Đề kiểm tra môn lập trình trực quan - 8/1/2013

Yêu  cầu: Sinh  viên  tự  thiết  kế  các  đối  tượng  trên  form  cho  phù  hợp. Thiết  đặt  TabIndex  cho  hợp  lý. Nhấn  nút  Tính   hoặc  Enter  thì  tính  và  hiện  thông  tin  lên  các  ô  tương  ứng. Nhấn  vào  Exit  hoặc  Esc  thì  thoát  chương  trình.

Ghi  chú:  sử dụng  biến  toàn  cục  và  hằng  số  cho  hợp  lý

Câu 1:  Xây dựng database có tên QLNV. Gồm 4 table theo hình bên dưới

Nhập 3 dòng dữ liệu cho mỗi bảng

Đề kiểm tra môn lập trình trực quan - 8/1/2013

Câu 2:  Tạo report có dạng sau

Cho biết Lương = HSLương * 250000

Câu 3: Sử dụng mảng một chiều

Thiết kế Form như hình sau:

Trong đó 2 group box sẽ chứa 2 label, để hiễn thị mảng và kết quả xử lý trên các button tương ứng.

Hướng dẫn :

1. khai báo mảng tòan cục, với kích thước mảng MAX_SIZE là 1 hằng số.

2. KHởi tạo mảng trong Form_Load

3. Xây dựng các phương thức theo yêu cầu

4. Gọi sử dụng các phương thức tại các button

Câu 4:

 

Câu 5:

Câu 6: Sử  dụng  hằng  số,  biến  toàn  cục  (module  variable)

Thiết  kế giao  diện  như  hình  bên  dưới.