Hướng dẫn làm việc về Trigger

Trigger có thể xem là một dạng đặc biệt của thủ tục nội tại, bởi vì bên trong nội dung của trigger lưu trữ các câu lệnh dùng để thực hiện một số hành động nào đó mà người lập trình sẽ chỉ ra.

Read More