ASP.Net: Thêm, xóa, sửa trong web

ASP.Net: Thêm, xóa, sửa trong web

Chào mọi người, một trong những gì cơ bản nhất khi ta học web động chính là thêm xóa sửa dữ liệu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó với ngôn ngữ lập trình WEB ASP.Net cùng với hệ quản trị CSDL SQL Server.

Tạo Cơ sở dữ liệu Test

Việc đầu tiên là bạn phải tạo ra một cơ sở dữ liệu để chúng ta thao tác trên nó. Bạn mở SQL Server lên và tạo một query mới gõ vào đoạn code sau:

create database bcdonlinesv
go
use bcdonlinesv
go

create table sinhvien
(
	masv int identity(1,1) primary key,
	tensv varchar(50),
	ngaysinh datetime,
	phai bit,
	diachi varchar(50),
	dienthoai varchar(15),
	email varchar(50)
)

Ở đây là các thuộc tính của bảng sinh viêc, trong đó masv là kiểu int tự tăng với bước nhảy là 1.

Chuẩn bị giao diện

Sau khi đã tạo được CSDL bạn cần tạo nên một giao diện để test thử bài tập từ đó rút ra được bài học. Hiển nhiên là bạn tạo giao diện phải tương ứng với các thuộc tính trong bảng trên.

Bạn sử dụng các control đã được hỗ trợ trong Toolbox của Visual Studio và bao nút nhấn: Insert, Update và Delete dưới đây là giao diện mình làm.

Giao diện demo thêm xóa sửa trong ASP.Net

Giao diện demo thêm xóa sửa trong ASP.Net

Ở đây mình chỉ demo cách mà bạn thêm, xóa, sửa được vào cơ sở dữ liệu nên giao diện đề nghị ở đây rất đơn giản đủ để demo tính năng.

Insert – Theme trong ASP.Net

Công việc này sẽ làm các dữ liệu bạn nhập, chọn ngoài giao diện sẽ đi vào trong CSDL của bcdonlinesv mà ta tạo lúc đầu.

Bạn Click dounle và nut Insert visual sẽ tự phát sinh cho bạn một hành động đó là Button Click trong đó bạn gõ vào đoạn code sau:

  protected void btInsert_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated Security=true;");
    int phai = 0;
    if (RadioNam.Checked == true)
      phai = 1;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into sinhvien(tensv,ngaysinh,phai,diachi,dienthoai,email) values('" + txtTen.Text + "'," + NgaySinh.SelectedDate.ToShortDateString() + ",'" + phai + "','" + txtDiaChi.Text + "','" + txtDienThoai.Text + "','" + txtEmail.Text + "')", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Quên trước đó bạn phải khai báo thư viện để sử dụng được SqlConnection trong đây:

   using System.Data.SqlClient;

Ghi chú:

 • SqlConnection: là lớp dùng để kế nối cơ sở dữ liệu SQL server, bên trong nó là chuỗi Connection.
 •  
 • SqlCommand: Thực thi một truy vấn nào đó bên trong nó, ở đây là INSERT.

Do mình thiết kế lúc đầu MaSV tăng tự động nên chúng ta không nhập.

Sau đó bạn chạy lên và thêm thử, ở hình demo phía trên và mở lại CSDL để xem.

Cơ sở dữ liệu sau khi thêm một sinh viên

Cơ sở dữ liệu sau khi thêm một sinh viên

Sửa – Update trong ASP.Net

Cơ chế này là sửa thông tin các bảng dữ liệu nhờ vào khóa chính của bộ. Bạn click double vào nut update như đã là ở Insert, sau đó bạn gõ vào các dòng code sau nơi mà sự kiện click tại nút update (Bạn vừa click double).

  protected void btUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated security=true;");
    int phai = 0;
    if (RadioNam.Checked == true)
      phai = 1;
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("update sinhvien set tensv='" + txtTen.Text + "',ngaysinh=" + NgaySinh.SelectedDate.ToShortDateString() + ",phai='" + phai + "',diachi='" + txtDiaChi.Text + "',dienthoai='" + txtDienThoai.Text + "',email='" + txtEmail.Text + "' where masv='" + txtMa.Text + "'", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Bạn dễ dàng thấy là chỉ khác biệt ở truy vấn trong SqlCommand, cái này bạn phải học SQL. Sau đó lưu lại và chạy test bằng trình duyệt, bạn nhập bất kỳ các thông tin gì và bấm nút Update.

Chức năng Update - sửa trong ASP.Net

Chức năng Update - sửa trong ASP.Net

Để xem kết quả mình làm có đúng hay không bạn vào hệ quản cơ sở dữ liệu SQL Server để kiểm tra. Bạn sẽ dễ dàng thấy được sự khác biệt của hai bộ trước và sau khi update.

Thay đổi sau khi update sinh vien

Thay đổi sau khi update sinh vien

Delete – Xóa trong ASP.Net

Đây là công việc xóa tất cả các dòng dữ liệu thuộc một bộ nào đó, mình chỉ demo xóa thôi, không tính quan hệ dữ liệu ở đây. Công việc cũng như trên bạn click double vào nút Delete và code đoạn mã sau:

  protected void btDelete_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection("server=.;database=bcdonlinesv;Integrated security=true;");
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("delete from sinhvien where masv='" + txtMa.Text + "'", con);
    con.Open(); // mo ket noi
    cmd.ExecuteNonQuery(); // thuc thi
    con.Close();
  }

Sau đó bạn tiến hành test thử và vào trong CSDL xem kết quả.

Kết luận: Công viêc thêm xóa sửa trong ASP.Net đến bảng dữ liệu trong CSDL cũng không gọi là khó khăn lắm, các bạn tìm đến bài này hẳn đã học qua cơ bản rồi, mình chỉ đề xuất cách mà bạn làm được và điểm một số chổ quan trọng các bạn tìm hiểu thêm nha! Chúc thành công.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Xuất hiện máy tính bảng chạy Android 4 giá dưới 2,1 triệu đồng

Xuất hiện máy tính bảng chạy Android 4 giá dưới 2,1 triệu đồng

MIPS Technologies hợp tác cùng hãng sản xuất chip Ingenic vừa giới thiệu chiếc máy tính bảng giá rẻ kèm theo cấu hình tương đối "khủng" sánh vai cùng hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

DDI Contribution Team cung cấp và thảo luận về Drupal community

DDI Contribution Team cung cấp và thảo luận các giải pháp cho Drupal community

In 2017, the reported data showed that only 6 percent of recorded code contributions were made by contributors that identify as female. After a conversation in the

Hướng dẫn cách đóng góp Translations cho Drupal Projects

Hướng dẫn cách đóng góp Translations cho Drupal Projects

Learn how you can help with translation on Drupal.org from Drupalize.me's Amber Matz.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer