Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Bài toán Pascal: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0) 

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;

Uses crt;

Var a,b: real; 

Begin

 Clrscr;

 Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); 

 Writeln('----------------------------------------------------------------------'); 

 Write('nhap a=');

 readln(a);

 Write('nhap b=');

 readln(b); 

 If a<>0 then

  If a>0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) 

  Else 

   Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)

 Else

  If b>=0 then 

   Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') 

  Else 

   writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');

  Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1.8 (51 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Creating a Workflow for Drupal Users

Tạo phiên làm việc của 1 node type cho Drupal Users

This week's tutorial is the second of a two-parter. We've had several students in our classes looking to build websites with multiple content authors ... blogs, newspapers, university sites and more.

Sản phẩm cơ sở dữ liệu dân cư tiết kiệm thời gian quản lý

Sản phẩm cơ sở dữ liệu dân cư tiết kiệm thời gian quản lý

Sản phẩm cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn hơn, tiện ích hơn cho cơ quan Công an trong việc nhập liệu, quản lý và thống kê dân cư tại địa bàn.

People’s Guide

10 cách thúc đẩy doanh nghiệp của bạn kinh doanh trên mạng

Most businesses can benefit from free online promotion. We round up a handful of the best free resources for promoting your business on the web.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung