Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố

Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện phân tích ra N ra thành các thừa số nguyên tố.

            Ví dụ: N = 1260 = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 7

Hướng dẫn:

-          Viết hàm nhập số N. Lưu ý, hàm nhập cần truyền tham số N theo dạng tham biến để lưu lại giá trị đã nhập vào.

-          Viết hàm phân tích số N ra các thừa số nguyên tố và in các thừa số đó ra màn hình với ý tưởng thuật toán:

o       Chia N cho số nguyên tố u (nhỏ nhất là 2).

o       Trong khi N còn chia hết cho u thì tiến hành phân tích N với u là thừa số. Giảm N đi u lần.

o       Nếu N không chia hết cho u, thi tăng u lên 1.

o       Quá trình lặp lại với

         u từng bước tăng lên 1 nếu N không chia hết cho u.

         N từng bước giảm xuống u lần nếu N chia hết cho u.

o       Quá trình lặp lại đến một mức u tăng lên và N giảm xuống để N = u, khi đó giá trị mới của N sẽ là 1.

Chương trình:

Program Phan_Tich_Thua_So;

Uses crt;

Var N : integer;

{ 1. Thu tuc nhap so N. }

 Procedure NhapSoN( var NN : Integer );

 Begin

     NN := 0; {Gan khoi dau bang 0 de vao vong lap, vong lap dung khi nhap khac 0}

     While ( N = 0 ) do

     Begin

        Write( 'Nhap N=' ); Readln(NN );

     End;

 End;

 { 2. Thu tuc phan tich N ra thanh cac thua so nguyen to }

 Procedure PhantichSoN ( Var N1 : Integer );

 Var u,dem:Integer;

 Begin

   If ( N1 > 1 ) Then

   Begin

        u := 2; dem := 0;

       While ( N1 > 1 ) do

         If ( N1 mod u = 0 ) Then

         Begin

             dem:=dem+1;

             Writeln( u);

             N1 := N1 div u;

         End

         Else

            u:=u+1;

   End

   Else

     Writeln(' Khong the phan tich duoc' );

 End;

{ 3. Than chuong trinh chinh }

 BEGIN

    Clrscr;

    Writeln('Phan tich so N thanh tich cua cac so nguyen to :' );

    NhapSoN( N );

    PhantichSoN( N );

    Writeln ('Nhan Enter de ket thuc ...' );

    Readln;

END
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 3 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn chèn JS và CSS assets vào Drupal 8 theme năm 2015

Hướng dẫn chèn JS và CSS assets vào Drupal 8 theme năm 2015

In the example below global-stylingis a name of a library (a file or collection of files) that is used for global styles

Adobe kills Flash for mobile devices, proves that Apple was right all along

Adobe kills Flash for mobile devices, proves that Apple was right all along

Apple has been getting a lot of heat over the years for their refusal to support Adobe’s Flash software. Companies such as Nokia, RIM, and even Google...

Sự tiện lợi của Drupal 8 adoption led by Adam Balsam

Sự tiện lợi của Drupal 8 adoption led by Adam Balsam

Contributed modules in Drupal deliver the functionality and innovation proprietary content management solutions simply can't match