Sử dụng CGI Script với Nginx trên Fedora 15

Sử dụng CGI Script với Nginx trên Fedora 15

Common Gateway Interface (CGI) là chuẩn để kết nối chương trình ứng dụng với Web server. Dữ liệu từ bảng biểu do người dùng điền vào trên trang Web được chuyển cho ứng dụng CGI, ứng dụng này sau đó sẽ gửi trả nội dung Web được tạo ra theo yêu cầu ngược về cho trình duyệt của người dùng. Trong khi bản thân nginx không đáp ứng CGI, chúng ta có hai giải pháp để giải quyết vấn đề này: đầu tiên là yêu cầu proxy cho các script CGI tới Thttpd (một máy chủ nhỏ hỗ trợ CGI), thứ hai là sử dụng một CGI wrapper để đáp ứng CGI script.

Trong bài hướng dẫn dưới đây chúng tôi sẽ giúp người dùng Fedora 15 có thể đáp ứng được CGI script (Perl script). Lưu ý rằng thư mục root của website www.example.com làm minh họa là /var/www/www.example.com/web/; cấu hình vhost nằm trong /etc/nginx/conf.d/www.example.com.vhost.

1. Sử dụng Thttpd

Đầu tiên chúng tôi sẽ mô tả cách cấu hình nginx để yêu cầu proxy cho CGI script (có phần mở rộng .cgi hoặc .pl) tới Thttpd. Và cấu hình Thttpd chạy trên cổng 8000.

Hãy bắt đầu bằng việc cài đặt Thttpd. Là một gói cho Fedora 15, nhưng ThttpdCGI cần được vá, do đó chúng ta tải về gói src.rpm cho Fedora 15, vá nó và xây dựng một gói rpm mới.

Cài đặt các công cụ cần thiết cho việc xây dựng mội gói rpm mới bằng lệnh sau:

yum groupinstall 'Development Tools'

Cài đặt yum-utils (gói chứa công cụ yumdownloader cho phép chúng ta tải về một src.rpm).

yum install yum-utils

Tiếp theo chúng ta tải về gói Thttpd src.rpm Fedora 15.

cd /usr/src
yumdownloader --source thttpd

ls -l

[root@server1 src]# ls -l
total 160
drwxr-xr-x. 2 root root   4096 May 18 13:33 debug
drwxr-xr-x. 3 root root   4096 May 25 16:00 kernels
-rw-r--r--  1 root root 155581 Feb 12  2011 thttpd-2.25b-24.fc15.src.rpm
[root@server1 src]#

rpm -ivh thttpd-2.25b-24.fc15.src.rpm

Bạn có thể bỏ qua cảnh báo sau:

[root@server1 src]# rpm -ivh thttpd-2.25b-24.fc15.src.rpm
   1:thttpd                 warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
warning: user mockbuild does not exist - using root
warning: group mockbuild does not exist - using root
########################################### [100%]
[root@server1 src]#

Bây giờ chúng ta tải về các bản vá tới thư mục /root/rpmbuild/SOURCES/ và chỉnh sửa tập tin /root/rpmbuild/SPECS/thttpd.spec phù hợp.

cd /root/rpmbuild/SOURCES/
wget -O thttpd-2.25b-ipreal.patch http://www.danielclemente.com/amarok/ip_real.txt
cd /root/rpmbuild/SPECS/
vi thttpd.spec

Thêm vào dòng Patch3: thttpd-2.25b-ipreal.patch%patch3 -p1 -b .ipreal:

[...]
Patch0: thttpd-2.25b-CVE-2005-3124.patch
Patch1: thttpd-2.25b-fixes.patch
Patch2: thttpd-2.25b-getline.patch
Patch3: thttpd-2.25b-ipreal.patch
[...]
%prep
%setup -q
%patch0 -p1 -b .CVE-2005-3124
%patch1 -p1 -b .fixes
%patch2 -p1 -b .getline
%patch3 -p1 -b .ipreal
[...]

