Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

Cho số tự nhiên n hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Nhập vào từ bàn phím số tự nhiên n (n<1000). Hãy phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố.

>> Nhập vào một số nguyên dương n tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n

VD: Nhập vào n = 9 được  9 = 3.3

Thuật toán:

  Gán i := 2;

  Khi n > 1 thì lặp:

  Nếu n chia hết cho i thì in ra i và gán lại n:= n div i. Ngược lại tăng i lên 1.

Program Phan_tich;

var n,i: integer;

Begin

  Write('Nhap so can phan tich: ');Readln(n);

  i:=2;

  Write('Ket qua phan tich:');

  Write(n,'=');

  While n>1 do

  Begin

  if n mod i = 0 then Begin Write(i,'.'); n:= n div i End

  else i:=i+1;

  End;

  Readln

End.

Nhận xét: Cài đặt trên in dư một dấu nhân ở cuối. Hãy chỉnh sửa để bỏ dấu nhân thừa này.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.6 (200 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Các bước cài đặt Drupal 8 trên hệ thống Acquia Cloud

Các bước cài đặt Drupal 8 trên hệ thống Acquia Cloud

Want to use the most awesome version of Drupal on the most awesome Drupal hosting? ;) This guide is for you!

Wireframe là gì

Wireframe là gì - các bạn ví von wireframe như khung xương

Wireframe khi mình hỏi các bạn quen biết của mình làm Business Analyst thì các bạn ví von wireframe như khung xương (còn prototype như mạch máu, và design như da dẻ bên ngoài).

Google

Có phải mạng xã hội ngày càng tích cực và toàn cầu hóa ?

Theo một báo cáo của Sysomos thì những trao đổi trên các blog, diễn đàn và các loại hình truyền thông tin lớn đã tích cực tăng lên trong hai năm vừa qua ...

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung