Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài). 

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";

    clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);

    string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy

    //Tạo mới bảng để chép vào file excel

    Table tb = new Table();

    //Định dạng bảng

    tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

    tb.CellPadding = 4;

    tb.GridLines = GridLines.Both;

    tb.CellSpacing = 0;

    tb.Width = Unit.Percentage(100);

    TableCell cell;

    TableRow row;

    int from = 0;

    int to = pBang.Rows.Count;

    int header = 0;

    for (int i = from; i < to - 1; i++)

    {

      DataRow dr = pBang.Rows[i];

      if (header == 0)

      {

        row = new TableRow();

        cell = new TableCell();

        //so thu tu

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 50;

        cell.Text = "<b>Stt</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Tên sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.Width = 140;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Giá sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 500;

        cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        tb.Rows.Add(row);

      }

      header++;

      row = new TableRow();

      cell = new TableCell();

      //stt

      cell.Height = 50;

      cell.Text = header.ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //TenSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //GiaSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      tb.Rows.Add(row);

    }

    //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.

    //

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    //excel

    string ex_ = "xls";

    Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);

    //  Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());

    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";

    Response.Charset = "UTF-8";

    this.EnableViewState = false;

    System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();

    System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);

    tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);

    Response.Write(oStringWriter.ToString());

    Response.End();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6 (2 votes)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn chèn lời bình vào văn bản word
Hướng dẫn chèn lời bình vào văn bản word

Sử dụng các nút trên thanh công cụ Reviewing để xác nhận hay hủy bỏ quá trình Track changes và để xóa các Comments (câu bình luận).

Google - Đằng sau lợi nhuận khổng lồ?
Google - Đằng sau lợi nhuận khổng lồ?

Là một trong những tập đoàn công nghệ hùng mạnh thế giới, mỗi năm Google thu được lợi nhuận khổng lồ bằng cách chi phối những gì chúng ta tìm kiếm nhờ vào độ phủ sóng rộng lớn trên Internet.

Bài 3 nodejs: Callback - như một Hàm Gọi Hàm

Trong ngôn ngữ lập trình, callback (hàm gọi lại) là một hình thức của hàm gọi hàm