Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Lý thuyết thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS bằng C/C++ và Java

Để xem lý thuyết đồ thị với các định nghĩa về đường đi, chu trình, đồ thị liên thông bạn có thể xem ở đây.

>> Lý thuyết đồ thị - Đường đi - Chu trình - Đồ thị liên thông

Lý thuyết về thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu bạn có thể xem ở đây.

>> Thuật toán về tìm kiếm theo chiều sâu DFS bằng ngôn ngữ C/C++

Khác với thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu, thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thay thế việc sử dụng stack bằng hàng đợi queue. Trong thủ tục này, đỉnh được nạp vào hàng đợi đầu tiên là v, các đỉnh kề với v ( v1, v2,..., vk) được nạp vào queue kế tiếp. Quá trình duyệt tiếp theo được bắt đầu từ các đỉnh còn có mặt trong hàng đợi.

Để ghi nhận trạng thái duyệt các đỉnh của đồ thị, ta cũng vẫn sử dụng mảng chuaxet[] gồm n phần tử thiết lập giá trị ban đầu là TRUE. Nếu đỉnh i của đồ thị đã được duyệt, giá trị chuaxet[i] sẽ nhận giá trị FALSE. Thuật toán dừng khi hàng đợi rỗng.

Thủ tục BFS dưới đây thể hiện quá trình thực hiện của thuật toán:

void BFS(int u){

 queue = φ;

 u <= queue; /*nạp u vào hàng đợi*/

 chuaxet[u] = false;/* đổi trạng thái của u*/

 while (queue ≠ φ) { /* duyệt tới khi nào hàng đợi rỗng*/

 queue<=p; /*lấy p ra từ khỏi hàng đợi*/

 Thăm_Đỉnh(p); /* duyệt xong đỉnh p*/

 for (v ∈ke(p) ) {/* đưa các đỉnh v kề với p nhưng chưa được xét vào hàng đợi*/

  if (chuaxet[v] ) {

  v<= queue; /*đưa v vào hàng đợi*/

  chuaxet[v] = false;/* đổi trạng thái của v*/

  }

 }

 } /* end while*/

}/* end BFS*/

Thủ tục BFS sẽ thăm tất cả các đỉnh cùng thành phần liên thông với u. Để thăm tất cả các đỉnh của đồ thị, chúng ta chỉ cần thực hiện đoạn chương trình dưới đây:

for (u=1; u≤n; u++)

 chuaxet[u] = TRUE;

for (u∈V )

 if (chuaxet[u] )

 BFS(u);

Đồ thị - Tìm kiếm theo chiều rộng BFS

Đồ thị - Tìm kiếm theo chiều rộng BFS

Kết quả duyệt: 1,2,3,11,4,6,12,13,7, 8, 9,10, 5.

BFS.IN

13
0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0
1    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0
1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    1    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0
0    1    0    1    0    0    1    1    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0
0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1
0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0
1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1
0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    1    0

Chạy tay

STT
Các đỉnh đã duyệt
Các đỉnh trong hàng đợi
Các đỉnh còn lại
1 Ѳ Ѳ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
2 1 2,3,11 4,5,6,7,8,9,10,12,13
3 1,2 3,11,4,6 5,7,8,9,10,12,13
4 1,2,3 11,4,6 5,7,8,9,10,12,13
5 1,2,3,11 4,6,12,13 5,7,8,9,10
6 1,2,3,11,4 6,12,13 5,7,8,9,10
7 1,2,3,11,4,6 12,13,7,8 5,9,10
8 1,2,3,11,4,6,12 13,7,8 5,9,10
9 1,2,3,11,4,6,12,13 7,8,9 5,10
10 1,2,3,11,4,6,12,13,7 8,9 5,10
11 1,2,3,11,4,6,12,13,7,8 9,10 5
12 1,2,3,11,4,6,12,13,7,8,9 10,5 Ѳ
13 1,2,3,11,4,6,12,13,7,8,9,10 5 Ѳ
14 1,2,3,11,4,6,12,13,7,8,9,10,5 Ѳ Ѳ

Chương trình cài đặt bằng C/C++

#include<iostream>

#include<conio.h>

using namespace std;

#define MAX 100 

#define TRUE 1 

#define FALSE 0 

int G[MAX][MAX], n, chuaxet[MAX], QUEUE[MAX]; 

void Init(){ 

 freopen("BFS.IN","r",stdin);

 cin>>n;

 cout<<"So dinh cua do thi n = "<<n<<endl;

 //nhap ma tran lien ke.

