Hướng dẫn sử dụng Hierarchical Select với Drupal 7 Taxonomy

Hướng dẫn sử dụng Hierarchical Select với Drupal 7 Taxonomy

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 7.7 (3 votes)

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)

Hướng dẫn sử dụng Hierarchical Select với Drupal 7 Taxonomy

One of our members wanted to create a taxonomy of Countries, Provinces and Districts.

For example, you might choose England, then Yorkshire, then Leeds. Or you might choose Canada, then Ontario, then Toronto. You get the idea.

In this tutorial, we'll use the Hierarchical Select module to make that happen.

Step #1. Get set up

First, you need to set up your taxonomy. I've a simple example here with Countries and Cities, but you'll probably add a lot more terms.

media_1407964548074.png

Next, install and enable Hierarchical Select: https://www.drupal.org/project/hierarchical_select

Make sure to enable "Hierarchical Select Taxonomy":

media_1407964492896.png

Step #2. Create the field

  • Go to Structure > Content types > Manage fields.
  • Create a new field. Choose "Term Reference" and then "Hierarchical Select":

media_1407964599338.png

  • Save the field.
  • Click the "Hierarchical Select" link.

media_1407964692305.png

You'll now see a series of options for the field:

  • Save lineage: Save all term levels (City and Country) or just the one the user chooses.
  • Level choice: What level can a user choose from? Only City? Other other levels too?

media_1407965480092.png

Under "Level labels" you can give labels to the different levels of the taxonomy:

media_1407965646947.png

Under "Dropbox settings", you can decide how many choices a user can make:

media_1407965687740.png

And under "Editability settings", you can decide whether the user can add new terms and levels to our set-up:

media_1407965782913.png

Step #3. Use the field

Finally, click "Add content" and use your field. Here's how the top level will look:

media_1407964776177.png

And, once the first level has been selected, here's how the second level will look:

media_1407964831158.png

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook cho phép thực hiện cuộc gọi video từ Skype
Facebook cho phép thực hiện cuộc gọi video từ Skype

Nếu bạn dùng Facebook nhưng thích khả năng gọi video của Skype, thì giờ bạn đã thoả ước muốn.

Tổng hợp 15 cách thức không ngờ đến mà Google sử dụng để tiếp cận với nội dung W
15 cách thức mà Google sử dụng để tiếp cận với nội dung Website

Rất nhiều Webmaster đã ngạc nhiên là máy tìm kiếm Google biết nhiều điều về Website của bạn hơn là bạn tưởng tượng

Google+ ra mắt tính năng chat circles
Google+ ra mắt tính năng chat circles

Tính năng chat circles vừa được Google+ cho ra mắt ngày 18/11/2011. Theo Google, việc ra mắt này nhằm làm phương thức chat Google dễ dàng với người dùng hơn.