Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Cập nhật danh sách ngân hàng miễn phí rút tiền, chuyển tiền năm 2020

Average: 5 (7 votes)

[Share Preset] Tone Màu Film Cho Ảnh Sexy Đến Từ NAG Ryan McKinnon

Average: 5 (12 votes)

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài). 

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";

    clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);

    string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy

    //Tạo mới bảng để chép vào file excel

    Table tb = new Table();

    //Định dạng bảng

    tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

    tb.CellPadding = 4;

    tb.GridLines = GridLines.Both;

    tb.CellSpacing = 0;

    tb.Width = Unit.Percentage(100);

    TableCell cell;

    TableRow row;

    int from = 0;

    int to = pBang.Rows.Count;

    int header = 0;

    for (int i = from; i < to - 1; i++)

    {

      DataRow dr = pBang.Rows[i];

      if (header == 0)

      {

        row = new TableRow();

        cell = new TableCell();

        //so thu tu

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 50;

        cell.Text = "<b>Stt</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Tên sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.Width = 140;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Giá sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 500;

        cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        tb.Rows.Add(row);

      }

      header++;

      row = new TableRow();

      cell = new TableCell();

      //stt

      cell.Height = 50;

      cell.Text = header.ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //TenSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //GiaSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      tb.Rows.Add(row);

    }

    //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.

    //

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    //excel

    string ex_ = "xls";

    Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);

    //  Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());

    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";

    Response.Charset = "UTF-8";

    this.EnableViewState = false;

    System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();

    System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);

    tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);

    Response.Write(oStringWriter.ToString());

    Response.End();
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 1 (1 vote)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả
Theo VietnamWorks lương của lập trình viên C++ hơn 1.000 USD mỗi tháng

Theo VietnamWorks, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả mức lương hơn 1.000 USD một tháng cho lập trình viên có kỹ năng C++, tùy vào số năm kinh nghiệm.

Galaxy S II HD Review : First Look
Galaxy S II HD Review : First Look

Samsung has announced two Galaxy S II variants for its domestic market. First is the Galaxy S II LTE that was announced at the IFA sometime back.

Phân trang danh mục để Google tìm kiếm nhanh nhất
Phân trang danh mục để Google tìm kiếm nhanh nhất

Với số lượng bài viết lớn trên một danh mục khi đó bạn phải phân trang danh mục, nhưng phân trang sao cho Google tìm kiếm nhanh nhất và không tìm lại trang đó.