 for(int i=1; i<=n;i++){ 

 for(int j=1; j<=n;j++){ 

  cin>>G[i][j]; 

 } 

 } 

 for(int i=1; i<=n;i++){

 chuaxet[i]=TRUE; 

 }

} 

/* Breadth First Search */

void BFS(int i){ 

 int u,dauQ, cuoiQ;

 dauQ=1; cuoiQ=1;QUEUE[cuoiQ]=i;chuaxet[i]=FALSE; 

 /* thiết lập hàng đợi với đỉnh đầu là i*/

 while(dauQ<=cuoiQ){ 

 u=QUEUE[dauQ];// lấy đỉnh u ra khỏi queue.

 cout<<"duyet dinh: "<<u<<endl;

 dauQ=dauQ+1; /* duyệt đỉnh đầu hàng đợi*/

 for(int j=1; j<=n;j++){ 

  if(G[u][j]==1 && chuaxet[j] ){ 

  cuoiQ=cuoiQ+1; 

  QUEUE[cuoiQ]=j; 

  chuaxet[j]=FALSE; 

  } 

 } 

 } 

} 

void main(void){ 

 Init(); 

 for(int i=1; i<=n; i++) 

 if (chuaxet[i])

  BFS(i); 

 _getch(); 

}

Chương trình  cài đặt bằng Java

package simplecodecjava.blogspot.com;


import java.io.BufferedReader;

import java.io.File;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileReader;

import java.io.IOException;


public class BFSAlgorithm {

 static final int MAX = 100;

 int G[][] = new int[MAX][MAX];/* ma trận kề*/

 boolean chuaxet[] = new boolean[MAX];/*mảng đánh dấu đỉnh đã được thăm.*/

 int QUEUE[] = new int[MAX]; /*hàng đợi*/

 int n;


 void init() {

 File file = new File(getClass().getResource("BFS.IN").getPath());

 BufferedReader reader = null;

 try {

  reader = new BufferedReader(new FileReader(file));

  n = Integer.parseInt(reader.readLine());

  for (int i = 1; i <= n; i++) {

  String[] aLineOfMatrix = reader.readLine().split("\\s+");

  for (int j = 1; j <= n; j++) {

   G[i][j] = Integer.parseInt(aLineOfMatrix[j - 1]);/*index của J bắt đầu từ 0*/

  }

  }

 } catch (FileNotFoundException e) {

  e.printStackTrace();

 } catch (IOException e) {

  e.printStackTrace();

 } finally {

  if (reader != null)

  try {

   reader.close();

  } catch (IOException e) {

   e.printStackTrace();

  }

 }

 }


 void BFS(int v) {

 int u, dauQ, cuoiQ, j;

 dauQ = 1;

 cuoiQ = 1;

 QUEUE[cuoiQ] = v;

 chuaxet[v] = false;

 /* thiết lập hàng đợi với đỉnh đầu là i */

 while (dauQ <= cuoiQ) {

  u = QUEUE[dauQ];

  System.out.print(u + " ");

  dauQ = dauQ + 1; /* duyệt đỉnh đầu hàng đợi */

  for (j = 1; j <= n; j++) {

  if (G[u][j] == 1 && chuaxet[j]) {

   cuoiQ = cuoiQ + 1;

   QUEUE[cuoiQ] = j;

   chuaxet[j] = false;

  }

  }

 }

 }


 public BFSAlgorithm() {

 init();

 for (int i = 1; i <= n; i++) {

  chuaxet[i] = true;

 }

 System.out.print("\n");

 for (int i = 1; i <= n; i++)

  if (chuaxet[i]) {

  BFS(i);

  }

 }


 public static void main(String[] args) {

 new BFSAlgorithm();

 }

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (19 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

30 ví dụ về quảng cáo in thông minh

Quảng cáo in phải thực sự bắt mắt và hấp dẫn thì mới thu hút được sự chú ý của người xem. Trong bài này bạn sẽ thấy một số ví dụ về quảng cáo thông minh và những thông điệp khéo léo mà các quảng cáo này thể hiện.

So sánh Social Business Platforms: Jive, Sharepoint and Drupal Commons

So sánh Social Business Platforms: Jive, Sharepoint and Drupal Commons

At Mediacurrent we often get requests to compare Drupal to other platforms used for intranet sites and social business platforms

Export và import Drupal 7 nodes như thế nào ?

Export và import Drupal 7 nodes như thế nào ?

There are lots of ways to export configuration from one Drupal site and import into another; however, there are few ways to do the same with content. Here's a quick tip which has worked well for me.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung