Cornered development

19 Mar
Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Pascal | Viết hàm kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không?

Read More
19 Mar
19 Mar
Pascal | Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử

Pascal | Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử

Viết thủ tục và chương trình chèn phần tử X vào vị trí k trong mảng A, N phần tử. Xoá phần tử ở vị trí h trong mảng A.

Read More
13 Mar
Pascal | Kiểm tra mảng có đối xứng hay không

Pascal | Kiểm tra mảng có đối xứng hay không

Kiểm tra mảng có đối xứng hay không? Kiểm tra mảng có tăng dần hay không?

Read More
13 Mar

Pascal | Tìm kiếm vị trí xuất hiện của x trên mảng A

Tìm kiếm và thay thế. Tìm kiếm vị trí xuất hiện của x trên mảng A. Thay thế những giá trị Ai là x thành y.

Read More
13 Mar

Pascal | Đếm số lần xuất hiện của giá trị X trong mảng A

Đếm số lần xuất hiện của giá trị X trong mảng A. Đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng.

Read More
13 Mar

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Pascal Tính tổng các số nguyên dương chia hết cho 5

Read More
13 Mar
13 Mar
Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Pascal | Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15, giá trị từng phần tử là số thực

Cho 1 dãy số gồm n phần tử n<=15. Giá trị từng phần tử là số thực. Thực hiện các chương trình sau:

Read More
27 May
Giới thiệu 74 thủ thuật sử dụng 3Ds Max năm 2017

Giới thiệu 74 thủ thuật sử dụng 3Ds Max năm 2017

Các sence với nhiều face, ấn O để các vật thể hiển thị display as box khi pan, zoom, rotate không bị giật hình.

Read More
16 Apr
MongoDB - Cách thiết lập để App Server kết nối đến MongoDb Server

MongoDB - Cách thiết lập để App Server kết nối đến MongoDb Server

Thông thường, chúng ta thường thiết lập để Code và phần Database chung 1 server. Với những ứng dụng lớn để quản lý, chúng ta phải tách riêng biệt chúng trên nhiều server khác nhau.

Read More
15 Mar
MEAN Stack – Thiết lập các module và tạo layout với AngularJS

MEAN Stack – Thiết lập các module và tạo layout với AngularJS

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cấu trúc các module của AngularJS để tạo layout cơ bản trong ứng dụng MEAN Stack,

Read More

Các trang

 

Cloud of tags