Chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Câu 1: Xây dựng chương trình minh họa chức năng giải phương trình bậc hai

Ax2 + Bx + C = 0 ( A ≠ 0)

Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu

a) Chỉ cho phép thao tác các textbox A, B, C, nút lệnh “Nhập”, nút lệnh “giải”

b) Nút lệnh nhập: Xóa toàn bộ nội dung của các ô : A, B, C

c) Nút lệnh giải :

Nếu A = 0 hiển thị MessageBox thông báo “Hệ số A phải khác không”.

Ngược lại (A ≠ 0) thực hiện giải phương trình bậc hai theo qui trình sau

• Bước 1: Thực hiện tính Delta = B*B – 4*A*C

• Bước 2: So sánh Delta

- Nếu Delta < 0 thì Đổi màu Lable “phương trình vô nghiệm”

- Ngược lại ( nghĩa là Delta ≥0)

 Nếu Delta = 0 thì  Tính nghiệm x1=x2 = (- b)/(2*A)

 Ngược lại ( tức Delta > 0)  Tính hai nghiệm: x1 = (- b + sqr(Delta))/(2*A), x2 = (- b - sqr(Delta))/(2*A)

• Bước 3: Kết thúc quá trình giải

Nút “Close”: hiển thị thông báo “Bạn có muốn thoát chương trình không ?”

Nếu chọn “Yes”: Kết thúc chương trình

Nếu chọn “No”: Quay lại màn hình hiện hành

Câu 2: Thiết kế CSDL với bảng Diemthi như dưới đây

Viết các thủ tục cho phép thêm, sửa, xóa một  Điểm thi