Bài 6: Tạo reports từ XML

Nãy giờ ta mới chỉ tạo report từ database truyền thống, giờ sẽ chơi với 1 kiểu dữ liệu hiện đại hơn là XML cho nó máu

Thật ra, sự khác nhau là không nhiều, chỉ khác là khi ta design report thì lúc chọn data sẽ là XML.
Các bạn tạo 1 file XML là Produc.XML :

XML code:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet1 xmlns="http://tempuri.org/DataSet1.xsd">
 <Product>
  <Product_ID>1</Product_ID>
  <Product_Name>Product1</Product_Name>
  <Product_Price>10</Product_Price>
 </Product>
 <Product>
  <Product_ID>2</Product_ID>
  <Product_Name>Product2</Product_Name>
  <Product_Price>12</Product_Price>
 </Product>
 <Product>
  <Product_ID>3</Product_ID>
  <Product_Name>Product3</Product_Name>
  <Product_Price>15</Product_Price>
 </Product>
 <Product>
  <Product_ID>4</Product_ID>
  <Product_Name>Product4</Product_Name>
  <Product_Price>5</Product_Price>
 </Product>
 <Product>
  <Product_ID>5</Product_ID>
  <Product_Name>Product5</Product_Name>
  <Product_Price>7</Product_Price>
 </Product>
</DataSet1>

Khi design report, ta sẽ chọn Create new connection->ADO.NET rồi chọn đến file XML này nhá, công việc còn lại ko khác gì bài đầu tiên :