Git

03 Dec
Git hướng dẫn đơn giản tạo một repository mới clone một repository

Git hướng dẫn đơn giản tạo một repository mới clone một repository

thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba "trees" được duy trì bởi git. đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.

Read More
01 Apr

Từ Gà Đến Pro sử dụng Git và Github trong 60 phút thôi

Lấy ví dụ, bạn có một đoạn script dài 20 dòng, hôm sau bạn tối ưu nó đi, chỉ còn 15 dòng, một ngày khác bạn sửa ở script đó một vài chỗ. Git ghi lại những thời điểm thay đổi đó của bạn và source code của bạn tại thời điểm đó.

Read more
10 Dec
Thử làm 1 git-based patch workflow cho drupal.org năm 2015

Thử làm 1 git-based patch workflow cho drupal.org năm 2015

Git's killer feature, in my opinion, is local branches. Local branches allow you to keep work on different issues separate, and they allow you to experiment and backtrack.

Read more
08 Sep

Hướng dẫn sự dụng Openshift by Red Hat tạo 1 host cho trang Drupal 7

Vậy là giờ bạn đã có 1 host rồi. Bạn có thể sử dụng nó để xây dựng trang WordPress cũng như các trang bằng ngôn ngữ khác(PHP, Python..)

Read more
21 Jul
Grunt, một Backend-free apps kết hợp jekyll, D3.js, nhanh hơn 96% websites khác

Grunt, một Backend-free apps kết hợp jekyll, D3.js, nhanh hơn 96% websites khác

Jekyll was used to create the actual HTML. Nothing too fancy here, but it served its purpose - generating the HTML that we'll later into GitHub Pages.

Read more
12 Jul
Ý kiến Git và Bash aliases từ Alex Pott đang làm ở Chapter Three

Ý kiến Git và Bash aliases từ Alex Pott đang làm ở Chapter Three

I create a branch for every Drupal core issue that I work on and use the issue’s node id as a branch name. For example:

Read more
19 Jun
3 thuận lợi khi bạn sử dụng Git submodules with Drupal

3 thuận lợi khi bạn sử dụng Git submodules with Drupal

While building Drupal websites, we end up building modules for all sorts of random tasks – anything from simply reorganizing the contents of a node object or adding fields to the Site Information page to views plugins or huge integrations.

Read more
13 Apr
Hướng dẫn chạy Drupal từ OpenShift from Red Hat

Hướng dẫn chạy Drupal từ OpenShift from Red Hat

OpenShift supports any web applications that run on Red Hat Enterprise Linux. This allows a wide range of languages and frameworks. OpenShift takes care of maintaining the services underlying the application and scaling the application as needed.

Read more
21 Mar
Kiến trúc Git flow - repository operations model

Kiến trúc Git flow - repository operations model

This article deals with a model of work with Git branches called git-flow. It was introduced by Vincent Driessen in his article “A successful Git branching model” and is used in different variations. The general scheme of the model is as follows:

Read More
12 Mar
Drupal 8 Configuration Workflows sử dụng Git

Drupal 8 Configuration Workflows sử dụng Git

This blog post is a textual representation of the video shared yesterday. If you are visual learner, watch it. If you are in a hurry, read this blog :). Peter's video also shows how configuration_log module can be used to materialize all config changes in Prod so they may be easily integrated back into the codebase.

Read more
11 Mar
[LimoenGroen]: Continuous Integration & Drupal là gì?

[LimoenGroen]: Continuous Integration & Drupal là gì?

Continuous integration (CI) is the practice of frequently integrating one's new or changed code with the existing code repository.

Read more
19 Feb
Cách tốt nhất install git-annex trên Ubuntu 13.04 và 12.04

Cách tốt nhất install git-annex trên Ubuntu 13.04 và 12.04

After playing around with git-annex a bit, I figured its ubuntu install instructions are not ideal as the official ubuntu package

Read More
13 Oct
Sử dụng git hiệu quả trong một dự án phần mềm, dự án Drupal

Sử dụng git hiệu quả trong một dự án phần mềm, dự án Drupal

Trong bài viết này mình sẽ nói về cách sử dụng git của mình trong thời gian qua.

Read more
30 Mar
 Git- Hệ thống quản lý source code

Git- Hệ thống quản lý source code

Git - Hệ thống quản lý source phân tán, có lẽ nhiêu đó đủ để nói lên "tinh thần" của hướng tiếp cận mới của Git so với các hệ thống source control khác như SVN hay CVS.

Read more