Bài thực hành xây dựng trang website quản lý học sinh

Bài thực hành xây dựng trang website quản lý học sinh

Mục đích

Trong bài thực hành này, bạn sẽ xây dựng Trang website quản lý học sinh, bao gồm:

- Quản lý các thông tin:

o Lớp: Mã Lớp, Tên lớp, Diễn giải, Lớp chuyên (thuộc tính True/False), Họ tên

giáo viên chủ nhiệm 

(VD: 1, 12A, Lớp chuyên Tin học, True, Đỗ Lệnh Hùng Sơn)

o Học sinh: Mã học sinh, Tên học sinh, Ngày sinh, Lớp học

(VD: 1, Nguyễn Văn A, 01/01/1981, 1)

-  Trang web quản lý thông tin lớp học:

o Hiển thị danh sách lớp học

o  Cho phép phân trang, sửa thông tin của lớp học

-  Trang web quản lý thông tin học sinh:

o  Cho phép chọn một lớp học từ combo box và hiển thị danh sách học sinh

học lớp được chọn

o  Cho phép sắp xếp danh sách học sinh theo mã số, tên học sinh

  • Cho phép chọn một hoặc nhiều học sinh để xoá (sử dụng checkbox)

Yêu cầu:

Đã nắm bắt được cách thức kết nối CSDL sử dụng SqlDataSource.

Vấn đề liên quan

Thao tác với DataGrid: hiển thị dữ liệu, phân trang, sắp xếp, xóa, sửa

Thời gian để hoàn tất bài thực hành: 120 phút

Bài 1: thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu có tên là QLHS. Có cấu trúc gồm 2 bảng như sau:

2. Lưu cơ sở dữ liệu vào thư mục App_Data trong project.

3. nhập một số thông tin vào cơ sở dữ liệu

Bài 2: Xây dựng trang web quản lý thông tin lớp học

Thiết kế giao diện với chức năng như sau:

Bài thực hành xây dựng trang website quản lý học sinh

Sau khi sửa

Chọn cập nhật để thay đổi nội dung

Tạo trang web quản lý thông tin lớp học

Tạo 1 Web Form, đặt tên là QLLH.aspx

Sử dụng SqlDataSource Control:

•  Kéo thả một SqlDataSource vào QLLH.aspx tên là SqlDataSource1

•  Đường dẫn đến tập tin ~\App_Data\QLHS.dbo

•  Tạo câu truy vấn Select

• Tạo các câu truy vấn Insert, Update, Delete

1.  Bấm vào nút Advanced

2.  Chọn Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements

Sử dụng GridView Control:

•  Kéo thả một ControlView  vào QLLH.aspx,  đặt tên là GridDSLopHoc

•  Chọn Choose data source : SqlDataSource1

•  Thay  đổi giao diện : Chọn Autoformat, chọn professonal cheme

Điều chỉnh lại cột cho gridview : vào Property Æ Columns… 

1.  Trong Selected fields có sẵn 5 cột, thêm vào cột Edit, Update, Cancel

của CommandField. Thay đổi thuộc tính của các cột.

Thiết lập phân trang cho GridView : vào Properties chọn

1.  Allow paging : true (cho phép phân trang)

2.  Page size : 4 (cho phép 1 lần chỉ hiển thị 4 dòng dữ liệu)

Chạy và kiểm tra trang web

Bài 3 Xây dựng trang web quản lý thông tin học sinh

Với giao diện như sau:

  1. Thay đổi combobox lớp học sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp học đó
  2. Nhấn vào Xóa để xóa học sinh khỏi danh sách
  3. Bấm vào tiêu đề Mã học sinh, Tên học sinh, Ngày sinhđể sắp xếp danh sách
  4. Tạo trang web quản lý thông tin học sinh

Tạo 1 Web Form, đặt tên là QLHS.aspx

  1. Sử dụng SqlDataSource (cho DropDownList Lớp học)

•  Kéo thả 1 SqlDataSource đặt tên SqlDataSourceLopHoc

•  Đường dẫn đến tập tin ~\App_Data\QLHS.dbo

•  Tạo câu truy vấn Select : chọn table LOPHOC, chọn cột * (chọn tất cả các cột)

 Tạo DropDownList lớp học

•  Kéo thả 1 DropDownList đặt tên DropDownListLopHoc

•  Vào Property chọn các thuộc tính

1.  DataSourceID : AccessDataSourceLopHoc

2.  DataTextField : TenLop (cột TenLop sẽ được hiển thị)

                3.  DataValueField : MaLop (cột MaLop được dùng để lấy giá trị khi 1 phần tử được chọn)

4.  AutoPostBack : true (để khi thay đổi lớp trong combobox thì danh sách gridview học sinh sẽ được thay đổi tương ứng) 

  1. Sử dụng SqlDataSource (cho GridView Học sinh)

•  Kéo thả 1 SqlDataSource đặt tên SqlDataSourceHocSinh

•  Đường dẫn đến tập tin ~\App_Data\QLHS.dbo

•  Tạo câu truy vấn Select : 

1.  Chọn table HOCSINH, chọn các cột MaHocSinh, TenHocSinh,

NgaySinh

2.  Chọn điều kiện Where 

a.  Column : MaLop

b.  Source : Control

c.  Control ID : DropDownListLopHoc

•  Tạo các câu truy vấn Insert, Update, Delete

1.  Bấm vào nút Advanced

2.  Chọn Generate INSERT, UPDATE, and DELETE statements

Tạo GridView danh sách Học sinh

Kéo thả một  DataGrid Control  vào QLHS.aspx,  đặt tên là dataGridDSHocSinh

•  Chọn Choose data source : AccessDataSourceHocSinh

•  Thay  đổi giao diện : chọn Autoformat àProfessional

•  Điều chỉnh lại cột cho gridview : vào Property \dit Columns… 

Trong  Selected fields có sẵn 3 cột, thêm vào cột  Delete của CommandField. Thay đổi thuộc tính Header text của các cột cho thích hợp

•  Thiết lập phân trang cho GridView : vào Properties chọn  Allow paging : true (cho phép phân trang)  Page size : 4 (cho phép 1 lần chỉ hiển thị 4 dòng dữ liệu)

•  Thiết lập sắp xếp theo cột cho Gridview:  Allow sorting : true (cho phép sắp xếp theo cột)

Chạy và kiểm tra trang web

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Một số hàm thao tác với shortcode trong wordpress

Một số hàm thao tác với shortcode trong wordpress

Bài viết thực hiện dựa trên tài liệu Wordpress ở phiên bản 3.5.1. Shortcode được giới thiệu từ phiên bản 2.5, nó sẽ thực hiện một số chức năng nào đó bằng việc tạo một đoạn mã theo cú pháp trong nội dung bài viết

htaccess trên máy chủ Apache

Ứng dụng tập tin htaccess trên máy chủ Apache

Bạn đã từng nghe về tập tin .htaccess trên các máy chủ hệ Unix (FreeBSD, Linux, Solaris, True64...)?

Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours

Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours

Một quyển sách hay, dành cho người mới bắt đầu, dài chưa đến 100 trang. Sách có cách diễn giải sống động, dễ hiểu, và không đề cập đến một dòng lệnh nào. Theo lời tác giả thì "Tôi không phải là nhà phát triển Drupal, tôi không biết code." Tuy nhiên, trong 7 tiếng, bạn sẽ học được cách xây dựng và tối ưu một website Drupal hoàn chỉnh.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services