Phần 1 - Cài đặt, model và CRUD trong Symfony 2

Phần 1 - Cài đặt, model và CRUD trong Symfony 2

1  Tải về và cài đặt

Tải về “Symfony Standard” tại http://symfony.com/download
Giải nén → đổi tên thư mục Symfony thành sfdemo, sao chép vào thư mục “/var/www”
Mở tập tin “/etc/hosts”, thêm vào “127.0.0.1 sfdemo.t”
Tạo tập tin “/etc/apache2/sites-available/sfdemo.t” với nội dung như sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerName sfdemo.t
  DocumentRoot /var/www/sfdemo/web
  DirectoryIndex app.php
  ErrorLog /var/www/logs/sfdemo-error.log
  CustomLog /var/www/logs/sfdemo-access.log combined
  <Directory "/var/www/sfdemo/web">
    AllowOverride All
    Allow from All
  </Directory>
</VirtualHost>

Chạy dòng lệnh:
sudo a2ensite sfdemo.t
sudo /etc/init.d/apache2 reload
Mở trình duyệt web với địa chỉ “http://sfdemo.t/app_dev.php”.

2  Tạo cơ sở dữ liệu, khu vực làm việc

Sửa thông tin kết nối CSDL tại “/var/www/sfdemo/app/config/parameters.yml”

Chạy các dòng lệnh sau:

cd /var/www/sfdemo
php app/console doctrine:database:create
php app/console generate:bundle --namespace=Aplus/DemoBundle --format=yml
  Trả lời một vài câu hỏi được đưa ra:
    Bundle namespace [Aplus/DemoBundle]: Aplus/DemoBundle
    Bundle name [AplusDemoBundle]: AplusDemoBundle
    Target directory [/var/www/sfdemo/src]: /var/www/sfdemo/src
    Configuration format (yml, xml, php, or annotation) [yml]: yml
    Do you want to generate the whole directory structure [no]? yes
    Do you confirm generation [yes]? yes
    Confirm automatic update of your Kernel [yes]? yes
    Confirm automatic update of the Routing [yes]? Yes
php app/console cache:clear

3  Tạo model

Chúng ta sẽ tạo 1 cái blog đơn giản với hai bảng là post và comment.

3.1  Phát sinh các entity

Tạo tập tin “/var/www/sfdemo/src/Aplus/DemoBundle/Resources/config/doctrine/Post.orm.yml” với nội dung:

Aplus\DemoBundle\Entity\Post:
 type: entity
 table: post
 id:
  id:
   type: integer
   generator: { strategy: AUTO }
 fields:
  name:
   type: string
   length: 255
  title:
   type: string
   length: 255
  content:
   type: text
  created_at:
   type: datetime
  updated_at:
   type: datetime
 oneToMany:
  comment:
   targetEntity: Comment
   mappedBy: post

Tạo tập tin “/var/www/sfdemo/src/Aplus/DemoBundle/Resources/config/doctrine/Comment.orm.yml” với nội dung:

Aplus\DemoBundle\Entity\Comment:
 type: entity
 table: comment
 id:
  id:
   type: integer
   generator: { strategy: AUTO }
 fields:
  commenter:
   type: string
   length: 255
  body:
   type: text
  post_id:
   type: integer
  created_at:
   type: datetime
  updated_at:
   type: datetime
 manyToOne:
  post:
   targetEntity: Post
   inversedBy: comment
   joinColumn:
    name: post_id
    referencedColumnName: id

Chạy lệnh sau:

  php app/console doctrine:generate:entities AplusDemoBundle

Lệnh trên sẽ tạo 2 file php tại /var/www/sfdemo/src/Aplus/DemoBundle/Entity
Nếu muốn cập nhật database, sửa ở các tập tin *.orm.yml trước, sau đó chạy lệnh sau:

 php app/console doctrine:schema:update --force

3.2  Viết các model của riêng mình

Sửa các tập tin *.orm.yml phía trên, bổ sung repositoryClass:

Aplus\DemoBundle\Entity\Post:
 type: entity
 repositoryClass: Aplus\DemoBundle\Repository\PostRepository

Chạy lệnh:

php app/console doctrine:generate:entities AplusDemoBundle
Lệnh trên sẽ tạo ra tập tin “/var/www/sfdemo/src/Aplus/DemoBundle/Repository/PostRepository.php” với nội dung:

<?php
namespace Aplus\DemoBundle\Repository;
use Doctrine\ORM\EntityRepository;
/**
* PostRepository
*
* This class was generated by the Doctrine ORM. Add your own custom
* repository methods below.
*/
class PostRepository extends EntityRepository
{
}
Thử tạo một hàm đơn giản thế này:
  function getPostList()
  {
    return array();
  }

Và chúng ta có thể gọi nó ở controller như bên dưới.

public function indexAction()
{
 $em = $this->getDoctrine()->getEntityManager();
    $entities = $em->getRepository('AplusDemoBundle:Post')->getPostList();
    return $this->render('AplusDemoBundle:Post:index.html.twig', array(
          'entities' => $entities
        ));
}

4  Tạo view, controller và router

Có một cách đơn giản: tạo CRUD, hãy đọc code được tạo ra và hiểu sơ về nó trước.

php app/console doctrine:generate:crud --entity=AplusDemoBundle:Post --route-prefix=post --with-write --format=yml
php app/console cache:clear

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Firefox 9.0 Beta 4 lướt web nhanh và mượt hơn
Firefox 9.0 Beta 4 lướt web nhanh và mượt hơn

Nhịp điệu mỗi tuần ra một bản Beta mới của Firefox vẫn được Mozilla duy trì. Tương tự những lần trước, Firefox 9.0 Beta 4 cũng cải thiện về tốc độ xử lý JavaScript và giảm chiếm dụng bộ nhớ đôi chút.

Một ví dụ đơn giản sử dụng Pathauto API Drupal Module
Một ví dụ đơn giản sử dụng Pathauto API Drupal Module

Pathauto is a wonderful tool. It’s definitely my oldest friend when it comes to Drupal modules. As the module has progressed, the API has become easier to use.

Cựu nhân viên Google trở thành tân CEO của Yahoo!
Cựu nhân viên Google trở thành tân CEO của Yahoo!

Theo tờ thời báo New York, lãnh đạo lâu năm của Google sẽ bắt đầu dẫn dắt Yahoo! vượt qua khó khăn sau một loạt các rắc rối liên quan đến vị trí CEO của công ty.