Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Khi xây dựng một website, nhiều khi bạn phải thực hiện lồng các control để hiển thị dữ liệu, vd như hiển thị các bài viết theo đúng danh mục của nó. Ở đây, WEBXAULA sẽ minh hoạ cách lồng một Datalist trong một Gridview.

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

 Đầu tiên, bạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu mẫu như sau:

Database - Sử dụng lồng các control

Code html trong trang aspx viết như sau:

<asp:GridView ID="DS_DanhMuc" runat="server" AutoGenerateColumns="False"

      ShowHeader="false" onrowdatabound="DS_DanhMuc_RowDataBound">

      <Columns>

        <asp:TemplateField>

        <ItemTemplate>

          <%# Eval("danhmucName") %>

          <asp:Literal ID="lblMa" Text=<%# Eval("danhmucID") %> Visible="false" runat="server"></asp:Literal>          

<asp:DataList ID="DS_SanPham" runat="server" RepeatColumns="3">

          <ItemTemplate>

            <img width="100px" src=<%# "hinh/sanpham/" + Eval("hinh") %> />

            <br />

            <%# Eval("sanphamName") %>

          </ItemTemplate>

          </asp:DataList>


        </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

      </Columns>

    </asp:GridView>
 
Code C#: 

Bạn viết hàm để lấy dữ liệu hiển thị cho phần danh mục, ở đây tôi dùng Linq để tiến hành truy vấn dữ liệu.

private void HienDuLieu()
  {
    try

    {

      ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

      var pDanhMuc = from p in pKetNoi.DanhMucs

              orderby p.DanhMucID descending

              select p;

      DS_DanhMuc.DataSource = pDanhMuc;

      DS_DanhMuc.DataBind();

    }

    catch (Exception ex)

    {

      Response.Write(ex.Message.ToString());

    }

  }

Gridview bao bên ngoài ta sẽ tạo sự kiện RowDataBound để xử lý từng dòng dữ liệu được bind vào gridview.

protected void DS_DanhMuc_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)

  {
    if (e.Row.RowIndex < 0) return;

    DataList DS_SanPham = (DataList)e.Row.FindControl("DS_SanPham");

    Literal lblMa = (Literal)e.Row.FindControl("lblMa");

    ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

    var pSanPham = from p in pKetNoi.SanPhams

            where p.DanhMucID == Int32.Parse(lblMa.Text)

            select p;

    DS_SanPham.DataSource = pSanPham;

    DS_SanPham.DataBind();

  }

Bạn chú ý trong Gridview tôi có để một literal để lấy mã của danh mục tương ứng và từ đó hiển thị sản phẩm lên Datalist theo đúng danh mục đó. Do không cần hiển thị nên literal này ta set visible = false.

Về giao diện thì bạn có thể tuỳ chỉnh sao cho đẹp mắt là được. Chúc các bạn thành công.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chỉ mất 15 phút để làm Drupal integration test

Chỉ mất 15 phút để làm Drupal integration test

This post will help you write and run your first Drupal integration test using Red Test framework in less than 15 minutes

Mozilla sẽ giới thiệu điện thoại đầu tiên tại MWC 2012?

Mozilla sẽ giới thiệu điện thoại đầu tiên tại MWC 2012?

Mozilla đã hợp tác với LG nhằm cho ra mắt thiết bị di động đầu tiên của họ tại MWC 2012, một nguồn tin thân cận đã xác nhận với trang ExtremeTech.

Cài đặt máy chủ DNS và Domain Controller trong Windows Server 2003

Cài đặt máy chủ DNS và Domain Controller trong Windows Server 2003

Windows Server 2003 gồm có tất cả các chức năng mà khách hàng mong đợi từ một hệ điều hành Windows Server, chẳng hạn như khả năng bảo mật, độ tin cậy, khả năng có sẵn và nâng cấp.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services