Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng với Pascal

Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng với Pascal

Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng. Vì đạt được thành tích cao nên Tí được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất phần mềm cung cấp cho Tí một mã số là một số nguyên dương N có không quá 255 chữ số. Để cài đặt được phần mềm, Tí phải nhập vào mật khẩu của phần mềm. Mật khẩu là một số nguyên dương M được tạo ra bằng cách tính tổng giá trị các chữ số của N.

Yêu cầu: Hãy tìm số nguyên dương M.

Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản MK.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N.

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản MK.OUT theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương M tìm được.

Ví dụ:

MK.INP MK.OUT
84915388247 59

CODE:

Program Mat_khau;
Const fi='MK.INP';
   fo='MK.OUT';
   A:Array['0'..'9'] of Byte = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
Var N:byte;
  St:String;
Procedure Read_Data;
 Var f:text;
 Begin
  Assign(f,fi);
  Reset(f);
  Readln(f,St);
  Close(f);
 End;
Function Tong:Longint;
Var f:text;
  i,T:Longint;
Begin
  T:=0;
  For i:=1 to Length(St) do
   T:=T+A[St[i]];
  Tong:=T;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
  Assign(f,fo);
  Rewrite(f);
  Write(f,Tong);
  Close(f);
End;
BEGIN
 Read_Data;
 Write_Data;
End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.2 (12 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
A Roadmap for Success: The Design Brief

Lộ trình thành công: The Design Brief

Described succinctly by Tad Crawford in AIGA Professional Practices in Graphic Design, the design brief “digs deep into a project and identifies the main factors that drive the entire creative strategy.”

Đại bản doanh của Lenovo Group

“Chiến lược ba bước” của tập đoàn máy tính Lenovo

Công nghệ thông tin Trung Quốc đã có bước tiến vượt bậc, với điển hình là tập đoàn máy tính Lenovo có doanh số tăng từ 25.000 USD với 10 người năm 1984 lên doanh số 14,6 tỉ USD và hơn 25.000 nhân viên.

Thông tin Acquia certification cho Drupal

Thông tin Acquia certification cho Drupal

This is something I've been hoping to see in the community. While there have been other experiments around certification, we as a community have lacked a way to ensure professional standards across Drupal.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer