CSharp

05 Dec
Visual Studio

Các kí tự đặc biệt trong Visual Studio

C# sử dụng những ký tự đặc biệt được liệt kê trong hình phía dưới.

Read More
05 Dec
Lỗi Font: Chèn dữ liệu tiếng việt vào SQL

Lỗi Font: Chèn dữ liệu tiếng việt vào SQL

Trong Microsoft SQL Server, để insert dữ liệu vào CSDL, chúng ta dùng câu lệnh insert.

Read More
05 Dec
Hướng dẫn tạo Crystal Report

Hướng dẫn tạo Crystal Report

Trước khi bạn học về tất cả những cái cơ bản của Crystal Report thì tốt hơn là bây giờ ta sẽ tạo thử một Crystal nhỏ một cách nhanh chóng để bạn hình dung về Crystal Report ...

Read More
05 Dec
Hướng dẫn tạo setup project visual studio với Sql server

Hướng dẫn tạo setup project visual studio với Sql server

Project SetupEngine : là Project loại Libraries, project này chúng ta sẽ thêm loại Installer đặt tên là InstallerEngine (Class này có nhiệm vụ cài đặt Cơ sở dữ liệu vào máy tính, với các thông số được truyền vào từ quá trình cài đặt do ta quy định). Ta sẽ nhúng các SQL Script mà SQLServer cung cấp cho ta vào đây với tên sqldata.txt và sqldropcreate.txt (nhớ đặt tên viết thường, ta sẽ đi vào chi tiết ở phần sau)

Read More
04 Dec

Thao tác với CSDL thông qua LINQ

Đoạn code bên dưới sẽ thực hiện thêm vào csdl một category và sau đó thêm vào category này 2 product:
 

Read More
04 Dec
Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

Tạo một  database có  tên là  DemoTuan8,  tạo các bảng có  tên là  Category, Product, Customer, Order, OrderDetail có thuộc tính là kiểu dữ liệu các thuộc tính như sau:

Read More
04 Dec
Các thao tác kết nối ADO.NET với mô hình 3 tần

Các thao tác kết nối ADO.NET với mô hình 3 tầng

Tạo project C# Window Application mới với tên project là QLHS. Mô hình 3 tầng của chương trình

Read More
04 Dec
Các thao tác kết nối ADO.NET sử dụng cấu trúc dòng lệnh

Các thao tác kết nối ADO.NET sử dụng cấu trúc dòng lệnh

Để thao tác trên cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET ta cần có các đối tượng sau: Connection để kết nối với cơ sở dữ liệu.gồm  OleDbConnection và SqlConnection.

Read More
04 Dec
Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Mở ứng dụng MS. Access. Thiết kế CSDL, đặt tên là HOCSINH.MDB có cấu trúc như sau:

Read More
02 Dec

LINQ Phần 2: Tìm hiểu về LINQ to Object

Bài này tác giả sẽ giới thiệu bạn về một số cách thức làm việc của LINQ to Object. Mã nguồn mẫu bạn có thể down về trong bài giảng này..

Read More

Các trang