Pascal | Tính tổng các phần tử theo từng dòng của mảng 2 chiều

Pascal | Tính tổng các phần tử theo từng dòng của mảng 2 chiều

Viết chương trình thao tác trên mảng 2 chiều với các công việc sau:

+ Nhập xuất mảng 2 chiều.

+ Tính tổng các phần tử theo từng dòng của mảng.

+ Tìm dòng có tổng giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn:

+ Đối với mỗi vòng lặp theo dòng, tiến hành tính tổng cho các phần tử trên dòng. Áp dụng như tính tổng cho mảng một chiều.

+ Vừa tính tổng vừa tiến hành so sánh và lưu lại giá trị lớn nhất.

Source code các hàm xây dựng

{ 1. Thu tuc tinh & in tong cac phan tu tren dong cua mang 2 chieu }

Procedure TongCacDong( A : Mang2C; M,N : Integer);

Var   i, j: Integer;

      S : Real;

Begin

   For i:=1 to M do

   Begin

      S := 0;

For j :=1 to N do

S := S + A[i, j];

         Writeln( ‘Tong dong ‘, i ,’ la ‘, S);

      End;

End;


{ 2. Thu tuc tim tong lon nhat cua cac phan tu tren dong cua mang 2 chieu }

Function MaxTgDong(A:Mang2C; M,N:Integer) : Real;

Var   i, j, k: Integer;

      Value , S : Real;

Begin

   For i:=1 to M do

   Begin

      S := 0;

For j :=1 to N do

S := S + A[i, j];

         If (S > Value) Then

Begin

   Value := S;

   K := i;

End;

      End;

      MaxTgDong := Value;

End;


{ 3. Than chuong trinh chinh  }

BEGIN

      { Nhung ham nhap xuat da de cap o Bai so 4.1, xem chi tiet o tren       }

Writeln( ‘Nhap mang 2 chieu:’);     NhapMang2C (A, M, N );

Writeln( ‘Mang da nhap la:’);       XuatMang2C (A, M, N );

Writeln( ‘Tong cac phan tu theo dong la:’ );

TongCacDong( A , M, N );

Writeln( ‘Gia tri lon nhat cua cac tong:’, MaxTgDong ( A, M, N) );

Readln;

END.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.2 (14 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Ai đang ứng dụng Cloud Computing?

Ai đang ứng dụng Cloud Computing?

Có thể nói, điện toán đám mây chính là xu hướng phát triển mới của ứng dụng trong tương lai. Các ông lớn như IBM, Google, Microsoft cũng đang rục rịch chuẩn bị cho nền tảng điện toán đám mây của riêng mình.

Không nên cloning database, dev-stage-production workflow

Không nên cloning database, dev-stage-production workflow

However, in a dev-stage-production workflow, the database is often still periodically cloned back upstream:

Trải nghiệm Chromebook theo cách riêng của bạn

Trải nghiệm Chromebook theo cách riêng của bạn

Chromebook là một thiết bị di động được thiết kế riêng cho những người sống trên web. Với ưu điểm như thời lượng pin khủng, trọng lượng siêu nhẹ và bảo mật dữ liệu trên mạng nên đặc biệt thích hợp với những người thường xuyên online.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung