Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

>> Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng bạn có thể xem ở đây.

>> Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Tư tưởng cơ bản của thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu là bắt đầu tại một đỉnh v0 nào đó, chọn một đỉnh u bất kỳ kề với v0 và lấy nó làm đỉnh duyệt tiếp theo. Cách duyệt tiếp theo được thực hiện tương tự như đối với đỉnh v0 với đỉnh bắt đầu là u.

Để kiểm tra việc duyệt mỗi đỉnh đúng một lần, chúng ta sử dụng một mảng chuaxet[] gồm n phần tử (tương ứng với n đỉnh), nếu đỉnh thứ i đã được duyệt, phần tử tương ứng trong mảng chuaxet[] có giá trị FALSE. Ngược lại, nếu đỉnh chưa được duyệt, phần tử tương ứng trong mảng có giá trị TRUE. Thuật toán có thể được mô tả bằng thủ tục đệ qui DFS () trong đó: chuaxet - là mảng các giá trị logic được thiết lập giá trị TRUE.

void DFS( int v){ 

 Thăm_Đỉnh(v);

 chuaxet[v]:= FALSE; 

 for ( u ∈ke(v) ) { 

 if (chuaxet[u] ) DFS(u); 

 } 

}

Thủ tục DFS() sẽ thăm tất cả các đỉnh cùng thành phần liên thông với mỗi đỉnh đúng một lần. Để đảm bảo duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị (có thể có nhiều thành phần liên thông), chúng ta chỉ cần thực hiện duyệt như sau:

for (i=1; i≤n ; i++)

 chuaxet[i]:= TRUE; /* thiết lập giá trị ban đầu cho mảng chuaxet[]*/

for (i=1; i≤n ; i++)

 if (chuaxet[i] )

 DFS( i);

Đồ thị - Tìm kiếm theo chiều sâu DFS

Đồ thị - Tìm kiếm theo chiều sâu DFS

Kết quả duyệt: 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12

STT
Đỉnh bắt đầu duyệt
Các đỉnh đã duyệt
Các đỉnh chưa duyệt
1 DFS(1) 1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
2 DFS(2) 1,2 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
3 DFS(4) 1,2,4 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13
4 DFS(3) 1,2,4,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13
5 DFS(6) 1,2,4,3,6 5,7,8,9,10,11,12,13
6 DFS(7) 1,2,4,3,6,7 5,8,9,10,11,12,13
7 DFS(8) 1,2,4,3,6,7,8 5,9,10,11,12,13
8 DFS(10) 1,2,4,3,6,7,8,10 5,9,11,12,13
9 DFS(10) 1,2,4,3,6,7,8,10,5 9,11,12,13
10 DFS(9) 1,2,4,3,6,7,8,10,5,9 11,12,13
11 DFS(13) 1,2,4,3,6,7,8,10,5,9,13 11,12
12 DFS(11) 1,2,4,3,6,7,8,10,5,9,13,11 12
13 DFS(12) 1,2,4,3,6,7,8,10,5,9,13,11,12 Ѳ

DFS.IN

13
0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
1    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0
1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    1    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0
0    1    0    1    0    0    1    1    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0
0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1
0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0
1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1
0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    1    0

Chương trình cài đặt bằng C/C++

#include<iostream>

#include<conio.h>

using namespace std;

#define MAX 100 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

int G[MAX][MAX], n, chuaxet[MAX]; 

void Init(){ 

 freopen("DFS.IN", "r", stdin); 

 cin>>n; 

 cout<<"So dinh cua ma tran n = "<<n<<endl;

 //nhap ma tran lien ke.

 for(int i=1; i<=n;i++){ 

 for(int j=1; j<=n;j++){ 

  cin>>G[i][j]; 

 } 

 } 

} 

/* Depth First Search */

void DFS(int G[][MAX], int n, int v, int chuaxet[]){ 

 cout<<"Duyet dinh : "<<v<<endl;

 int u; 

 chuaxet[v]=FALSE; 

 for(u=1; u<=n; u++){ 

 if(G[v][u]==1 && chuaxet[u]) 

  DFS(G,n, u, chuaxet); 

 } 

} 

void main(void){ 

 Init(); 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

 chuaxet[i]=TRUE; 

 for(int i=1; i<=n;i++) 

 if(chuaxet[i]) 

  DFS( G,n, i, chuaxet); 

 _getch(); 

}

Chương trình cài đặt bằng Java.

package simplecodecjava.blogspot.com;

import java.io.BufferedReader;

import java.io.File;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;


public class DFSAlgorithm {

 static final int MAX = 100;

 int G[][] = new int[MAX][MAX];// matran kề.

 int n = 0; // số dỉnh của đồ thị

 boolean chuaxet[] = new boolean[MAX];// mảng đánh dấu đỉnh đã được thăm.

 void Init() {

 File file = new File(getClass().getResource("DFS.IN").getPath());

 BufferedReader reader = null;

 try {

  reader = new BufferedReader(new FileReader(file));

  n = Integer.parseInt(reader.readLine());

  for (int i = 1; i <= n; i++) {

  String[] aLineOfMatrix = reader.readLine().split("\\s+");

  for (int j = 1; j <= n; j++) {

   G[i][j] = Integer.parseInt(aLineOfMatrix[j -1]);// index của J bắt đầu từ 0.

  }

  }

 }catch(FileNotFoundException e){

  e.printStackTrace();

 } catch (IOException e) {

  e.printStackTrace();

 }

 finally {

  if (reader != null)

  try {

   reader.close();

  } catch (IOException e) {

   e.printStackTrace();

  }

 }

 }


 void DFS(int v) {

 int u;

 System.out.print(v + " ");

 chuaxet[v] = false;

 for (u = 1; u <= n; u++) {

  if (G[v][u] == 1 && chuaxet[u])

  DFS(u);

 }

 }


 public DFSAlgorithm() {

 Init();

 for (int i = 1; i <= n; i++){

  chuaxet[i] = true;

 }

 System.out.print("\n");

 for (int i = 1; i <= n; i++)

  if (chuaxet[i]){

  DFS(i);

  }

 }


 public static void main(String[] args) {

 System.out.println("DFS");

 new DFSAlgorithm();

 }

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Samsung Conquer 4G Review

Samsung Conquer 4G Review

Though to be a budget 4G devices, the Samsung Conquer 4G is very elegant and stylish. I was surprised at how well put together this phone is. The manufacturers seemed to have put a lot of attention to detail when making this gadget.

Joomla cài đặt chậm hơn Drupal 6

Joomla cài đặt chậm hơn Drupal 6

Hai hệ quản trị nội dung này thay nhau làm mưa làm gió trong các cuộc thi. Đặc biệt ở cuộc bình chọn uy tín nhất của Packt Publishing, Joomla! và Drupal luôn chiếm giữ hai vị trí đầu bảng.

tin nhắn SMS, Android, Android 4.1 Jelly Bean, Google Play

5 ứng dụng chặn cuộc gọi và tin nhắn SMS trên Android

Đôi khi bạn nhận được quá nhiều cuộc gọi và tin nhắn rác không mong muốn từ một số điện thoại nào đó, làm cho bạn cảm thấy phiền hà, khó chịu và muốn ngăn chặn nó.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung