Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

1.Thiết kế CSDL

Mở ứng dụng MS. Access

Thiết kế CSDL, đặt tên là HOCSINH.MDB có cấu trúc như sau:

Nhập dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu

2.Thiết kế giao diện

Tạo project C# Window Application mới với tên project là QLHocSinh

Thiết kế form frmDSHocSinh.cs:

Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Tạo kết nối cơ sở dữ liệu bằng control

- Kéo thả control OleDbDataAdapter từ tab Data trong thanh toolbox.

- Click New Connection để tạo kết nối, chọn Provider = Microsoft Jet OLEDB 4.0.

- Chọn đường dẫn đến CSDL vừa tạo.

- Click Next sang bước kết tiếp

- Click Next

- Viết câu lệnh truy vấn CSDL:

     SELECT * FROM HOC SINH

- Nhấn Finish, chương trình hiển thị thông báo, chọn Don’t include password nếu không quan tâm đến password.

- Chương trình sẽ tự động tạo ra hai đối tượng OleDbDataAdapter1 và OleDbDataConnection1

Tạo đối tượng DataSet

- Nhấn chuột phải vào đối tượng OleDBDataAdapter1 và chọn Generate Dataset từ pop-up menu

- Chương trình sẽ tự tạo đối tượng DataSet mới là dataSet11

 Viết các xử lý trên form

- Trong properties của datagrid, thay đổi thuộc tính sau:

DataSource = dataSet11.HocSinh

- Viết sự kiện cho form load để đưa dữ liệu vào DataSet

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
      oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet11);
}

- Viết sự kiện cho btnThoat

private void btnThoat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
      this.Close();
}

- Chạy thử chương trình

Ta nhận thấy khi thêm dữ liệu vào grid và đóng chương trình lại, nội dung của CSDL không được cập nhật. Do đó ta cần viết chức năng cập nhật nội dung dữ liệu thông qua sự kiện click của btnCapNhat như sau:

private void btnCapNhat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
      oleDbDataAdapter1.Update(dataSet11);
}

Ta sử dụng DataAdapter để cập nhật các thay đổi trên DataSet ứng với grid nhập liệu.

- Chạy thử chương trình.

Thiết kế form frmLop.cs như sau

Tạo kết nối cơ sở dữ liệu bằng control

- Lập lại tương tự các bước như trong  phần 1 để thêm DataAdapter cho Form (chú ý sử dụng lại Connection đã có)

Tạo đối tượng DataSet

- Nhấn chuột phải vào đối tượng OleDBDataAdapter1 và chọn Generate Dataset từ pop-up menu

- Chọn vào option New để tạo mới dataset.

Chương trình sẽ tự tạo đối tượng DataSet mới là dataSet21

Viết các xử lý trên form

- Viết hàm thêm một row dữ liệu mới vào dataset

private void AddRow()
{

      DataSet2.LopRow rowNew = dataSet21.Lop.NewLopRow();

      rowNew.MaLop = txtMaLop.Text;

      rowNew.TenLop = txtTenLop.Text;

      rowNew.SiSo = Convert.ToInt32(txtSiSo.Text);

      dataSet21.Lop.Rows.Add(rowNew);

}

- Viết sự kiện cho btnCapNhat trong form frmLop.cs

private void btnCapNhat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

      AddRow();

      oleDbDataAdapter1.Update(dataSet21);
}

Bài tập: Thực hiện tương tự với cơ sở dữ liêu SQL Server

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Khôi phục password cho Drupal 7 bằng Drush
Khôi phục password cho Drupal 7 bằng Drush

Sometimes, whether in testing or other situations, you need to reset a password (often the admin password) for a Drupal site.

Facebook và Twitter
Chia sẻ video nhanh chóng trên Facebook và Twitter

Với dịch vụ video 15 giây có tên Tout, bạn có thể chia sẻ những video nhỏ một cách nhanh chóng với bạn bè và người thân của mình. Có nhiều cách bạn có thể truy cập vào dịch vụ này và khiến nó trở nên thú vị hơn, dễ dàng sử dụng hơn.

Thực hành SEO onpage
Thực hành SEO onpage

SEO On-page ( SEO Onpage là một phần quan trọng trong một quy trình SEO).