Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài). 

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";

    clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);

    string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy

    //Tạo mới bảng để chép vào file excel

    Table tb = new Table();

    //Định dạng bảng

    tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

    tb.CellPadding = 4;

    tb.GridLines = GridLines.Both;

    tb.CellSpacing = 0;

    tb.Width = Unit.Percentage(100);

    TableCell cell;

    TableRow row;

    int from = 0;

    int to = pBang.Rows.Count;

    int header = 0;

    for (int i = from; i < to - 1; i++)

    {

      DataRow dr = pBang.Rows[i];

      if (header == 0)

      {

        row = new TableRow();

        cell = new TableCell();

        //so thu tu

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 50;

        cell.Text = "<b>Stt</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Tên sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.Width = 140;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Giá sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 500;

        cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        tb.Rows.Add(row);

      }

      header++;

      row = new TableRow();

      cell = new TableCell();

      //stt

      cell.Height = 50;

      cell.Text = header.ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //TenSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //GiaSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      tb.Rows.Add(row);

    }

    //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.

    //

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    //excel

    string ex_ = "xls";

    Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);

    //  Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());

    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";

    Response.Charset = "UTF-8";

    this.EnableViewState = false;

    System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();

    System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);

    tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);

    Response.Write(oStringWriter.ToString());

    Response.End();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 7.6 (9 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Cô giáo mất việc vì phát ngôn thiếu kiềm chế trên Facebook

Gọi học sinh là 'bọn giặc, chỉ muốn tát vào mặt chúng nó' trên Facebook, cô giáo mầm non đã bị nhà trường cho thôi việc.

Những vấn đề mắc phải trong quy trình SEO

Những vấn đề mắc phải trong quy trình SEO

Trách nhiệm của dân làm SEO là phải thay đổi, cập nhật thường xuyên để có thể thích nghi và theo kịp với thời đại tiếp thị số, tuy nhiên, hầu hết tiến trình làm SEO vẫn nguyên sơ như ban đầu.

Hướng dẫn tăng tốc độ xây dựng Gatsby trong xử lý hình ảnh của Drupal

Hướng dẫn tăng tốc độ xây dựng Gatsby trong xử lý hình ảnh của Drupal

Drupal Backender Learns Gatsby: Speed up Gatsby Builds With Drupal Image Processing