Tìm hiểu các câu lệnh trong Turbo Pascal, Borland Pascal

Tìm hiểu các câu lệnh trong Turbo Pascal, Borland Pascal

SYSTEM

 • write()  : in ra màn hình liền sau kí tự cuối.
 • writeln()  : in xuống một hàng.
 • read()  : đọc biến.
 • readln()  : dừng chương trình để đọc biến.

Uses CRT

 • clrscr  : xoá toàn bộ màn hình.
 • textcolor()  : in chữ màu.
 • textcolor()  : tô màu cho màn hình.
 • sound()  : tạo âm thanh.
 • delay()  : làm trể.
 • nosound  : tắt âm thanh.
 • windows(x1,y1,x2,y2)  : thay đổi cửa sổ màn hình.
 • highvideo  : tăng độ sáng màn hình.
 • lowvideo  : giảm độ sáng màn hình.
 • normvideo  : màn hình trở lại chế độ sáng bình thường.
 • gotoxy(x,y)  : đưa con trỏ đến vị trí x,y trên màn hình.
 • deline  : xoá một dòng đang chứa con trỏ.
 • clreol  : xoá các ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối mà không di chuyển vị trí con trỏ.
 • insline  : chèn thêm một dòng vào vị trí của con trỏ hiện hành.
 • exit  : thoát khỏi chương trình.
 • textmode(co40)  : tạo kiểu chữ lớn.
 • randomize  : khởi tạo chế độ ngẫu nhiên.
 • move(var 1,var 2,n)  : sao chép trong bộ nhớ một khối n byte từ biến Var 1 sang biến Var 2.
 • halt  : Ngưng thực hiện chương trình và trở về hệ điều hành.
 • Abs(n)  : Giá trị tuyệt đối.
 • Arctan(x)  : cho kết quả là hàm Arctan(x).
 • Cos(x)  : cho kết quả là cos(x).
 • Exp(x)  : hàm số mủ cơ số tự nhiên ex.
 • Frac(x)  : cho kết quả là phần thập phan của số x.
 • int(x)  : cho kết quả là phần nguyên của số thập phân x.
 • ln(x)  : Hàm loga cơ số tự nhiên.
 • sin(x)  : cho kết quả là sin(x), với x tính bằng Radian.
 • Sqr(x)  : bình phương của số x.
 • Sqrt(x)  : cho kết quả là căn bậc hai của x.
 • pred(x)  : cho kết quả là số nguyên đứng trước số nguyên x.
 • Suuc(x)  : chô kết quả là số nguyên đứng sau số nguyên x.
 • odd(x)  : cho kết quả là true nếu x số lẻ, ngược lại là false.
 • chr(x)  : trả về một kí tự có vị trí là x trong bảng mã ASCII.
 • Ord(x)  : trả về một số thứ tự của kí tự x.
 • round(n)  : Làm tròn số thực n.
 • Random(n)  : chó một số ngẫu nhiên trong phạm vi n.
 • upcase(n)  : đổi kí tự chữ thường sang chữ hoa.
 • assign(f,)  : tạo file.
 • rewrite(f)  : khởi tạo.
 • append(f)  : chèn thêm dữ liệu cho file.
 • close(f)  : tắt file.
 • erase(f)  : xóa.
 • rename()  : đổi tên cho file.
 • length(s)  : cho kết quả là chiều dài của xâu.
 • copy(s,a,b)  : copy xau.
 • insert(,s,a)  : chèn thêm cho xâu.
 • delete(s,a,b)  : xoá xâu. ...

Unit GRAGH

 • initgraph(a,b,)  : khởi tạo chế độ đồ hoạ.
 • closegraph;  : tắt chế độ đồ hoạ.
 • setcolor(x)  : chọn màu.
 • outtext()  : in ra màn hình tại góc trên bên trái.
 • outtextxy(x,y,);  : in ra màn hình tại toạ độ màn hình.
 • rectangle(x1,y1,x2,y2): vẽ hình chữ nhật.
 • line(x1,y1,x2,y2)  : vẽ đoạn thẳng.
 • moveto(x,y)  : lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng.
 • lineto(x,y)  : lấy điểm kết thúc để vẽ doạn thảng.
 • circle(x,y,n)  : vẽ đường tròn.
 • ellipse(x,y,o1,o2,a,b): vẽ hình elip.
 • floodfill(a,b,n)  : tô màu cho hình.
 • getfillpattern(x)  : tạo biến để tô.
 • setfillpattern(x,a)  : chọn màu để tô.
 • cleardevice;  : xoá toàn bộ màn hình.
 • settextstyle(n,a,b)  : chọn kiểu chữ.
 • bar(a,b,c,d)  : vẽ thanh.
 • bar3d(a,b,c,d,n,h)  : vẽ hộp.
 • arc(a,b,c,d,e)  : vẽ cung tròn.
 • setbkcolor(n)  : tô mà nền.
 • putpixel(x,y,n)  : vẽ điểm.
 • setfillstyle(a,b)  : tạo nền cho màn hình.
 • setlinestyle(a,b,c)  : chọn kiểu đoạn thẳng.
 • getmem(p,1)  : chuyển biến để nhớ dữ liệu.
 • getimage(x1,y1,x2,y2,p): nhớ các hình vẽ trên vùng cửa sổ xác định.
 • putimage(x,y,p,n)  : in ra màn hình các hình vừa nhớ. ...

Unit DOS

 • getdate(y,m,d,t)  : lấy các dữ liệu về ngày trong bộ nhớ.
 • gettime(h,m,s,hund)  : lấy các dữ liệu về giờ trong bộ nhớ.
 • findnext(x)  : tìm kiếm tiếp.
 • Findfirst(,$20,dirinfo) : tìm kiếm. ...
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn đổi ảnh đại diện Facebook hưởng ứng ngày trái đất

Hướng dẫn đổi ảnh đại diện Facebook hưởng ứng ngày trái đất

Ngày 22/04 hằng năm được chọn làm ngày trái đất nhằm vận động mọi người nâng cao nhận thức và hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên.

Mua bán subscribe và cơn khát nổi tiếng của giới trẻ

Mua bán subscribe và cơn khát nổi tiếng của giới trẻ

Tuy chỉ mới xuất hiện trên Facebook chưa lâu  nhưng dịch vụ bán “sub” đang trở thành một trong những 

Blocks trong Drupal 7 bây giờ là plugins trong Drupal 8

In Drupal 7, definition and altering of blocks are done through block specific mechanisms. A block was defined by implementing providing the available deltas and the corresponding administrative labels

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer