Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

Khi xây dựng một website, nhiều khi bạn phải thực hiện lồng các control để hiển thị dữ liệu, vd như hiển thị các bài viết theo đúng danh mục của nó. Ở đây, WEBXAULA sẽ minh hoạ cách lồng một Datalist trong một Gridview.

Hướng dẫn sử dụng lồng các control trong ASP.Net

 Đầu tiên, bạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu mẫu như sau:

Database - Sử dụng lồng các control

Code html trong trang aspx viết như sau:

<asp:GridView ID="DS_DanhMuc" runat="server" AutoGenerateColumns="False"

      ShowHeader="false" onrowdatabound="DS_DanhMuc_RowDataBound">

      <Columns>

        <asp:TemplateField>

        <ItemTemplate>

          <%# Eval("danhmucName") %>

          <asp:Literal ID="lblMa" Text=<%# Eval("danhmucID") %> Visible="false" runat="server"></asp:Literal>          

<asp:DataList ID="DS_SanPham" runat="server" RepeatColumns="3">

          <ItemTemplate>

            <img width="100px" src=<%# "hinh/sanpham/" + Eval("hinh") %> />

            <br />

            <%# Eval("sanphamName") %>

          </ItemTemplate>

          </asp:DataList>


        </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

      </Columns>

    </asp:GridView>
 
Code C#: 

Bạn viết hàm để lấy dữ liệu hiển thị cho phần danh mục, ở đây tôi dùng Linq để tiến hành truy vấn dữ liệu.

private void HienDuLieu()
  {
    try

    {

      ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

      var pDanhMuc = from p in pKetNoi.DanhMucs

              orderby p.DanhMucID descending

              select p;

      DS_DanhMuc.DataSource = pDanhMuc;

      DS_DanhMuc.DataBind();

    }

    catch (Exception ex)

    {

      Response.Write(ex.Message.ToString());

    }

  }

Gridview bao bên ngoài ta sẽ tạo sự kiện RowDataBound để xử lý từng dòng dữ liệu được bind vào gridview.

protected void DS_DanhMuc_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)

  {
    if (e.Row.RowIndex < 0) return;

    DataList DS_SanPham = (DataList)e.Row.FindControl("DS_SanPham");

    Literal lblMa = (Literal)e.Row.FindControl("lblMa");

    ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();

    var pSanPham = from p in pKetNoi.SanPhams

            where p.DanhMucID == Int32.Parse(lblMa.Text)

            select p;

    DS_SanPham.DataSource = pSanPham;

    DS_SanPham.DataBind();

  }

Bạn chú ý trong Gridview tôi có để một literal để lấy mã của danh mục tương ứng và từ đó hiển thị sản phẩm lên Datalist theo đúng danh mục đó. Do không cần hiển thị nên literal này ta set visible = false.

Về giao diện thì bạn có thể tuỳ chỉnh sao cho đẹp mắt là được. Chúc các bạn thành công.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu the Content Preview System (CPS) trong Drupal

Giới thiệu the Content Preview System (CPS) trong Drupal

Drupal traditionally excels in the area of content organization – not only as a content management system

 Instant Demo - Phần mềm ghi lại màn hình

Instant Demo - Phần mềm ghi lại màn hình

Chắc hẳn đã hơn một lần bạn gặp khó khăn khi trợ giúp khác hàng sử  dụng các chương trình phần mềm. Phải Print screen từng bản giao diện một, và viết từng comment một và trong trường hợp phần mềm quá lớn với nhiều tình huống sử dụng. Bạn sẽ mệt mỏi và tốn nhiều thời gian hơn.

Sản phẩm dịch vụ công trực tuyến liên thông tiết kiệm thời gian

Sản phẩm dịch vụ công trực tuyến liên thông tiết kiệm thời gian

Dịch vụ công trực tuyến là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Cơ quan Nhà nước với Công dân và Doanh nghiệp được phát triển bởi IT Software với mục tiêu