Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Tìm đường đi trong mê cung - ma trận có kích thước 100x100

Một mê cung được cho như hình bên dưới. Mê cung là một ma trận có kích thước 100x100. Trong đó màu trắng là đường đi, màu vàng là tường. Hãy tìm đường đi từ điểm bắt đầu có giá trị 2 đến điểm kết thúc có giá trị 3.

Giả sử đỉnh trên cùng bên trái có tọa độ là (0,0). Điểm bắt đầu là (1,1), điểm kết thúc là (13,13).

Hãy viết chương trình kiểm tra có thể đi từ điểm đầu đến điểm cuối. Nếu có đường đi in ra 1 ngược lại in ra 0.

bai toan me cung

[Input]

Dữ liệu đầu vào được ghi trong file MAZE.INP.

Dòng đầu ghi số thứ tự test case.

Các dòng tiếp theo là ma trận 100x100.

[Output]

Kết quả ghi ra file MAZE.OUT bắt đầu bằng ký tự #C theo sau là khoảng trắng, 0 nếu không có đường đi, 1 nếu có đường đi.

[I/O example]

7 10
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

[Output]

#1 1
#2 1
#3 1
#4 0
#5 0
#6 1
#7 1
#8 0
#9 1
#10 0

Chương trình cài đặt:

#include<iostream>

#include<conio.h>

#define nMax 100

using namespace std;

char matrix[nMax][nMax];

bool isReached;

void visit(char matrix[nMax][nMax], int x,int y){

 if(matrix[x][y] == '3'){

 isReached = true; return;

 }

 matrix[x][y] = '1';

 if(isReached == false && x-1 >=0 && (matrix[x-1][y] == '0' || matrix[x-1][y] == '3')) visit(matrix,x-1,y);

 if(isReached == false && x+1 <nMax && (matrix[x+1][y] == '0' || matrix[x+1][y] == '3')) visit(matrix,x+1,y);

 if(isReached == false && y-1 >=0 && (matrix[x][y-1] == '0' || matrix[x][y-1] == '3')) visit(matrix,x,y-1);

 if(isReached == false && y+1 <nMax && (matrix[x][y+1] == '0' || matrix[x][y+1] == '3')) visit(matrix,x,y+1);

}

int main(){

 freopen("MAZE.INP","r", stdin);

 freopen("MAZE.OUT","w", stdout);

 int testCase;

 int loop =1;

 int beginX, beginY;

 while(loop++ <= 10){

 isReached = false;

 cin>>testCase;

 for(int i=0;i<nMax;i++){

  cin>>matrix[i];

  for(int j=0;j<nMax;j++)

  if(matrix[j][i] == '2'){

   beginX = j; beginY = i;

  }

 }

 visit(matrix,beginX,beginY);

 if(isReached){

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<1<<endl;

 }else{

  cout<<"#"<<testCase<<" "<<0<<endl;

 }

 

 }

 return 0;

}

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.1 (9 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn Drupal 8 Theming Fundamentals phần 1

Hướng dẫn Drupal 8 Theming Fundamentals phần 1

We’re going to begin by building the bare minimum required to get our theme working.

Content

Bài 4: Nội dung website phải chất lượng

Bạn thường nghe nói rằng nội dung tốt là vua( content is King), có nghĩa rằng khi website của bạn có nội dung tốt, thì sẽ có thứ hạng cao trên bô máy tìm kiếm.

Cần biết một số External Libraries được thêm vào Drupal 8

Cần biết một số External Libraries được thêm vào Drupal 8

There are lots of goodies coming in Drupal 8. A lot of work has gone into bring Drupal up to modern web standards. In addition to digging into Drupal-specific problems,

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung