Viết Android game đánh bài cào

Mục tiêu thực hiện như sau:

Viết Android game đánh bài cào

 • Click nút chơi thì ngẫu nhiên máy sẽ chọn 3 lá bài cho người chơi và máy tính.
 • Khi lấy ra ngẫu nhiên lá bài nào thì thêm lá đó vào 1 ArrayList. Rút lá tiếp theo sẽ kiếm tra xem trong ArrayList đã có lá bài đó hay chưa, nếu có rồi thì rút lại.
 • Tính nút người chơi và máy tính, ai cao nút hơn sẽ thắng. Người chơi thắng sẽ được cộng 80 điểm, thua bị trừ 100 điểm

Array List

Là mảng động (có kích thước thay đổi được). Cho phép duy trì thứ tự lúc thêm vào

Các hàm thông dụng của ArrayList

 • add() Thêm một phần tử
 • size() Tổng số phần tử hiện tại
 • indexOf() Tìm vị trí của phần tử trong tập hợp
 • contains() Kiểm tra 1 phần tử có mặt trong tập hợp hay không
 • isEmty() Kiểm tra tập hợp có rỗng không
 • remove() Xóa 1 phần tử ra khỏi tập hợp
 • toArray() Ép ArrayList thành Array
 • set() Thay phần tử dựa vào index