Cài đặt Drupal Console để generate Module và Theme Code

Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Drupal Console với quyền truy cập toàn cục (global access) trên máy tính của bạn.

>>Hướng dẫn Patch Drupal core không cần ending up core/core or core/b

>>Hướng dẫn tính toán exposing REST API in Drupal 8 mà không code

Các bước cài đặt như sau (tương tự cách cài đặt Drush):

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất của drupal.phar

curl https://drupalconsole.com/installer -L -o drupal.phar

Bước 2: Kiểm tra bản bạn tại về hoạt động bình thường bằng cách:

php drupal.phar

Nếu mọi thứ hoạt động bình thường thì bạn sẽ nhận được thông báo như ở hình dưới.

drupal site:maintenance off

Bước 4: Thiết đặt quyền truy cập toàn cục trên môi trường hệ thống của bạn.

chmod +x drush.phar
sudo mv drush.phar /usr/local/bin/drush

Bước 5: Cập nhật phiên bản mới nhất.

drupal self-update

Drupal Console

Drupal Console là một software cho phép bạn thực hiện các thao tác trên Drupal thông qua command line. Ngoài ra Drupal Console là một CLI tool dùng để sinh ra boilerplate code, interact và debug Drupal 8.”

Drupal Console và Drush có thể share nhiều chức năng như clearing the cache, generating one-time login links, or un/installing modules/themes, one distinct functionality. Drupal Console có thể generate boilerplate code for modules, themes, controllers, forms, blocks...

Một số lệnh của Drupal Console

  • drupal site:new
  • drupal site:install
  • drupal site:maintenance on
  • drupal generate:module
  • drupal module:install {PLUGIN_MACHINE_NAME}
  • drupal generate:controller
  • drupal generate:plugin:block
  • drupal create:nodes
  • drupal generate:theme
  • drupal site:maintenance off