Bài tập 2 - C# Console

Bài tập 2 - C# Console

Câu 2: Viết chương trình thực hiện các công việc sau

a. Nhập dãy số nguyên có n số (n>0)

b. Xuất mảng số nguyên vừa nhập

c. In 2 dòng:_ Các vị trí chẵn ngược thứ tự nhập

   _Các vị trí lẻ theo thứ tự nhập

d. Tìm phần tử nhỏ nhất

e. Tính tổng các phần tử trong mảng

f. Lọc các số chính phương trong mảng

g. Tính tổng các số chính phương trong mảng

h. Nhập x, đếm số lần xuất hiện của x trong mảng (không có thì thông báo) 

i. Nhập x, thêm x vào cuối mảng

Gợi ý giải:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Bai_tap_2

{

class Program

{

public Boolean isSquareNumber(int a)

{

Boolean kq = false;

double x = Math.Sqrt(a);

if ((int)x * x == a) { kq = true; }

return kq;

}

static void Main(string[] args)

{

Program p = new Program();

//a. Cho phep nhap n so nguyen (0<n<100)

int n;

do

{

Console.Write("Nhap n (0<n<100): ");

n = int.Parse(Console.ReadLine());

} while (n >= 100 || n <= 0);

int[] a = new int[100];

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("Nhap a[{0}]: ", i);

a[i] = int.Parse(Console.ReadLine().ToString());

}

//b. Xuat mang so nguyen vua nhap

Console.WriteLine("Day so vua nhap:");

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("{0}\t", a[i]);

}

//c) In 2 dong:

//_ Cac phan tu chan nguoc thu tu nhap

String tmp = "";

for (int i = n - 1; i >= 0; i--)

{

if (a[i] % 2 == 0) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so chan!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac phan tu chan nguoc thu tu nhap: {0}", tmp);

}

//_Cac phan tu le theo thu tu nhap

tmp = "";

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (a[i] % 2 == 1) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so le!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac phan tu le theo thu tu nhap: {0}", tmp);

}

//d. Tim phan tu nho nhat

int min = a[0];

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (min > a[i]) min = a[i];

}

Console.WriteLine("Phan tu nho nhat la: {0}", min);

//e. Tinh tong cac phan tu trong mang

long total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

total += a[i];

}

Console.WriteLine("Tong cac phan tu trong day la: {0}", total);

//f. Loc cac so chinh phuong trong mang

tmp = "";

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (p.isSquareNumber(a[i])) { tmp += a[i] + "\t"; }

}

if (tmp == "")

{

Console.WriteLine("\nDay so khong co so chinh phuong!");

}

else

{

Console.WriteLine("\nCac so chinh phuong trong day: {0}", tmp);

}

//g. Tinh tong cac so chinh phuong trong mang

total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (p.isSquareNumber(a[i])) total += a[i];

}

Console.WriteLine("\nTong cac so chinh phuong trong day: {0}", total);

//h. Nhap x, dem so lan xuat hien cua x trong mang (khong co thi thong bao)

int x;

Console.Write("Nhap x: ");

x = int.Parse(Console.ReadLine());

int count = 0;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (a[i] == x) count++;

}

Console.WriteLine("So lan xuat hien cua {0} trong day la {1}", x, count);

//i. Nhap x, them x vao cuoi mang

Console.Write("Nhap x: ");

x = int.Parse(Console.ReadLine());

a[n] = x;

n++;

Console.WriteLine("Day so vua nhap:");

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.Write("{0}\t", a[i]);

}

//

Console.ReadKey(true);

}

}

}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (1 vote)
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Mark Zuckerberg tham gia mạng xã hội Pinterest

Mark Zuckerberg tham gia mạng xã hội Pinterest

Điều này thể hiện mối quan tâm cao độ đến thời cuộc của một "ông trùm".

Mọi khó khăn đều là quà tặng - đáng xem những gì thế giới thay đổi

Mọi khó khăn đều là quà tặng - đáng xem những gì thế giới thay đổi

Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn

Hướng dẫn sử dụng Hierarchical Select với Drupal 7 Taxonomy

Hướng dẫn sử dụng Hierarchical Select với Drupal 7 Taxonomy

For example, you might choose England, then Yorkshire, then Leeds. Or you might choose Canada, then Ontario, then Toronto. You get the idea.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung