Thao tác với CSDL thông qua LINQ

Thao tác với CSDL thông qua LINQ

>>Phần 1: Hướng dẫn thực hành LINQ to SQL

1  Câu lệnh insert

Đoạn code bên dưới sẽ thực hiện thêm vào csdl một category và sau đó thêm vào category này 2 product:

2  Câu lệnh select

Đoạn code bên dưới select và hiển thị ra tên của sản phẩm có id là 1

Đoạn code bên dưới thực hiện select tất cả các sản phẩm có trong bảng product và hiển thị lên một datagridview

Đoạn code bên dưới thực hiện kết 2 bảng Product và Category để in ra danh sách các product cùng với Category Name của product đó

3 Câu lệnh update

Đoạn code bên dưới thực hiện câu lệnh cập nhật price của product có mã là 1 (ProductID = 1) và gán price cho product này là 9.19

4. Câu lệnh delete

Đoạn code bên dưới thực hiện câu lệnh delete product có mã là 1 (ProductID = 1) ra khỏi cơ sở dữ liệu của bảng Product

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Microsoft làm gì với lợi thế 60 tỉ USD so với đối thủ?
Microsoft làm gì với lợi thế 60 tỉ USD so với đối thủ?

Việc Microsoft giới thiệu MTB Surface cho thấy hãng đã sẵn sàng cải tổ mô hình kinh doanh. Với nguồn lực tài chính chênh lệch đến 60 tỉ USD so với các đối thủ, Microsoft đang có rất nhiều lợi thế.

Achieve Rocketship-Fast Jobs in CircleCI by Preinstalling the Database
Sử dụng CircleCI làm environment for testing trong Drupal 8

CircleCI is great at enabling developers to spin up an environment for testing from a set of defined images. When dealing with a website with a database, the usual build process involves downloading a database dump

Thông tin Acquia certification cho Drupal
Thông tin Acquia certification cho Drupal

This is something I've been hoping to see in the community. While there have been other experiments around certification, we as a community have lacked a way to ensure professional standards across Drupal.