Tạo chức năng multiDelete giống Yahoo Mail hoặc Goole Mail trong ASP.net

Tạo chức năng multiDelete giống Yahoo Mail hoặc Goole Mail trong ASP.net

Trong bài viết này, WEBXAULA sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo chức năng xoá cùng lúc nhiều dòng dữ liệu giống Yahoo Mail hoặc Google Mail 

Tạo chức năng multiDelete giống Yahoo Mail hoặc Goole Mail trong ASP.net

Ở đây mình thực hiện trên Gridview. Bạn viết code html trong file aspx như sau:

<div style="padding:5px; text-align:right;">

 <asp:Button ID="cmdXoa" runat="server" Text="Xoá" Height="30px" Width="100px" OnClientClick="javascript:return confirm(Bạn có chắc chắn muốn xoá tin này không?);" onclick="cmdXoa_Click" />

</div>
<asp:GridView ID="DS_Tin" runat="server" AutoGenerateColumns="False"

      BackColor="White" BorderColor="#336666" BorderStyle="Double" BorderWidth="3px"

      CellPadding="4" GridLines="Horizontal" Width="100%">

      <Columns>

        <asp:TemplateField HeaderText="Tiêu đề">

          <ItemTemplate>

            <a href=<%# "../admin/?edittin=" + Eval("tinID") %>><%# Eval("tieude") %></a>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Hình">

          <ItemTemplate>

            <img src=<%# "../hinh/tin/" + Eval("hinh") %> width="80px" />

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Xoá">

          <ItemTemplate>

            <asp:CheckBox ID="chkXoa" runat="server" />

            <asp:Label ID="lblMa" runat="server" Text=<%# Eval("tinID") %> Visible="false"></asp:Label>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

      </Columns>

      <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />

      <PagerStyle BackColor="#336666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />

      <SelectedRowStyle BackColor="#339966" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

      <HeaderStyle BackColor="#336666" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

    </asp:GridView>

Trong cột "Xoá" ở trên, có 2 control Checkbox "chkXoa" dùng để check chọn vào dòng dữ liệu bạn muốn xoá và Label "lblMa" dùng để lấy mã của dòng dữ liệu xoá.

Ở Button "cmdXoa" tôi thêm một sự kiện OnClientClick và chèn vào một câu lệnh javascript trả về một confirm để xác nhận lại từ người dùng có thực sự muốn xoá dữ liệu hay không.

Trong sự kiện click của button bạn code như sau:

protected void cmdXoa_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    for (int i = 0; i <= DS_Tin.Rows.Count - 1; i++)

    {
      CheckBox pXoa = (CheckBox)DS_Tin.Rows[i].FindControl("chkXoa");

      Label pMa = (Label)DS_Tin.Rows[i].FindControl("lblMa");

      if (pXoa.Checked == true)

      {
        //Xoá

        ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

        Tin pTinXoa = pKetNoi.Tins.Single(p => p.tinID == Int32.Parse(pMa.Text));

        pKetNoi.Tins.DeleteOnSubmit(pTinXoa);

        pKetNoi.SubmitChanges();
      }
    }
    hienDuLieu();
  }

Ở đây tôi dùng Linq để truy vấn dữ liệu. Bạn có thể tuỳ biến lại theo cách xử lý dữ liệu của riêng bạn. Chúc các bạn thành công.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Apple trở thành hãng máy tính lớn nhất hành tinh

Apple trở thành hãng máy tính lớn nhất hành tinh

Hãng công nghệ Apple đã qua mặt đối thủ HP, trở thành nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới trong quý 4/2011, hãng nghiên cứu Canalys vừa đưa ra đánh giá.

Dries Buytaert: Một số phản hồi về Drupal 7 từ Japan

Dries Buytaert: Một số phản hồi về Drupal 7 từ Japan

I presented at two Drupal meetups in Japan; spent the week meeting with members of the Drupal community, Drupal agencies, large system integrators (IBM, Accenture, Hitachi, Fujitsu, Ci&T and SIOS)

Làm sao để xóa hoàn toàn dữ liệu trên Mac OS?

Làm sao để xóa hoàn toàn dữ liệu trên Mac OS?

Bạn có biết rằng lệnh Empty Trash (xóa sạch thùng rác) trên MacOS vẫn không hoàn toàn xóa hẳn những tập tin? Nếu vậy thì bạn yên tâm, hệ điều hành của “trái táo” đã chuẩn bị cho tình huống này.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer