integer );

 Begin

     NN := 0; {Gan khoi dau bang 0 de vao vong lap, vong lap dung khi nhap khac 0}

     While ( N = 0 ) do

     Begin

        Write( 'Nhap N=' ); Readln(NN );

     End;

 End;

 { 2. Thu tuc phan tich N ra thanh cac thua so nguyen to }

 Procedure PhantichSoN ( Var N1 : Integer );

 Var u,dem:Integer;

 Begin

   If ( N1 > 1 ) Then

   Begin

        u := 2; dem := 0;

       While ( N1 > 1 ) do

         If ( N1 mod u = 0 ) Then

         Begin

             dem:=dem+1;

             Writeln( u);

             N1 := N1 div u;

         End

         Else

            u:=u+1;

   End

   Else

     Writeln(' Khong the phan tich duoc' );

 End;

{ 3. Than chuong trinh chinh }

 BEGIN

    Clrscr;

    Writeln('Phan tich so N thanh tich cua cac so nguyen to :' );

    NhapSoN( N );

    PhantichSoN( N );

    Writeln ('Nhan Enter de ket thuc ...' );

    Readln;

END
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (290 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google

5 lý do để Apple không kiện Google

Mặc dù Apple đã dành chiến thắng quyết định trong vụ kiện với Samsung, có rất nhiều lý do để họ không tiếp tục tấn công nhà phát triển nền tảng Android là Google.

Elon Musk lên tiếng phủ nhận chuyện qua đêm với hai mỹ nhân

Elon Musk lên tiếng phủ nhận chuyện qua đêm với hai mỹ nhân

Tỉ phú Elon Musk lên tiếng trước nghi án sex tập thể với Amber Heard và Cara Delevingne

Hội thảo Drupal 8 xoay quanh sprint designed tại Belgium

Hội thảo Drupal 8 xoay quanh sprint designed tại Belgium

During the 5-day sprint, we worked on an impressive 51 critical issues, 28 of which are already fixed.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung