Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó

Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó

Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó.

                        Ví dụ: N = 1682                    Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu: Input: N là số nguyên bất kỳ, N có khả năng là số lớn

            Output: S, la tổng các chữ số của N

Hướng dẫn:

- Gán tổng S với giá trị ban đầu là 0

- Sử dụng để lấy từng chữ số của số tự nhiên N bằng cách:

Lặp trong khi mà N còn > 0 thì

+ Gán k là chữ số cuối cùng của N.

+ Tiến hành cắt chữ số cuối cùng của N đi bằng việc lấy N chia cho 10.

+ Cộng dồn S: = S + k

Lặp lại cho đến khi N = 0 thì dừng

Chương trình:

Program tong;

Uses crt;

Var n , s , k: integer;              // Khai bao bien su dung

Begin

  Write(‘ Nhap N:’);              // Thong bao nhap lieu

  Readln(N );                    // Nhap gtri cho N

  S := 0;

  While ( N <> 0 ) do           // Lap trong khi N con ≠ 0

  Begin   

      k := N mod 10;           // Lay chu so hang don vi o cuoi cung

      N := N div 10;           // Cat chu so hang don vi da duoc lay ra

      S := S + k;               // Tinh tong cong don vao S

  End;

  Writeln( ‘Tong cac chu so cua ’,N,’ la :’, S);  // Xuat ket qua

  Readln;

End.
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8 (200 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Upload nhiều Image trong Drupal với Plupload.module

Upload nhiều Image trong Drupal với Plupload.module

I was wondering what module you think would best enable my site members to upload multiple photographs at once

Hướng dẫn custom entity reference: Drupal & Entity reference

Hướng dẫn custom entity reference: Drupal & Entity reference

There are some good examples out there on how to create a custom Entity reference Behaviour plugin, but not so much for Selection handlers.

Python - Ngôn Ngữ Lập Trình Tốt Nhất

Python - Ngôn Ngữ Lập Trình Tốt Nhất

Tạp chí Linux Journal đã công bố kết quả khảo sát người đọc hàng năm của mình vào ngày 01 tháng 12 vừa qua

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer