Lập trình Web chuyên sâu với CMS Drupal

Site Building with Drupal

Chương trình học

 • 1. Giới thiệu Drupal

  • 1.1. Tổng quan
  • 1.2. So sánh với Joomla, Wordpress, Typo3
  • 1.3. Tiềm năng phát triển
  • 1.4. Tư duy Drupal
 • 2. Cài đặt Drupal

  • 2.1. Drush, GIT, scp, Rsync, Virtualbox
  • 2.2. Nginx, Apache
  • 2.3. MySQL, MariaDB, Percona DB
  • 2.3. PHP, CGI, FastCGI, PHP-FPM, APC
  • 2.4. BARRACUDA
  • 2.5. Aegir
  • 2.6. Hosting reviews
 • 3. Module

  • 3.1. Tìm và chọn module
  • 3.2. Cài đặt module
  • 3.3. Thực tập với các module phổ biến (wysiwyg, pathauto, captcha, …)
  • 3.4. Nâng cấp module
  • 3.5. Gỡ bỏ module
  • 3.6. Module và hiệu năng làm việc của Drupal
 • 4. Theme

 • 5. Install Profile: Open Attrium, Open Publish, Open Publish, News Manager, …

 • 6. Sử dụng modules

  • 6.1. Fields: Field, Image, Link, Date, Embeded Media, …
  • 6.2. Views
  • 6.3. Panels
  • 6.4. Organic Groups
  • 6.5. Context
  • 6.6. Advertisement
  • 6.7. Forum, Advanced Forum
  • 6.7. Workflow
  • 6.8. Rules
  • 6.9. Features
 • 7. Dùng Drupal clone VNExpress.net

 • 8. Backup plan

  • 8.1. Backup & Migrate module
  • 8.2. Drush
 • 9. SEO

  • 9.1. Keywords
  • 9.2. RDFa
 • 10. Tối ưu hoá Drupal

  • 10.1. Benchmark
  • 10.2. Tìm hiểu nguyên nhân.
  • 10.3. Tăng tốc

Drupal Themer

Chương trình học

 • Môi trường làm việc

 • Basic HTML

 • Cơ bản PHP

 • Basic CSS

 • HTML5 cho themer

 • Javasript cho themer

 • Theme Engine

 • PHPTemplate:

  • hook_theme().
  • hook_preprocess_HOOK().
  • Template động với template-suggestions.
 • Base Themes: AdaptiveTheme, Fusion, Zen, Omega

 • Subtheme

 • File .info.

 • Theme settings

 • Theming form

 • Theme registry.

 • Grid system.

 • Devel Themer module

 • Views/Panels theming.

 • PSD 2 Drupal

 • Bonus:

  • hướng dẫn sử dụng Zen Coding, Less
  • Giới thiệu Twig

Drupal Developer

 • Công cụ: Git, IDE, Sequel, Virtualbox, Firebug, Chrome.

 • Chuẩn lập trình

 • SimpleTest

 • Module development

 • Hệ thống hook

 • Documentation, Doxygen, API module.

 • Tạo pages

  • Cấu trúc trang
  • hook_menu()
  • hook_permission()
 • Modules: Devel, Module Builder, Form Builder

 • Drupal Render API

 • Theme System

 • Libraries, CSS, JS

 • Form API

  • Sử dụng
  • Multisteps
  • Mở rộng
 • Using settings

 • Database/DBTNG

 • Security notes

 • Block, Action, Batch, Email, Vertical Tabs, JS/CSS.

 • Cập nhật module – hook_update_N().

 • Entity, Entity API module, Field

 • File

Advanced Drupal Developer

 • Quản lý dự án

 • Patch

 • Documentation

 • Token

 • Queue

 • Cache

 • Stream Wrapper

 • Công cụ:

  • Debug: devel.module, xdebug, xhprof
  • Coder
 • LABjs

 • Chia sẻ module ở drupal.org

 • Sử dụng, mở rộng CTools

 • Mở rộng Views

 • Mở rộng Drush

 • Mở rộng Rules

 • Scaling

  • Master/Slave
  • MongoDB

Đăng ký tham dự

         Mời bạn LH 0944 225 212 để đăng ký tham dự khoá học.

Tags: