Bài tập 2 - C# Console

Bài tập 2 - C# Console

Câu 2: Viết chương trình thực hiện các công việc sau

a. Nhập dãy số nguyên có n số (n>0)

b. Xuất mảng số nguyên vừa nhập

c. In 2 dòng:_ Các vị trí chẵn ngược thứ tự nhập

   _Các vị trí lẻ theo thứ tự nhập

d. Tìm phần tử nhỏ nhất

e. Tính tổng các phần tử trong mảng

f. Lọc các số chính phương trong mảng

g. Tính tổng các số chính phương trong mảng

h. Nhập x, đếm số lần xuất hiện của x trong mảng (không có thì thông báo) 

i. Nhập x, thêm x vào cuối mảng

Gợi ý giải:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Bai_tap_2

{

class Program

{

public Boolean isSquareNumber(int a)

{

Boolean kq = false;

double x = Math.Sqrt(a);

if ((int)x * x == a) { kq = true; }

return kq;

}

static void Main(string[] args)

{

Program p = new Program();

//a. Cho phep nhap n so nguyen (0<n<100)

int n;

do

{

Console.Write("Nhap n (0<n<100): ");

n = int.Parse(Console.ReadLine());

} while (n >= 100 || n <= 0);

int[] a = new int[100];

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("Nhap a[{0}]: ", i);

a[i] = int.Parse(Console.ReadLine().ToString());

}

//b. Xuat mang so nguyen vua nhap

Console.WriteLine("Day so vua nhap:");

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("{0}\t", a[i]);

}

//c) In 2 dong:

//_ Cac phan tu chan nguoc thu tu nhap

String tmp = "";

for (int i = n - 1; i >= 0; i--)

{

if (a[i] % 2 == 0) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so chan!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac phan tu chan nguoc thu tu nhap: {0}", tmp);

}

//_Cac phan tu le theo thu tu nhap

tmp = "";

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (a[i] % 2 == 1) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so le!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac phan tu le theo thu tu nhap: {0}", tmp);

}

//d. Tim phan tu nho nhat

int min = a[0];

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (min > a[i]) min = a[i];

}

Console.WriteLine("Phan tu nho nhat la: {0}", min);

//e. Tinh tong cac phan tu trong mang

long total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

total += a[i];

}

Console.WriteLine("Tong cac phan tu trong day la: {0}", total);

//f. Loc cac so chinh phuong trong mang

tmp = "";

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (p.isSquareNumber(a[i])) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so chinh phuong!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac so chinh phuong trong day: {0}", tmp);

}

//g. Tinh tong cac so chinh phuong trong mang

total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (p.isSquareNumber(a[i])) total += a[i];

}

Console.WriteLine("\nTong cac so chinh phuong trong day: {0}", total);

//h. Nhap x, dem so lan xuat hien cua x trong mang (khong co thi thong bao)

int x;

Console.Write("Nhap x: ");

x = int.Parse(Console.ReadLine());

int count = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (a[i] == x) count++;

}

Console.WriteLine("So lan xuat hien cua {0} trong day la {1}", x, count);

//i. Nhap x, them x vao cuoi mang

Console.Write("Nhap x: ");

x = int.Parse(Console.ReadLine());

a[n] = x;

n++;

Console.WriteLine("Day so vua nhap:");

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("{0}\t", a[i]);

}

//

Console.ReadKey(true);

}

}

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (1 vote)
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tại DrupalCon Nashville bàn về Drupal và Composer

Tại DrupalCon Nashville bàn về Drupal và Composer

While Composer isn't required when using Drupal core, many Drupal site builders use it as the preferred way of assembling websites (myself included).

Hướng dẫn Rich Video Snippets cho Drupal sites

Hướng dẫn Rich Video Snippets cho Drupal sites

Rich video snippets can make the search engine results more appealing for your website pages that contain video.

Kỹ thuật làm Theming với Others Theme Team trong Drupal 7

On larger projects it is likely that you be working with at least one other person on front-end tasks. This can be a great learning experience and be helpful to your developers too.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services