Xây dựng gói Thttpd rpm như sau:

rpmbuild -ba thttpd.spec

Thttpd rpm sẽ được khởi tạo trong /root/rpmbuild/RPMS/x86_64 (/root/rpmbuild/RPMS/i386 nếu hệ thống của bạn là i386) vì vậy hãy vào đó:

cd /root/rpmbuild/RPMS/x86_64
ls -l

[root@server1 x86_64]# ls -l
total 196
-rw-r--r-- 1 root root  68909 Oct  5 17:16 thttpd-2.25b-24.fc15.x86_64.rpm
-rw-r--r-- 1 root root 129701 Oct  5 17:16 thttpd-debuginfo-2.25b-24.fc15.x86_64.rpm
[root@server1 x86_64]#

Cài đặt Thttpd:

rpm -ivh thttpd-2.25b-24.fc15.x86_64.rpm

Sau đó chúng ta sao lưu tập tin gốc /etc/thttpd.conf và tạo một cái mới như sau:

mv /etc/thttpd.conf /etc/thttpd.conf_orig
vi /etc/thttpd.conf

# BEWARE : No empty lines are allowed!
# This section overrides defaults
# This section _documents_ defaults in effect
# port=80
# nosymlink     # default = !chroot
# novhost
# nocgipat
# nothrottles
# host=0.0.0.0
# charset=iso-8859-1
host=127.0.0.1
port=8000
user=thttpd
logfile=/var/log/thttpd.log
pidfile=/var/run/thttpd.pid
dir=/var/www
cgipat=**.cgi|**.pl

Điều này sẽ làm cho Thttpd nghe trên cổng 8000 của địa chỉ 127.0.0.1; thư mục root là /var/www.

Tạo hệ thống liên kết khởi động cho Thttpd:

chkconfig --levels 235 thttpd on

và chạy nó:

/etc/init.d/thttpd start

Tạo file /etc/nginx/proxy.conf:

vi /etc/nginx/proxy.conf

proxy_redirect     off;
proxy_set_header    Host      $host;
proxy_set_header    X-Real-IP    $remote_addr;
proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
client_max_body_size  10m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout  90;
proxy_send_timeout   90;
proxy_read_timeout   90;

Bây giờ mở tập tin cấu hình vhost:

vi /etc/nginx/conf.d/www.example.com.vhost

và thêm location /cgi-bin {} vào nội dung của server {}:

server {
[...]
  location /cgi-bin {
   include proxy.conf;
   proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  }
[...]
}

Khởi động lại nginx:

/etc/init.d/nginx reload

Bởi vì thư mục root của Thttpd là /var/www, location /cgi-bin được chuyển tới /var/www/cgi-bin (điều này đúng cho toàn bộ vhost của bạn, do đó mỗi vhost phải đặt các CGI script của nó trong /var/www/cgi-bin; như vậy môi trường chia sẻ hosting sẽ bị hạn chế. Giải pháp là chúng ta sử dụng CGI wrapper được trình bày trong mục 2 của bài viết).

Tạo thư mục:

mkdir /var/www/cgi-bin

và đặt các CGI script trong đó rồi thực thi chúng. Vì mục đích thử nghiệm nên chúng tôi sẽ tạo ra một Perl script nhỏ có tên Hello World (thay vì hello_world.cgi bạn có thể dùng phần mở rộng .pl -> hello_world.pl):

vi /var/www/cgi-bin/hello_world.cgi

#!/usr/bin/perl -w

   # Tell perl to send a html header.
   # So your browser gets the output
   # rather then <stdout>(command line
   # on the server.)
print "Content-type: text/html\n\n";

   # print your basic html tags.
   # and the content of them.
print "<html><head><title>Hello World!! </title></head>\n";
print "<body><h1>Hello world</h1></body></html>\n";

chmod 755 /var/www/cgi-bin/hello_world.cgi

Mở trình duyệt của bạn lên và thử nghiệm script:

http://www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Nếu mọi thứ đều ok bạn sẽ thấy trang sau:

Sử dụng CGI Script với Nginx trênFedora 15

2. Sử dụng Fcgiwrap

Fcgiwrap là một CGI wrapper có thể được sử dụng trong môi trường chia sẻ hosting bởi nó cho phép mỗi vhost sử dụng thư mục cgi-bin riêng.

Gói fcgiwrap không có sẵn cho Fedora, bạn cần xây dựng bằng tay. Đầu tiên là cài đặt một số điều kiện:

yum groupinstall 'Development Tools'

yum install fcgi-devel

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt fcgiwrap:

cd /usr/local/src/
git clone git://github.com/gnosek/fcgiwrap.git
cd fcgiwrap
autoreconf -i
./configure
make
make install

fcgiwrap sẽn được cài trong /usr/local/sbin/fcgiwrap.

