Thuật toán C/C++

15 Feb
Ý tưởng về 6 bậc cách biệt và mô hình đồ thị (6 degrees of Separation and Graph model)

Ý tưởng về 6 bậc cách biệt và mô hình đồ thị (6 degrees of Separation and Graph model)

6 bậc cách biệt – lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm này là thông qua cuốn Quảng trường và tòa tháp của tác giả Niall Ferguson

Read more
01 Feb
Pascal Trả lời câu hỏi Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong mảng một chiều

C/C++ Trả lời câu hỏi tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong mảng một chiều

Bài toán: Nhập vào mảng một chiều. Hãy tìm số lớn nhất trong mảng, tìm số nhỏ nhất trong mảng.

Read More
19 Dec
Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

Read More
19 Dec
Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS

Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thay thế việc sử dụng stack bằng hàng đợi queue

Read More
19 Dec
Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Đồ thị: là một cấu trúc dữ liệu rời rạc bao gồm các đỉnh và các cạnh nối các cặp đỉnh này. Chúng ta phân biệt đồ thị thông qua kiểu và số lượng cạnh nối giữa các cặp đỉnh của đồ thị.

Read More

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây