Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query lấy hết bảng dữ liệu không cần phân quyền trong Drupal 8

// $node = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node')->loadMultiple();

Nếu cần phân quyền thì thực hiện câu Query sau

 $query = \Drupal::entityQuery('node')
      ->accessCheck(FALSE)      

Sau đây là 1 ví dụ cụ thể

public function my_requests() {    
    //load the current user details
    $user= User::load(\Drupal::currentUser()->id());
    $user_id = \Drupal::currentUser()->id();

    //Query the database
    $query = \Drupal::entityQuery('node')
      ->tableSort($header)
      ->condition('status', 1)
      ->condition('type', "forward_proxy_request")
      ->condition('uid', $user_id)
      ->sort('nid' , 'ASC');
    $table_sort = $query->extend('Drupal\Core\Database\Query\TableSortExtender')->orderByHeader($header);
    $pager = $table_sort->extend('Drupal\Core\Database\Query\PagerSelectExtender')->limit(10);
    $nids = $pager->execute();

    //creates the table header
    $header = [
        'Node id',
        'title',        
        'Name',
        'Ip',
        'SLU',
      ]; 
    foreach ($nids as $nid) {
      $node = Node::load($nid);
      $row = [
        'data' => [
          $node->nid->value,
          $node->title->value, 
          $node->field_p_name[0]->value,
          $node->field_ip[0]->value,
          $node->field_p_slu[0]->value,
        ],
      ];
      $rows[] = $row;
    }
    //Build the table
    $build = [
     'table'      => [
     '#prefix'    => '<h1>My Requests</h1>',
     '#theme'     => 'table',
     '#attributes'  => [
       'data-striping' => 0
     ],
     '#header' => $header,
     '#rows'  => $rows,
   ],
  ];
  //for pagination
  $build['pager'] = array(
    '#type' => 'pager'
  );

   return $build;     

It shows a plain table without any style.

it shows a plain table without any style.

Here is an example of sortable table with pagination.

$header = [
 'id' => [
  'data' => $this->t('ID'),
  'specifier' => 'nid',
 ],
 'title' => [
  'data' => $this->t('Title'),
  'specifier' => 'title',
 ],
 'created' => [
  'data' => $this->t('Created'),
  'specifier' => 'created',
  // Set default sort criteria.
  'sort' => 'desc',
 ],
 'uid' => [
  'data' => $this->t('Author'),
  'specifier' => 'uid',
 ],
];

$storage = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node');

$query = $storage->getQuery();
$query->condition('status', \Drupal\node\NodeInterface::PUBLISHED);
$query->condition('type', 'article');
$query->tableSort($header);
// Default value is 10.
$query->pager(15);
$nids = $query->execute();

$date_formatter = \Drupal::service('date.formatter');
$rows = [];
foreach ($storage->loadMultiple($nids) as $node) {
 $row = [];
 $row[] = $node->id();
 $row[] = $node->toLink();
 $created = $node->get('created')->value;
 $row[] = [
  'data' => [
   '#theme' => 'time',
   '#text' => $date_formatter->format($created),
   '#attributes' => [
    'datetime' => $date_formatter->format($created, 'custom', \DateTime::RFC3339),
   ],
  ],
 ];
 $row[] = [
  'data' => $node->get('uid')->view(),
 ];
 $rows[] = $row;
}

$build['table'] = [
 '#type' => 'table',
 '#header' => $header,
 '#rows' => $rows,
 '#empty' => $this->t('No content has been found.'),
];

$build['pager'] = [
 '#type' => 'pager',
];

Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Sản phẩm cơ sở dữ liệu dân cư tiết kiệm thời gian quản lý

Sản phẩm cơ sở dữ liệu dân cư tiết kiệm thời gian quản lý

Sản phẩm cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn hơn, tiện ích hơn cho cơ quan Công an trong việc nhập liệu, quản lý và thống kê dân cư tại địa bàn.

D8 to D3: Using Drupal for data visualization

D3 JavaScript library : Làm Drupal for data visualization

One of the exciting features that’s on its way in Drupal 8 is the ability to use Drupal as a RESTful web service. This means that Drupal 8 core allows you to expose data to external applications in a number of standardized formats

Tại sao và làm như thế nào với RESTful API trong Drupal năm 2015

Tại sao và làm như thế nào với RESTful API trong Drupal năm 2015

Ok, so what’s different about Headless Drupal in comparison to standard ‘vanilla’ Drupal? From the website visitor’s