CSharp

06 Dec
Lỗi và sửa lý ngoại lệ trong C# – Exceptions and Exception Handling in C#

Lỗi và sửa lý ngoại lệ trong C# – Exceptions and Exception Handling in C#

Không gì quan trọng bằng một đoạn mã tốt, chương trình của bạn phải luôn có khả năng xử lí những lỗi có thể xảy ra.

Read More
06 Dec
Bài viết này sẽ trình bày một ứng dụng minh họa việc sử dụng kỹ thuật thực hiện

Kiểm tra hợp lệ các textbox control – textbox validation

Bài viết này sẽ trình bày một ứng dụng minh họa việc sử dụng kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra hợp lệ dữ liệu trên textbox.

Read More
06 Dec
Code Nhóm – dùng TortoiseSVN

Code Nhóm – dùng TortoiseSVN

Code nhóm là một vấn đề không phải đơn giản, muốn code nhóm tốt đòi hỏi phải có sự ăn ý tốt giữa các thành viên và những tuân thủ những quy ước chung của nhóm.

Read More
06 Dec
Kiểm tra email có tồn tại hay không với C# – verify email in c#

Kiểm tra email có tồn tại hay không với C# – verify email in c#

Việc kiểm tra một email có tồn tại hay không (hoặc chưa được đăng ký) có thể được kiểm tra ở một số trang web hỗ trợ verify email.

Read More
06 Dec
Xây dựng một lớp Collection tự tạo.

Xây dựng một lớp Collection tự tạo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo những lớp custom collection bằng cách cho kế thừa từ System.Collections.CollectionBase

Read More
06 Dec
Code nhóm trên Visual studio 2010 sử dụng Team Explorer và Codeplex

Code nhóm trên Visual studio 2010 sử dụng Team Explorer và Codeplex

Code nhóm là một vấn đề không phải đơn giản, muốn code nhóm tốt đòi hỏi phải có sự ăn ý tốt giữa các thành viên và những tuân thủ những quy ước chung của nhóm

Read More
06 Dec
Tài liệu và phương pháp học tốt lập trình WPF 4 với C#

Tài liệu và phương pháp học tốt lập trình WPF 4 với C#

Khi mới bắt đầu học WPF chúng ta thường có cảm giác chán ngán, vì không hiểu những đoạn code XAML ...

Read More
06 Dec
C# quản lý bộ nhớ như thế nào?

C# quản lý bộ nhớ như thế nào?

Một trong những ưu điểm của C# là ta không cần quan tâm về việc quản lí bộ nhớ bên dưới vì điều này đã được bộ gom rác ( garbage collector ) của C# làm rồi

Read More
05 Dec
Mã không an toàn trong C#

Mã không an toàn trong C#

Managed code là mã được thực thi dưới sự giám sát cửa CLR(Common Language Runtime). CLR có nhiệm vụ giống như là 1 lao công

Read More
05 Dec
Loại bỏ các dấu tiếng về dạng không dấu C#

Loại bỏ các dấu tiếng về dạng không dấu C#

Đoạn codesnippet dưới đây cho phép chuyển chuỗi văn bản tiếng việt về dạng không dấu sử dụng C# kết hợp với Regex.

Read More

Các trang