Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

1.Thiết kế CSDL

Mở ứng dụng MS. Access

Thiết kế CSDL, đặt tên là HOCSINH.MDB có cấu trúc như sau:

Nhập dữ liệu mẫu vào cơ sở dữ liệu

2.Thiết kế giao diện

Tạo project C# Window Application mới với tên project là QLHocSinh

Thiết kế form frmDSHocSinh.cs:

Các thao tác cơ bản kết nối ADO.NET

Tạo kết nối cơ sở dữ liệu bằng control

- Kéo thả control OleDbDataAdapter từ tab Data trong thanh toolbox.

- Click New Connection để tạo kết nối, chọn Provider = Microsoft Jet OLEDB 4.0.

- Chọn đường dẫn đến CSDL vừa tạo.

- Click Next sang bước kết tiếp

- Click Next

- Viết câu lệnh truy vấn CSDL:

     SELECT * FROM HOC SINH

- Nhấn Finish, chương trình hiển thị thông báo, chọn Don’t include password nếu không quan tâm đến password.

- Chương trình sẽ tự động tạo ra hai đối tượng OleDbDataAdapter1 và OleDbDataConnection1

Tạo đối tượng DataSet

- Nhấn chuột phải vào đối tượng OleDBDataAdapter1 và chọn Generate Dataset từ pop-up menu

- Chương trình sẽ tự tạo đối tượng DataSet mới là dataSet11

 Viết các xử lý trên form

- Trong properties của datagrid, thay đổi thuộc tính sau:

DataSource = dataSet11.HocSinh

- Viết sự kiện cho form load để đưa dữ liệu vào DataSet

private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
      oleDbDataAdapter1.Fill(dataSet11);
}

- Viết sự kiện cho btnThoat

private void btnThoat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
      this.Close();
}

- Chạy thử chương trình

Ta nhận thấy khi thêm dữ liệu vào grid và đóng chương trình lại, nội dung của CSDL không được cập nhật. Do đó ta cần viết chức năng cập nhật nội dung dữ liệu thông qua sự kiện click của btnCapNhat như sau:

private void btnCapNhat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
      oleDbDataAdapter1.Update(dataSet11);
}

Ta sử dụng DataAdapter để cập nhật các thay đổi trên DataSet ứng với grid nhập liệu.

- Chạy thử chương trình.

Thiết kế form frmLop.cs như sau

Tạo kết nối cơ sở dữ liệu bằng control

- Lập lại tương tự các bước như trong  phần 1 để thêm DataAdapter cho Form (chú ý sử dụng lại Connection đã có)

Tạo đối tượng DataSet

- Nhấn chuột phải vào đối tượng OleDBDataAdapter1 và chọn Generate Dataset từ pop-up menu

- Chọn vào option New để tạo mới dataset.

Chương trình sẽ tự tạo đối tượng DataSet mới là dataSet21

Viết các xử lý trên form

- Viết hàm thêm một row dữ liệu mới vào dataset

private void AddRow()
{

      DataSet2.LopRow rowNew = dataSet21.Lop.NewLopRow();

      rowNew.MaLop = txtMaLop.Text;

      rowNew.TenLop = txtTenLop.Text;

      rowNew.SiSo = Convert.ToInt32(txtSiSo.Text);

      dataSet21.Lop.Rows.Add(rowNew);

}

- Viết sự kiện cho btnCapNhat trong form frmLop.cs

private void btnCapNhat_Click(object sender, System.EventArgs e)
{

      AddRow();

      oleDbDataAdapter1.Update(dataSet21);
}

Bài tập: Thực hiện tương tự với cơ sở dữ liêu SQL Server

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Đặt Drupal Block vào bên trong một node

This tutorial will show you how to take a block and place it inside a Drupal node.

Trình duyệt nào là số 1 trên iOS

Trình duyệt nào là số 1 trên iOS

Ngày nay, không chỉ cuộc chạy đua giữa các smartphone đang trở nên khốc liệt mà ngay cả ngành công nghiệp sản xuất phần mềm di động cũng nóng hơn bao giờ hết.

Hướng dẫn thêm Links to Fields trong Views

Hướng dẫn thêm Links to Fields trong Views

This blog post is the answer to a common request we get from people learning how to use Views.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung