Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Tạo playlist trong Windows Media Palyer với C#

Phương thức sau tạo playlist cho 1 control WindowsMediaPlayer.

private void CreatePlayLis(String folder,string extendsion)

{

string myPlaylist = “Sample”;

WMPLib.IWMPPlaylist pl;

WMPLib.IWMPPlaylistArray plItems;

plItems = windowsMediaPlayer.playlistCollection.getByName(myPlaylist);


if (plItems.count == 0)

pl = windowsMediaPlayer.playlistCollection.newPlaylist(myPlaylist);

else

pl = plItems.Item(0);


DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(folder);

FileInfo[] files = dir.GetFiles(extendsion, SearchOption.AllDirectories);


foreach (FileInfo file in files)

{

string musicFile01 = file.FullName;

string mName = file.Name;

ListViewItem item = new ListViewItem(mName);

musicList.Items.Add(item);


WMPLib.IWMPMedia m1 = windowsMediaPlayer.newMedia(musicFile01);

pl.appendItem(m1);

}

windowsMediaPlayer.currentPlaylist = pl;

windowsMediaPlayer.Ctlcontrols.play();

}

Bạn tạo 1 thể hiện của WindowsMediaPlayer controls windowsMediaPlayer sau đó gọi phương thức này trong nút load thư mục chứa các tập tin nhạc.

Các đoạn code còn lại của ứng dụng:

private void tsbLoadDirectry_Click(object sender, EventArgs e)

{

FolderBrowserDialog fld = new FolderBrowserDialog();

fld.SelectedPath = @”E:\Music\hoatau”;

if (fld.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)

{

CreatePlayLis(fld.SelectedPath,tscomboExtension.Text);

}

}

private void musicList_DoubleClick(object sender, EventArgs e)

{

try

{

IWMPMedia med= windowsMediaPlayer.currentPlaylist.get_Item(musicList.SelectedIndices[0]);

ListViewItem sel = musicList.SelectedItems[0];

windowsMediaPlayer.Ctlcontrols.playItem(med);

}

catch (Exception)

{

}

}

private void tsbClearPlaylist_Click(object sender, EventArgs e)
{

for (int i = 0; i < windowsMediaPlayer.currentPlaylist.count; i++)

{

IWMPMedia med = windowsMediaPlayer.currentPlaylist.get_Item(i);

windowsMediaPlayer.currentPlaylist.removeItem(med);

}

musicList.Items.Clear();

}

Chúc may mắn!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Một số ý kiến làm đẹp photoblog on Drupal
Một số ý kiến làm đẹp photoblog on Drupal

The information below is somewhat obsolete and kept just for archiving purposes. It's recommended to check new blog post to get better idea how to make a nice photoblog on Drupal today.

Cloud computing là một mô hình tính toán thương mại
Cloud computing là một mô hình tính toán thương mại

Khái niệm cloud computing (điện toán đám mây) ra đời từ năm 2007. Nửa năm sau đó, cloud computing đã nhận được sự quan tâm vượt hẳn grid computing (điện toán lưới). Dù vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất cho nó.

Cloud computing là một mô hình tính toán thương mại

5 Nguyên tắc chọn và sử dụng font chữ khi thiết kế website
5 Nguyên tắc chọn và sử dụng font chữ khi thiết kế website

Đối với rất nhiều người tập sự, nhiệm vụ chọn một font cho thiết kế quả là 1 bài toán huyền bí.