Bài Tập C# Nâng Cao 3 Tier - Load Data Vào ComboBox

Bài Tập C# Nâng Cao 3 Tier - Load Data Vào ComboBox

B1 Thiết Kế Form Main
Bài Tập C# Nâng Cao 3 Tier - Load Data Vào ComboBox
B2 Thiết Kế Mô Hình 3 Tầng Như Sau
 
B3 Viết Code Cho 3 Tầng.
Tầng Data Viết Lớp Kết Nối và class DataLop

namespace TangData
{
public class KetNoi
{
private OleDbConnection con;
public OleDbConnection Con
{
set { con=value; }
get { return this.con; }
}
public KetNoi()
{
Con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ; Data Source=QLDiem.accdb");
Con.Open();

}

public DataSet getdataset(string sql,string tenbang)
{

DataSet ds = new DataSet();
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql,Con);
da.Fill(ds,tenbang);
return ds;
}  }  }

namespace TangData
{
public class clsDataLop:KetNoi
{
public DataSet getdatasetlop(string tenbang)
{
string sql = @"Select * From " + tenbang;
return getdataset(sql,tenbang);
}
}
}
Tầng Xử Lý Viết Class clsXulyLop

namespace TangXuly
{
    public class clsXulyLop
    {
        clsDataLop objlop = new clsDataLop();
     public   DataSet getLop(string TenBang)
        {
            return objlop.getdatasetlop("Lop");
        }
    }
}
Và Tầng Main

#region "Khai Báo Chung"
        DataSet dsSV, dsLop;
        DataTable tblLop, tblSV;
        clsXulyLop objLOP=new clsXulyLop();
        clsXulySV objSV = new clsXulySV();
#endregion
        private void FrmMain_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cboLop.DisplayMember = "TenLop";
            cboLop.ValueMember = "MaLop";
            cboLop.DataSource = objLOP.getLop("Lop").Tables[0];

        }

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: asaleotestf@gmail.com
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách làm việc như thế nào giữa Drupal 8 và Vue.js không cần jQuery

Cách làm việc như thế nào giữa Drupal 8 và Vue.js không cần jQuery

Starting with the 5th version, Drupal has jQuery out of the box. It was an awesome tool for developers. But nowadays we face completely different problems that this library can not solve.

Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Hướng dẫn Managing configuration trong Drupal 8

Drupal 8 has a whole new configuration system that uses human-readable text files in the YAML (.yml) format to store configuration items. 

Quảng cáo 30 Best Firefox add-ons

Lang thang trên mạng thấy bài viết nói về các add-on không thể thiếu cho những người dùng Firefox, đặc biệt đối với những người phát triển Web.