Hướng dẫn cấu hình ứng dụng web ASP.NET

1) Cấu hình Internet Information Services (IIS)

Tạo Virtual Directory (VD)

Mục đích : Ta cần tạo VD vì 1 ứng dụng web thường lưu tại thư mục gốc root (tại đường dẫn c:\InetPub\wwwroot\). Trong lúc phát triển ứng dụng ta cần để project tại một thư mục khác (vd D:\WorkingProjects chẳng hạn) vì thường những gì lưu tại ổ có chứa hệ điều hành (ở đây là ổ C) thường không an toàn vì các vấn đề như virus hay bảo mật. Do vậy ta cần phải lưu project tại một ổ đĩa khác nên phải tạo VD để cho IIS nhận biết được Project này là ứng dụng web.

Các bước tạo VD như sau (giả sử ta muốn tạo VD cho thư mục D:\WorkingProjects)

1) Vào ControlPanel - chọn Administrative Tool – chọn Internet Information Services (IIS) Manager.

2) Click Phải Default Web Sites – chọn New – chọn VirtualDirectory.

3) Nhấn Next ,nhập tên mà mình muốn cho Url ,vd Projects.,nhấp Next.

4) Nhấn Browse để chọn thư mục mà mình làm việc ví dụ chọn thư mục D:\WorkingProjects\, nhấn Next, chấp nhận các option mặc định, nhấn next /finish.

2) Tạo ứng dụng web trong Visual Studio.NET

- Vào Visual Studio.NET

- Chọn File – New – Project : hộp thoại New Project sẽ hiện ra.

- Chọn loại ứng dụng trong phần Project Types là : Visual Basic Projects.

- Sau đó chọn Template cho ứng dụng trong phần Templates là : ASP.NET Web Application.

- Trong phần Location : nếu vẫn để theo mặc định http://localhost/ sau đó thêm tên project vào vídụ : http://localhost/MyWeb thì ứng dụng MyWeb sẽ được tạo ra và lưu ở thư mục gốc (root : c:\InetPub\wwwroot\). Còn nếu sử dụng Virtual Directory (VD) đã tạo ở trên ví dụ : http://localhost/Projects/MyWeb thì ứng dụng MyWeb sẽ được tạo ra và lưu ở thư mục đã xác định cho Virtual Directory, ở phần trên là thư mục D:\WorkingProjects.

- Sau đó chọn OK, ứng dụng web đã được tạo ra và có 1 trang mặc định là WebForm1.aspx và các file khác như Web.Config, AssemblyInfo.vb, Styles.css…

- Mỗi một trang .aspx trong project đều có 1 file code behind (.vb vd WebForm1.aspx.vb) riêng để viết code. Để mở file này , click phải trên trang chọn View Code hoặc Double Click vào trang.

- Các control của ứng dụng có thể được kéo vào từ ToolBox ở bên trái màn hình.

- Để thêm bất kỳ một thành phần nào vào Project ( như trang ,file mới) click phải vào tên project chọn Add /Add New Item. Hộp thoại Add New Item sẽ hiện ra tất cả danh sách các loại Item có thể thêm vào.

- Để biên dịch toàn bộ project chọn từ Menu : Build / Build Solution. Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl – Shift – B.

- Để chạy ứng dụng phải chọn trang khởi đầu, bằng cách chọn 1 trang cần chạy khởi đầu và click phải chọn “Set As Start Page”.

- Để chạy ứng dụng nhấn F5 hoặc chọn menu Debug – Start.