Tiếp theo cài đặt gói spawn-fcgi để cho phép chạy fcgiwrap như một daemon:

yum install spawn-fcgi

Mở /etc/sysconfig/spawn-fcgi...

vi /etc/sysconfig/spawn-fcgi

… và sửa lại tập tin như dưới đây:

# You must set some working options before the "spawn-fcgi" service will work.
# If SOCKET points to a file, then this file is cleaned up by the init script.
#
# See spawn-fcgi(1) for all possible options.
#
# Example :
#SOCKET=/var/run/php-fcgi.sock
#OPTIONS="-u apache -g apache -s $SOCKET -S -M 0600 -C 32 -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- /usr/bin/php-cgi"

FCGI_SOCKET=/var/run/fcgiwrap.socket
FCGI_PROGRAM=/usr/local/sbin/fcgiwrap
FCGI_USER=nginx
FCGI_GROUP=nginx
FCGI_EXTRA_OPTIONS="-M 0700"
OPTIONS="-u $FCGI_USER -g $FCGI_GROUP -s $FCGI_SOCKET -S $FCGI_EXTRA_OPTIONS -F 1 -P /var/run/spawn-fcgi.pid -- $FCGI_PROGRAM"

Tạo hệ thống liên kết khởi động cho spawn-fcgi...

chkconfig --levels 235 spawn-fcgi on

… và khởi động nó:

/etc/init.d/spawn-fcgi start

Bạn có thể tìm thấy socket fcgiwrap trong /var/run/fcgiwrap.socket, thuộc sở hữu của user và group nginx.

Mở tập tin cấu hình vhost của bạn:

vi /etc/nginx/conf.d/www.example.com.vhost

và thêm location /cgi-bin {} trong nội dung của server {}:

server {
[...]
  location /cgi-bin/ {
   # Disable gzip (it makes scripts feel slower since they have to complete
   # before getting gzipped)
   gzip off;​​​​​

   # Set the root to /usr/lib (inside this location this means that we are
   # giving access to the files under /usr/lib/cgi-bin)
   root /var/www/www.example.com;

   # Fastcgi socket
   fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;

   # Fastcgi parameters, include the standard ones
   include /etc/nginx/fastcgi_params;

   # Adjust non standard parameters (SCRIPT_FILENAME)
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
[...]
}

Khởi động lại nginx:

/etc/init.d/nginx reload

Bây giờ chúng ta tạo thư mục cgi-bin (/var/www/www.example.com/cgi-bin) bởi vì cần định nghĩa root /var/www/www.example.com; trong nội dung của location /cgi-bin {}:

mkdir /var/www/www.example.com/cgi-bin

Sau đó đặt CGI script vào và thực thi chúng. Để thử nghiệm chúng tôi tạo ra một Perl script nhỏ có tên Hello World (thay vì hello_world.cgi bạn có thể dùng phần mở rộng .pl -> hello_world.pl):

vi /var/www/www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

#!/usr/bin/perl -w

   # Tell perl to send a html header.
   # So your browser gets the output
   # rather then <stdout>(command line
   # on the server.)
print "Content-type: text/html\n\n";

   # print your basic html tags.
   # and the content of them.
print "<html><head><title>Hello World!! </title></head>\n";
print "<body><h1>Hello world</h1></body></html>\n";

chmod 755 /var/www/www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Mở trình duyệt của bạn lên và thử nghiệm script:

http://www.example.com/cgi-bin/hello_world.cgi

Nếu mọi thứ đều ổn bạn sẽ thấy trang sau:

Sử dụng CGI Script với Nginx trênFedora 15

Các link tham khảo:

theo quantrimang (nguồn HowtoForge)

Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
INTEL ra mắt máy tính văn phòng ROSA INTEL NUC. Giá chỉ từ 5,6 triệu

INTEL ra mắt máy tính văn phòng ROSA INTEL NUC. Giá chỉ từ 5,6 triệu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2016, Hôm nay, Intel Việt Nam, Viết Sơn cùng Microsoft chính thức ra mắt dòng sản phẩm máy tính nhỏ 

Social Netwok

CIA lập nhóm đặc nhiệm theo dõi tin nhắn mạng xã hội

Theo AP, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa lập ra một "nhóm đặc nhiệm" mang tên Open Source Center, chuyên theo dõi tin nhắn được gửi lên các mạng xã hội như Twitter và Facebook mỗi ngày, nhằm phân tích ý kiến của công chúng trên toàn thế giới.

10 công cụ Joomla miễn phí tốt nhất

10 công cụ Joomla miễn phí tốt nhất

Joomla là một trong những CMS phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trên hơn 30 triệu site với hơn 200.000 user cộng đồng và có vô số công cụ.

BLOG POSTS