Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Một mê cung được cho như hình bên dưới. Mê cung là một ma trận có kích thước 100x100. Trong đó màu trắng là đường đi, màu vàng là tường. Hãy tìm đường đi từ điểm bắt đầu có giá trị 2 đến điểm kết thúc có giá trị 3.

Giả sử đỉnh trên cùng bên trái có tọa độ là (0,0). Điểm bắt đầu là (1,1), điểm kết thúc là (13,13).

Hãy viết chương trình kiểm tra có thể đi từ điểm đầu đến điểm cuối. Nếu có đường đi in ra 1 ngược lại in ra 0.

bai toan me cung

[Input]

Dữ liệu đầu vào được ghi trong file MAZE.INP.

Dòng đầu ghi số thứ tự test case.

Các dòng tiếp theo là ma trận 100x100.

[Output]

Kết quả ghi ra file MAZE.OUT bắt đầu bằng ký tự #C theo sau là khoảng trắng, 0 nếu không có đường đi, 1 nếu có đường đi.

[I/O example]

7 10
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

[Output]

#1 1
#2 1
#3 1
#4 0
#5 0
#6 1
#7 1
#8 0
#9 1
#10 0

Chương trình cài đặt:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#define nMax 100

using namespace std;

char matrix[nMax][nMax];

bool isReached;

void visit(char matrix[nMax][nMax], int x,int y){

 if(matrix[x][y] == '3'){

 isReached = true; return;

 }

 matrix[x][y] = '1';

 if(isReached == false && x-1 >=0 && (matrix[x-1][y] == '0' || matrix[x-1][y] == '3')) visit(matrix,x-1,y);

 if(isReached == false && x+1 <nMax && (matrix[x+1][y] == '0' || matrix[x+1][y] == '3')) visit(matrix,x+1,y);

 if(isReached == false && y-1 >=0 && (matrix[x][y-1] == '0' || matrix[x][y-1] == '3')) visit(matrix,x,y-1);

 if(isReached == false && y+1 <nMax && (matrix[x][y+1] == '0' || matrix[x][y+1] == '3')) visit(matrix,x,y+1);

}

int main(){

 freopen("MAZE.INP","r", stdin);

 freopen("MAZE.OUT","w", stdout);

 int testCase;

 int loop =1;

 int beginX, beginY;

 while(loop++ <= 10){

 isReached = false;

 cin>>testCase;

 for(int i=0;i<nMax;i++){

  cin>>matrix[i];

  for(int j=0;j<nMax;j++)

  if(matrix[j][i] == '2'){

   beginX = j; beginY = i;

  }

 }

 visit(matrix,beginX,beginY);

 if(isReached){

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<1<<endl;

 }else{

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<0<<endl;

 }

 

 }

 return 0;

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (8 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn sử dụng, upload lên Google App Engine

Hướng dẫn sử dụng, upload lên Google App Engine

Bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn Đăng ký Google App Engine. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, upload file, đồng bộ hóa dữ liệu từ máy lên host Google.

Book: Front End Drupal, Designing, Theming and Scripting

Download sách Drupal: Theming and Scripting, Designing

Drupal faces a common problem on the Web–the relative lack of new, high quality themes. Front End Drupal tackles this problem directly and is designed to help both experienced designers and rank novices get an understanding of how Drupal theming works. In fact, I’ll be the first to admit I learned a lot from this book.

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng

32% máy chủ web .gov.vn mắc lỗ hổng nghiêm trọng

Có tới 32% máy chủ web của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ đang tồn tại lỗ hổng nguy hiểm trong giao thức RDP (Remote Desktop Protocol), theo khảo sát mới nhất của Bkav.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer