Pascal : Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Pascal : Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Một số bài tập lập trình Pascal

Vấn đề 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 Bài toán số 5.1: Viết chương trình thao tác trên các điểm trên mặt phẳng (có các thành phần X, Y) :

+ Nhập thông tin về 3 điểm A, B, C. Tính diện tích của Tam giá ABC.

+ Nhập danh sách n điểm, và điểm M. Hãy xác định điểm gần điểm M nhất.

Hướng dẫn:

-          Viết hàm tính khoảng cách giữa 2 điểm A, B theo công thức:

-          Viết hàm tính diện tích tam giác ABC thông qua chu vi của tam giác:

a = KhoangCach(B, C)

b = KhoangCach(A, C)

c = KhoangCach(A, B)

      p = ( a+b+c) / 2

-         Viết hàm tìm kiểm trong danh sách điểm nhậm vào, tìm điểm X có khoảng cách từ X đến M là nhỏ nhất.

Source code chương trình:

{ 1. Khai bao cac kieu du lieu va bien can thiet }

PROGRAM ThaoTacDiem;

Uses CRT;

Type    KDIEM = RECORD

X,Y : Integer;

End;

KDSDIEM = Array[1..50] of KDIEM;

Var

DS: KDSDIEM;

n: Integer;

A, B, C, M, X: KDIEM;

 

{ 2. Thu tuc nhap 3 diem A, B, C}

Procedure NhapABC( Var A, B, C: KDIEM);

Begin

Write(‘Toa do A(X, Y):’);      Readln( A.X, A.Y );

Write(‘Toa do B(X, Y):’);       Readln( B.X, B.Y );

Write(‘Toa do C(X, Y):’);       Readln( C.X, C.Y );

      End;

 

{ 3. Thu tuc nhap du lieu cho danh sach diem }

Procedure NhapDSDiem( Var dsdiem : KDSDIEM; Var N:Integer);

Var i:Integer;

Begin

Repeat

Write(‘Nhap so diem = ‘);

Readln(N);

Until ( N>0 ) and ( N < 51);

 

      For i:=1 to N do 

Begin

Write(‘Toa do X, Y:’);      Readln(dsdiem[i].X, dsdiem[i].Y);

 End;

      End;

 

{ 4. Ham tinh khoang cach giua 2 diem A, B }

Function  KhoangCach( A, B: KDIEM) : Real;

Begin

KhoangCach := Sqrt( Sqr(A.X-B.X) + Sqr(A.Y-B.Y) );

      End;

{ 5. Ham tinh dien tich tam giac A, B, C }

Function  DienTichABC( A, B, C: KDIEM) : Real;

Var   ab, bc, ca, p: Real;

Begin

ab := KhoangCach ( A, B );

bc := KhoangCach ( B, C );

ca := KhoangCach ( C, A );

p := (ab + bc + ca) / 2;

DienTichABC := Sqrt( p * (p-ab) * (p-bc) * (p-ca) );

      End;

 

{ 6. Xac dinh diem gan M nhat trong danh sach n diem   }

Function  DiemGanMnhat(ds : KDSDIEM; n:Integer;M:KDIEM): KDIEM;

Var   kcMin, kc: Real;

            X: KDIEM;

            I : Integer;

Begin

      KcMin := KhoangCach(M, ds[1]);

      For i:=1 to N do 

Begin

            Kc := KhoangCach(M, ds[i]);

            If (kc >= kcMin) Then

            Begin

                        KcMin := Kc;

                        X := ds[i];

            End;

DiemGanMnhat := X;

      End;

   

{    Chương trình chính;      }

BEGIN

Clrscr;

NhapABC( A, B, C );

Writeln(‘Diem tich tam giac ABC= ‘, DienTichABC(A, B, C):6:2);

 

NhapDSDiem( ds, N );

Write(‘Toa do M(x, y):’);        Readln(M.X, M.Y);

X := DiemGanMnhat(ds, N, M);

Writeln(‘Diem gan M nhat la (‘, X.x,’ , ’ , X.y,’ ) trong cac diem nhap vao. ’);

 

Readln;

END.

Bài toán số 5.2: Viết chương trình thao tác trên danh sách sinh viên (có các thông tin Hoten, Maso, Loai, Toan, Ly, DTB) :

+ Nhập / In danh sách sinh viên.

+ Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình

+ Tìm điểm toán cao nhất trong danh sách, Số sinh viên có điểm toán = Max, Điểm bình quân môn toán của cả danh sách?

Hướng dẫn:

-          Xây dựng thủ tục nhập thông tin của danh sách sinh viên, trong đó sử dụng vòng lặp để nhập các thông tin của từng sinh viên thứ i.

Sử dụng Câu lệnh With để truy xuất đến thành phần của cấu trúc KSVIEN.

-          Quá trình sắp xếp bằng thuật toán sắp xếp đổi chổ trực tiếp. Xem bài hướng dẫn 3.4. Thuộc tính so sánh là dssv[i].DTB và dssv[j].DTB.

Không sử dụng phép gán thông thường mà phải sử dụng memcpy để tiến hành copy hai vùng nhớ  của các biến.

 

Source code chương trình:

{ 1. Khai bao cac kieu du lieu va bien can thiet }

PROGRAM Quan_Ly_SV;

Uses CRT;

Type    KSVIEN = RECORD

Hoten : String[18];

Maso, Loai: String[8];

Toan, Ly, DTB: Real;

End;

KDSSVIEN = Array[1..50] of KSVIEN;

Var

DS: KDSSVIEN;

N: Integer;

 

{ 2. Thu tuc nhap du lieu cho danh sach sinh vien }

Procedure NhapDSSV( Var dssv : KDSSVIEN; Var N:Integer);

Var i:Integer;

Begin

Repeat

Write(‘Nhap so sinh vien N= ‘);

Readln(N);

Until ( N>0) and ( N < 51);

 

      For i:=1 to N do 

With dssv[i] do

Begin

Write(‘Nhap ho ten :’);     Readln(Hoten);

Write(‘Ma so sv :’);           Readln(Maso);

Write(‘Toan, Ly :’);           Readln(Toan, Ly);

DTB := (Toan + Ly) / 2;

If DTB >=9 then

Loai:=‘Gioi’

Else if DTB >=7 then

Loai:=‘Kha’

Else if DTB >=5 then

Loai:=‘Binh’

Else

Loai:=‘Kem’;

 End;

      End;

     

{ 3. Thu tuc sap xep danh sach sinh vien tang dan theo diem trung binh  }

Procedure SapXepDSSV( Var dssv : KDSSVIEN; N : Integer);

Var i, j : Integer;

       Z : KSVIEN;

Begin

For i:=1 to N-1 do

For j:=i+1 to N do

     If dssv[i].DTB < dssv[j].DTB Then

     Begin

Z:= dssv [i];

dssv[i]:= dssv[j];

dssv[j]:=Z;

     End;

End;

 

{ 4. Thu tuc in danh sach sinh vien }

Procedure InDSSV( Var dssv : KDSSVIEN; N : Integer);

Var i : Integer;

Begin

      Writeln(‘In danh sach len man hinh ‘);

      Writeln(‘STT         HO VA TEN  MA SO',

‘TOAN  LY  DTB LOAI’);

For i:=1 to N do

    With dssv[i] do

    Writeln(i:2, #32, Hoten, #32:19-Length(Hoten),

           Maso:8, Toan:4:1, Ly:4:1, DTB:4:1, Loai:5);

      End;

 

{ 5. Cac bai toan nho lien quan danh sach sinh vien }

Procedure  CacBaiToan (dssv : KDSSVIEN; N : Integer);

Var      i , Dem: Integer;

TBToan, Max: Real;

Begin

{ Tim diem toan cao nhat}

      Max:=dssv[1].Toan;

      For i:=1 to N do

if Max< dssv[i].Toan then

Max:=dssv[i].Toan;

Writeln( ‘Diem Toan cao nhat =’, Max:4:1);

     

{ Dem so sv co diem Toan =Max}

      Dem:=0;

      For i:=1 to N do

if dssv[i].Toan =Max then

Dem := Dem+1;

Writeln(‘Co ‘, Dem, ‘em co diem Toan = ‘, Max:4:1);

 

      { Tinh diem binh quan mon Toan cua ca danh sach }

      TBToan:=0;

      For i:=1 to N do

TBToan := TBToan + dssv[i].Toan;

TBToan:=TBToan/N;

Writeln(‘Diem binh quan mon Toan= ‘, TBToan:6:2);

      End;

 

{    Chương trình chính;      }

BEGIN

Clrscr;

NhapDSSV( ds, N );

SapXepDSSV( ds, N );

InDSSV( ds, N );

CacBaiToan( ds, N );

Readln;

END.

 Bài toán số 5.3: Viết chương trình thao tác trên dữ liệu ngày giờ (có các thành phần Ngay, Thang, Nam, Gio, Phut, Giay):

-          Nhập vào các thông tin ngày, tháng, năm. Hãy kiểm tra các thông tin về ngày đó có hợp lệ không.

-          Xác địng số phút còn lại trong ngày của một thời điểm nào đó.

-          Xác định số thứ tự ngày hiện tại so với ngày đầu năm.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Kích hoạt và sử dụng chế độ Emoji Keyboard trong iOS 5

Kích hoạt và sử dụng chế độ Emoji Keyboard trong iOS 5

Emoji thực ra là 1 bộ tổ hợp ảnh và biểu tượng thu nhỏ trong các đoạn tin nhắn, email, ghi chú... dưới dạng text trong các ứng dụng của iOS 5.

iTunes 11 được thiết kế thoáng và rộng rãi

iTunes 11 được thiết kế thoáng và rộng rãi

Ngoài những thay đổi về diện mạo bên ngoài, chương trình quản lí, chơi nhạc và các thiết bị của Apple còn được bổ sung thêm tính năng cũng như tích hợp công nghệ điện toán đám mây mạnh hơn.

Máy tính bảng Matrix One giá 90 USD đã được bán ra

Máy tính bảng Matrix One giá 90 USD đã được bán ra

Đầu năm nay, chiếc máy tính bảng có tên gọi như bộ phim hành động viễn tưởng Matrix One đã từng được giới thiệu trên thị trường với mức giá dự kiến là 100 USD.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer