Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000)

Năm 1973, nhà Toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm độ bền của một số nguyên không âm N như sau:

 • Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.
 • Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các chữ số của N cộng 1.

Cho N, tìm số bé hơn N có độ bền lớn nhất (0 ≤ N ≤ 2.000.000.000).

Persist.inp

persist.out

Giải thích

100

77

Doben(77)=Doben(49)+1=Doben(36)+1+1=Doben(18)+1+1+1=

Doben(8)+1+1+1+1=0+1+1+1+1=4

Giải thuật:

- Để tìm độ bền một số cần một hàm tính tích các chữ số của n TICH(n).

- Cho d = 0. Lặp lại điều kiện n >9 việc: Tăng d lên 1 thay n = TICH(n).

Program Do_ben;

uses crt;

Var n,d,i,j,max:longint;

Function TICH(n:Longint):Longint;

Var tam:integer;

Begin

   if n=0 then tam:=0 else tam:=1;

   While n<> 0 do

   Begin

     Tam:=tam*(n mod 10);

     n:=n div 10;

   End;

   TICH:=Tam;

End;

Begin

   clrscr;


   Write('Nhap n:');Readln(n);

   Max:=0;

   For i:=1 to n do

   Begin

   d:=0;

   j:=i;

   gotoxy(1,2);

   Write('Dang duyet den so: ',i);

   While j>9 do

   Begin

     d:=d+1;

     j:=TICH(j);

   End;

   if d>=Max then

   Begin

     max:=d;

     gotoxy(1,3);

     Writeln('So co do ben lon nhat dang la ',i,' do ben la:',d);

   End;

   End;

   Gotoxy(1,4);

   Writeln('Da duyet xong');

   Readln

End.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.1 (15 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Samsung to block iPhone 4S sale in France and Italy

Samsung to block iPhone 4S sale in France and Italy

By now I assume you are getting as tired as we are hearing about the ongoing legal battles between Apple and Samsung.

Sinh viên học online trong đại dịch

Covid-19 đang thúc đẩy phương pháp học tập linh hoạt ở các trường trên thế giới

Covid-19 đang thúc đẩy phương pháp học tập linh hoạt ở các trường đại học trên thế giới.

Command line khởi động MySQ L trên Red Hat Linux

Command line khởi động MySQ L trên Red Hat Linux

After you've installed MySQL it's often a good and convenient idea to make it start and stop automatically with the machine. These instructions are specific for Red Hat Linux and it's variants since different Linux distributions tend to layout the start up scripts differently.