Hướng dẫn lấy số ngẫu nhiên trong lập trình android

Muốn lấy ra một giá trị ngẫu nhiên, ta có 2 cách sau đây

Cách 1: Tạo số ngẫu nhiên từ a->b

Min+(int)(Math.random()*((Max-Min)+1)) 

Vd: Lấy ngẫu nhiên từ 2->5

2+(int)(Math.random()*(5-2)+1)) 

Cách 2:

Random rd=new Random();
x=rd.nextInt((Max-Min+1)+Min); 

Vd:Lấy ngẫu nhiên 2->5

Random rd=new Random();
x=rd.nextInt((5-2+1)+2);

Bài Tập

  • Tạo ngẫu nhiên 1 bài toán cộng, và làm ẩn đi một phần tử ngẫu nhiên, yêu cầu người dùng nhập vào số đó.
  • Click nút chơi lại sẽ load bài toán mới.

Hướng dẫn lấy số ngẫu nhiên trong lập trình android

File: