REST web services

06 Jun
Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Sam Boyer cho chúng ta cái nhìn web serivces trong Drupal 8

Drupal 8 ships with support for encoding and representing its entities

Read more
07 Apr
Tại sao và làm như thế nào với RESTful API trong Drupal năm 2015

Tại sao và làm như thế nào với RESTful API trong Drupal năm 2015

Ok, so what’s different about Headless Drupal in comparison to standard ‘vanilla’ Drupal? From the website visitor’s

Read more
13 Aug
Tính năng REST Export trong Drupal 8 View

Tính năng REST Export trong Drupal 8 View

This blog is all about REST Export feature of Drupal 8’ view. Let me first brief you about what is the REST api and than I will explain you how REST Export

Read more
21 Jul
Headless Drupal - Inline edit : Ví dụ một dạng Angular forms

Headless Drupal - Inline edit : Ví dụ một dạng Angular forms

Note that the authentication and access isn't done by cookies, but rather provided by an access token thanks to RESTful token auth module.

Read more
21 Jul
Angular forms, một dạng khác của Form API trong Drupal 7

Angular forms, một dạng khác của Form API trong Drupal 7

Angular forms are great, but Angular forms are hard too - you need to write your own custom endpoints and server side validation.

Read more
08 Jul
Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản

Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản

REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL

Read more
08 Jul
 Web Service

Ví dụ thực hành cơ bản về SOAP, WSDL và ASP.NET

Về bản chất, Web service dựa trên XML và HTTP, trong đó XML làm nhiệm vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và dùng SOAP để truyền tải

Read More
08 Jul
Giới thiệu 7 khái niệm quan trọng về Web Service

Giới thiệu 7 khái niệm quan trọng về Web Service

Theo định nghĩa của W3C (World Wide Web Consortium), Web service là một hệ thống phần mềm được thiết kế để hỗ trợ khả năng tương tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua mạng Internet

Read more
12 Feb
Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Xây dựng ứng dụng áp dụng RESTful Web Services – xử lý object

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về cách xử lý nâng của của kỹ thuật xây dựng web services với RESTful Web Services – nâng cao kỹ thuật xây dựng web services với object. Qua nội dung này chúng ta thấy được tính đơn giản và nhẹ nhàng khi áp dụng web services để truyền dữ liệu từ client đến server và truyền kết quả xử lý là một object từ server đến client

Read More
12 Feb
Giới thiệu về RESTful Web Services

Giới thiệu về RESTful Web Services

Mục đích: Chủ đề của bài này giới thiệu về RESTful Web Services – một phương pháp mới để tạo web services sử dụng cách thức đơn giản để trao đổi dữ liệu độc lập platform với hiệu suất khá cao. 

Read More