CSharp

05 Dec
Resize an image - Thay đổi kích thước ảnh C#

Resize an image - Thay đổi kích thước ảnh C#

Đoạn snippet dưới đây cho phép thay đổi kích thước của 1 bức ảnh. Kích thước mới do người dùng tùy chọn nhập vào.

Read More
05 Dec
Tổng quan về hàm băm

Tổng quan về hàm băm

Hàm băm là hàm chuyển đổi một thông điệp có độ dài bất kỳ thành một dãy bit có độ dài cố định.

Read More
05 Dec
Mã hóa XOR - Phép mã hóa đơn giản - C#

Mã hóa XOR - Phép mã hóa đơn giản - C#

Mã hóa Exclusive-OR là phép mã hóa đối xứng sử dụng hàm đại số boolean XOR. Do tính đối xứng cả hai encryptor và decryptor phải biết được khóa mã, trong khi thuật toán...

Read More
04 Dec
Ôn tập phần lập trình hướng đối tượng C#

Ôn tập phần lập trình hướng đối tượng C#

Khái niệm về lớp và đối tượng
Lớp là một khái niệm mô tả cho những thực thể có chung tính chất và hành vi có thể nói lớp là một khuôn mẫu cho các đối tượng.

Read More
04 Dec
Tạo Flash Screen cho ứng dụng C#

Tạo Flash Screen cho ứng dụng C#

Bài viết này hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với C# một cách làm màn hình khởi động cho ứng dụng (splash screen) như thế nào. Để tạo Flash Screen bên Visual Basic đã có hổ trợ sẵn còn bên C# không có

Read More
04 Dec
Tạo Form có hình dạng tùy biến

Tạo Form có hình dạng tùy biến

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để tạo ra một form hoặc điều kiểm không phải hình chữ nhật. Để tạo một form hoặc điều kiểm không phải hình chữ nhật,...

Read More
01 Dec
Bài tập 4 - C# Console

Bài tập 4 - C# Console

Câu 4: Viết chương trình thực hiện các công việc sau
a. Cho phép nhập n số thực (n>0)
b. Xuất mảng vừa nhập

Read More
01 Dec
Bài tập 3 - C# Console

Bài tập 3 - C# Console

Câu 3: Viết chương trình thực hiện các công việc sau
a. Cho phép nhập n số nguyên
b. Xuất mảng số nguyên vừa nhập

Read More
01 Dec
Bài tập 2 - C#  Console

Bài tập 2 - C# Console

Câu 2: Viết chương trình thực hiện các công việc sau a. Nhập dãy số nguyên có n số (n>0) b. Xuất mảng số nguyên vừa nhập

Read More

Các trang