Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Cập nhật danh sách ngân hàng miễn phí rút tiền, chuyển tiền năm 2020

Average: 5 (7 votes)

[Share Preset] Tone Màu Film Cho Ảnh Sexy Đến Từ NAG Ryan McKinnon

Average: 5 (12 votes)

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Khi xây dựng một website, nhiều khi bạn phải thực hiện lồng các control để hiển thị dữ liệu, vd như hiển thị các bài viết theo đúng danh mục của nó. Ở đây, WEBXAULA sẽ minh hoạ cách lồng một Datalist trong một Gridview.

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

 Đầu tiên, bạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu mẫu như sau:

Database - Sử dụng lồng các control

Code html trong trang aspx viết như sau:

<asp:GridView ID="DS_DanhMuc" runat="server" AutoGenerateColumns="False"

      ShowHeader="false" onrowdatabound="DS_DanhMuc_RowDataBound">

      <Columns>

        <asp:TemplateField>

        <ItemTemplate>

          <%# Eval("danhmucName") %>

          <asp:Literal ID="lblMa" Text=<%# Eval("danhmucID") %> Visible="false" runat="server"></asp:Literal>          

<asp:DataList ID="DS_SanPham" runat="server" RepeatColumns="3">

          <ItemTemplate>

            <img width="100px" src=<%# "hinh/sanpham/" + Eval("hinh") %> />

            <br />

            <%# Eval("sanphamName") %>

          </ItemTemplate>

          </asp:DataList>


        </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

      </Columns>

    </asp:GridView>
 
Code C#: 

Bạn viết hàm để lấy dữ liệu hiển thị cho phần danh mục, ở đây tôi dùng Linq để tiến hành truy vấn dữ liệu.

private void HienDuLieu()
  {
    try

    {

      ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

      var pDanhMuc = from p in pKetNoi.DanhMucs

              orderby p.DanhMucID descending

              select p;

      DS_DanhMuc.DataSource = pDanhMuc;

      DS_DanhMuc.DataBind();

    }

    catch (Exception ex)

    {

      Response.Write(ex.Message.ToString());

    }

  }

Gridview bao bên ngoài ta sẽ tạo sự kiện RowDataBound để xử lý từng dòng dữ liệu được bind vào gridview.

protected void DS_DanhMuc_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)

  {
    if (e.Row.RowIndex < 0) return;

    DataList DS_SanPham = (DataList)e.Row.FindControl("DS_SanPham");

    Literal lblMa = (Literal)e.Row.FindControl("lblMa");

    ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

    var pSanPham = from p in pKetNoi.SanPhams

            where p.DanhMucID == Int32.Parse(lblMa.Text)

            select p;

    DS_SanPham.DataSource = pSanPham;

    DS_SanPham.DataBind();

  }

Bạn chú ý trong Gridview tôi có để một literal để lấy mã của danh mục tương ứng và từ đó hiển thị sản phẩm lên Datalist theo đúng danh mục đó. Do không cần hiển thị nên literal này ta set visible = false.

Về giao diện thì bạn có thể tuỳ chỉnh sao cho đẹp mắt là được. Chúc các bạn thành công.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop
Chạy Android trên Netbook hoặc Desktop

Android đang là hệ điều hành số một trên các thiết bị di động. Là một người yêu công nghệ chắc hẳn bạn cũng muốn dùng thử qua hệ điều hành này.

Điện thoại BlackBerry Q10 dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 18/6
Điện thoại BlackBerry Q10 dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 18/6

Điện thoại thông minh BlackBerry Q10 dự kiến có mặt tại Việt Nam vào ngày 18/6 và được cung cấp thông qua các đơn vị bán lẻ được ủy quyền.

Gimp
Gimp có thể thay thế photoshop trên Mac

Gimp là một trình biên tập hình ảnh phổ biến và khá mạnh mẽ từ thế giới Linux mà cơ bản như một phần mềm miễn phí của photoshop, hoàn chỉnh với nhiều công cụ được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh và thao tác với hình ảnh mà bạn mong muốn. Đó là môt phần mềm thay thế miễn phí photoshop tuyệt vời. Lâu nay người dùng vẫn cài X11 để làm cho nó chạy. Nhưng không được nữa! Phiên bản mới nhất của Gimp cho hệ điều hành Mac OS X được đóng gói như một bản khép kín, có nghĩa là không có cài X11, Xcode, không có gì nhưng dmg tải về đơn giản.