Mac iOS: Đối tượng UIIMAGE trong lập trình iPhone

I – Giới thiệu:

UIMage dùng để hiện thị 1 hoặc 1 nhóm các hình, có thể dùng các hiệu ứng animation để hiển thị hình ảnh.

II – Sử dụng:

III – Lưu ý:

1 – Các dạng extensions hình ảnh được hiển thị tốt trên iphone

2 – Các hàm khởi tạo đối tượng hình

+ imageWithContentsOfFile:
+ imageWithData:
+ imageWithCGImage:
+ imageWithCGImage:scale:orientation:
+ imageWithCIImage:
+ animatedImageNamed:duration:
+ animatedImageWithImages:duration:
+ animatedResizableImageNamed:capInsets:duratio
– resizableImageWithCapInsets:n

– initWithContentsOfFile:
– initWithData:
– initWithCGImage:
– initWithCGImage:scale:orientation:
– initWithCIImage:

3 – Thuộc tính của 1 đối tượng hình

imageOrientation property
size property
scale property
CGImage property
CIImage property
images property
duration property
capInsets property