Cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên gridview trong asp.net website

Cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên gridview trong asp.net website

Lần trước WEBXAULA đã giới thiệu với các bạn cách chọn xoá nhiều dòng dữ liệu trên gridview. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên gridview 

Cập nhật dữ liệu trực tiếp ngay trên gridview trong asp.net website

 Trong ví dụ này, tôi sẽ cập nhật họ tên, địa chỉ, số điện thoại và trạng thái thành viên của các thành viên đã đăng ký.

<asp:GridView ID="DS_ThanhVien" runat="server" AutoGenerateColumns="False"

      BackColor="White" BorderColor="#336666" BorderStyle="Double" BorderWidth="3px"

      CellPadding="4" GridLines="Horizontal" Width="100%"

      onrowdatabound="DS_ThanhVien_RowDataBound"

      onrowdeleting="DS_ThanhVien_RowDeleting"

      onrowupdating="DS_ThanhVien_RowUpdating">

      <RowStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />

      <Columns>

        <asp:TemplateField HeaderText="Email">

          <ItemTemplate>

            <%# Eval("email") %>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Họ tên">

          <ItemTemplate>

            <asp:TextBox ID="txtHoTen" Text=<%# Eval("hoten") %> Width="90%" ToolTip=<%# Eval("hoten") %>runat="server"></asp:TextBox>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Địa chỉ">

          <ItemTemplate>

            <asp:TextBox ID="txtDiaChi" Text=<%# Eval("diachi") %> Width="90%" ToolTip=<%# Eval("diachi") %>runat="server"></asp:TextBox>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Điện thoại">

          <ItemTemplate>

            <asp:TextBox ID="txtDienThoai" Text=<%# Eval("dienthoai") %> Width="90%" ToolTip=<%# Eval("dienthoai") %>runat="server"></asp:TextBox>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField>

          <ItemTemplate>

            <asp:ImageButton ID="cmdSave" CommandName="Update" ImageUrl="../hinh/tour_save_button.png" runat="server"/>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        <asp:TemplateField HeaderText="Tình trạng">

        <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />

          <ItemTemplate>

            <asp:ImageButton ID="cmdTrangThai" CommandName="Delete" ImageUrl="../hinh/check_16.png" runat="server" />

            <asp:Literal ID="lblTrangThai" runat="server" Text=<%# Eval("IsUse") %> Visible="false"></asp:Literal>

<asp:Label ID="lblMa" runat="server" Visible="false" Text=<%# Eval("ThanhVienID") %>></asp:Label>

          </ItemTemplate>

        </asp:TemplateField>

        </Columns>

      <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#333333" />

      <PagerStyle BackColor="#336666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />

      <SelectedRowStyle BackColor="#339966" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

      <HeaderStyle BackColor="#336666" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

    

    </asp:GridView>

Ở đây tôi dùng textbox hiển thị dữ liệu để người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp. Trên mỗi dòng của gridview có một button với command Name và sau đó ta tạo sự kiện tương ứng cho button đó. Một label hiển thị mã thành viên để truy vấn dữ liệu trên mã đó.

Trong sự kiện RowDataBound của Gridview:

protected void DS_ThanhVien_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
        if (e.Row.RowIndex < 0) return;
        ImageButton cmdTrangThai = (ImageButton) e.Row.FindControl("cmdTrangThai");
 
        if (DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "IsUse").ToString() == "1")
        {
            cmdTrangThai.ImageUrl = "../hinh/check_16.png";
            cmdTrangThai.ToolTip = "Đã kích hoạt tài khoản";
            //cmdTrangThai.Enabled = false;
        }
        else
        {
            cmdTrangThai.ImageUrl = "../hinh/delete.jpg";
            cmdTrangThai.ToolTip = "Chưa kích hoạt tài khoản";
            //cmdTrangThai.Enabled = true;
        }
 
    }
 

Sự kiện RowUpdating của gridview phục vụ cho việc cập nhật dữ liệu

 
protected void DS_ThanhVien_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
    {
        TextBox txtHoTen = (TextBox)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtHoTen");
        TextBox txtDiaChi = (TextBox)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtDiaChi");
        TextBox txtDienThoai = (TextBox)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtDienThoai");
        Label lblMa = (Label)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMa");
 
        ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();
        ThanhVien pThanhVienCapNhat = pKetNoi.ThanhViens.Single(p => p.ThanhVienID == Int32.Parse(lblMa.Text));
        pThanhVienCapNhat.HoTen = txtHoTen.Text;
        pThanhVienCapNhat.DienThoai = txtDienThoai.Text;
        pThanhVienCapNhat.DiaChi = txtDiaChi.Text;
        pKetNoi.SubmitChanges();
 
        lblThongBao.Text = "Bạn đã cập nhật thành công";
 
    }
 

Ở đây tôi dùng linq để truy vấn dữ liệu, bạn có thể sửa lại cho phù hợp với code của bạn.

Sự kiện RowDeleting: Thay đổi trạng thái của thành viên

protected void DS_ThanhVien_RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
    {
        ImageButton cmdTrangThai = (ImageButton)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("cmdTrangThai");
        Literal lblTrangThai = (Literal)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblTrangThai");
        Label lblMa = (Label)DS_ThanhVien.Rows[e.RowIndex].FindControl("lblMa");
 
       
            ketnoiDataContext pKetNoi = new ketnoiDataContext();
            ThanhVien pThanhVienCapNhat = pKetNoi.ThanhViens.Single(p => p.ThanhVienID == Int32.Parse(lblMa.Text));
            if (lblTrangThai.Text == "0")
                pThanhVienCapNhat.IsUse = 1;
            else
                pThanhVienCapNhat.IsUse = 0;
 
            pKetNoi.SubmitChanges();
 
            HienDuLieu();
 
 
 
    }

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
CMS Drupal, Drush

Hướng dẫn sử dụng Drush tool cho người mới bắt đầu

Drush is a great tool for quickly managing routine tasks with a Drupal installation.

Sử dụng Behat để track down PHP notices cho Drupal site

Sử dụng Behat để track down PHP notices cho Drupal site

Behat is a BDD (behavior driven development) framework for PHP. With BDD, you write human-readable stories that describe the behavior of your application.

Xử lý bán hàng cho Organic Groups trong Drupal Commerce

Xử lý bán hàng với Organic Groups cho Drupal Commerce

There are several ways to sell access to content on your Drupal site. One of the ways that hasn't been discussed much in Drupal tutorials is selling access to private Organic Groups with Drupal Commerce.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer