Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:

 • Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
 • Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000).

Persist.inp

persist.out

Giải thích

100

77

Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1=

Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4

Giải thuật:

- Để tìm độ bền một số cần một hàm tính tích các chữ số của n TICH(n).

- Cho d = 0. Lặp lại điều kiện n >9 việc: Tăng d lên 1 thay n = TICH(n).

Program Do_ben;

uses crt;

Var n,d,i,j,max:longint;

Function TICH(n:Longint):Longint;

Var tam:integer;

Begin

   if n=0 then tam:=0 else tam:=1;

   While n<> 0 do

   Begin

     Tam:=tam*(n mod 10);

     n:=n div 10;

   End;

   TICH:=Tam;

End;

Begin

   clrscr;


   Write('Nhap n:');Readln(n);

   Max:=0;

   For i:=1 to n do

   Begin

   d:=0;

   j:=i;

   gotoxy(1,2);

   Write('Dang duyet den so: ',i);

   While j>9 do

   Begin

     d:=d+1;

     j:=TICH(j);

   End;

   if d>=Max then

   Begin

     max:=d;

     gotoxy(1,3);

     Writeln('So co do ben lon nhat dang la ',i,' do ben la:',d);

   End;

   End;

   Gotoxy(1,4);

   Writeln('Da duyet xong');

   Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.1 (15 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Seo top

Bảng giá SEO top 1 - 3 Google

Dịch vụ quang bá (SEO) website của chúng tôi bao gồm các bước sau:

Các thiết bị Android sẽ cạnh tranh với iPod Touch

Các thiết bị Android sẽ cạnh tranh với iPod Touch

Các thiết bị đa phương tiện sử dụng phần mềm Android - do Archos, Philips, Samsung, Sony và sắp tới có thể là HTC sản xuất, sẽ cạnh tranh với iPod Touch.

Thêm fields cho comments, terms, users trong drupal

Thêm fields cho comments, terms, users trong drupal

In this blog post we're going to introduce you to Drupal entities and how they make site building easier.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung