Bài 7: Xuất kết quả report ra Excel, PDF

Đọc mấy bài ở trên các bạn chắc đã nắm đc sơ sơ về crytal report rùi, giờ nói thêm về việc trích xuất ra các định dạng của Excel hoặc PDF

Các bạn cỏ thể sử dụng ExportOptions để tùy chỉnh các định dạng trích xuất. Quay lại bài đầu tiên, ta thêm 2 cái button nữa,sau khi đã tạo và hiển thị thành công report, ta có thể export ra pdf hoặc excel.

Đây là export ra 1 file excel (file test.xls sẽ dc tạo ở ổ C)

try
      {
        ExportOptions CrExportOptions;

        DiskFileDestinationOptions CrDiskFileDestinationOptions = new DiskFileDestinationOptions();
        ExcelFormatOptions CrFormatTypeOptions = new ExcelFormatOptions();
        CrDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = "c:\\test.xls";
        CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;
        CrExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
        CrExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.Excel;
        CrExportOptions.DestinationOptions = CrDiskFileDestinationOptions;
        CrExportOptions.FormatOptions = CrFormatTypeOptions;
        cryRpt.Export();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }

Export ra pdf :

try
      {
        ExportOptions CrExportOptions;
        DiskFileDestinationOptions CrDiskFileDestinationOptions = new DiskFileDestinationOptions();
        PdfRtfWordFormatOptions CrFormatTypeOptions = new PdfRtfWordFormatOptions();
        CrDiskFileDestinationOptions.DiskFileName = "C:\\test.pdf";
        CrExportOptions = cryRpt.ExportOptions;
        {
          CrExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile;
          CrExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat;
          CrExportOptions.DestinationOptions = CrDiskFileDestinationOptions;
          CrExportOptions.FormatOptions = CrFormatTypeOptions;
        }
        cryRpt.Export();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }