Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Có khá nhiều cách để export dữ liệu ra file excel. WEBXAULA sẽ đơn cử một phương pháp khá đơn giản (không cần phải chèn thêm thư viện bên ngoài). 

Cách export dữ liệu ra file excel trong asp.net

Ở đây, mình đưa ra một ví dụ là sẽ export một danh sách các sản phẩm trong dữ liệu ra file excel và lưu xuống máy.

string pSQL = "SELECT PRODUCTID, PRODUCTPRICE, PRODUCTNAME, PRODUCTSTATUS FROM PRODUCTS ORDER BY PRODUCTNAME";

    clsConnect pBang = new clsConnect(pSQL);

    string name_ = "tenfile"; //Tên file excel mà bạn lưu về máy

    //Tạo mới bảng để chép vào file excel

    Table tb = new Table();

    //Định dạng bảng

    tb.BorderColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

    tb.CellPadding = 4;

    tb.GridLines = GridLines.Both;

    tb.CellSpacing = 0;

    tb.Width = Unit.Percentage(100);

    TableCell cell;

    TableRow row;

    int from = 0;

    int to = pBang.Rows.Count;

    int header = 0;

    for (int i = from; i < to - 1; i++)

    {

      DataRow dr = pBang.Rows[i];

      if (header == 0)

      {

        row = new TableRow();

        cell = new TableCell();

        //so thu tu

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 50;

        cell.Text = "<b>Stt</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Tên sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.Width = 140;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Text = "<b>Tên sản phẩm</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        //Giá sản phẩm

        cell = new TableCell();

        cell.Height = 50;

        cell.BackColor = System.Drawing.Color.FromName("red");

        cell.Width = 500;

        cell.Text = "<b>Giá tiền</b>";

        cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;

        row.Cells.Add(cell);

        tb.Rows.Add(row);

      }

      header++;

      row = new TableRow();

      cell = new TableCell();

      //stt

      cell.Height = 50;

      cell.Text = header.ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //TenSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTNAME"].ToString();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      //GiaSanPham

      cell = new TableCell();

      cell.Height = 50;

      cell.Text = dr["PRODUCTPRICE"].ToString().Trim();

      cell.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;

      row.Cells.Add(cell);

      tb.Rows.Add(row);

    }

    //- Tương tự bạn có bao nhiêu trường cần export thì bạn chèn bấy nhiêu cột.

    //

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    //excel

    string ex_ = "xls";

    Context.Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + name_ + "." + ex_);

    //  Context.Response.AddHeader("Content-Length", strpath.Length.ToString());

    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";

    Response.Charset = "UTF-8";

    this.EnableViewState = false;

    System.IO.StringWriter oStringWriter = new System.IO.StringWriter();

    System.Web.UI.HtmlTextWriter oHtmlTextWriter = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter);

    tb.RenderControl(oHtmlTextWriter);

    Response.Write(oStringWriter.ToString());

    Response.End();