Hướng dẫn seri học Wordpress online bằng video

Bài 1: Giới thiệu Wordpress là gì? (Seri học Wordpress online bằng video)

Bài 2: Cài đặt Wordpress trên máy tính cá nhân (localhost) (Seri học Wordpress online bằng video)

Bài 3: Giới thiệu về Dashboard trong Wordpress. (Seri học Wordpress online bằng video)

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng chức năng Post trong Wordpress (Seri học Wordpress online bằng video)

Bài 5: Quản lý Media trong Wordpress (Seri học Wordpress online bằng video)