Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Thực hiện query lấy hết bảng dữ liệu không cần phân quyền trong Drupal 8

// $node = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node')->loadMultiple();

Nếu cần phân quyền thì thực hiện câu Query sau

 $query = \Drupal::entityQuery('node')
      ->accessCheck(FALSE)      

Sau đây là 1 ví dụ cụ thể

public function my_requests() {    
    //load the current user details
    $user= User::load(\Drupal::currentUser()->id());
    $user_id = \Drupal::currentUser()->id();

    //Query the database
    $query = \Drupal::entityQuery('node')
      ->tableSort($header)
      ->condition('status', 1)
      ->condition('type', "forward_proxy_request")
      ->condition('uid', $user_id)
      ->sort('nid' , 'ASC');
    $table_sort = $query->extend('Drupal\Core\Database\Query\TableSortExtender')->orderByHeader($header);
    $pager = $table_sort->extend('Drupal\Core\Database\Query\PagerSelectExtender')->limit(10);
    $nids = $pager->execute();

    //creates the table header
    $header = [
        'Node id',
        'title',        
        'Name',
        'Ip',
        'SLU',
      ]; 
    foreach ($nids as $nid) {
      $node = Node::load($nid);
      $row = [
        'data' => [
          $node->nid->value,
          $node->title->value, 
          $node->field_p_name[0]->value,
          $node->field_ip[0]->value,
          $node->field_p_slu[0]->value,
        ],
      ];
      $rows[] = $row;
    }
    //Build the table
    $build = [
     'table'      => [
     '#prefix'    => '<h1>My Requests</h1>',
     '#theme'     => 'table',
     '#attributes'  => [
       'data-striping' => 0
     ],
     '#header' => $header,
     '#rows'  => $rows,
   ],
  ];
  //for pagination
  $build['pager'] = array(
    '#type' => 'pager'
  );

   return $build;     

It shows a plain table without any style.

it shows a plain table without any style.

Here is an example of sortable table with pagination.

$header = [
 'id' => [
  'data' => $this->t('ID'),
  'specifier' => 'nid',
 ],
 'title' => [
  'data' => $this->t('Title'),
  'specifier' => 'title',
 ],
 'created' => [
  'data' => $this->t('Created'),
  'specifier' => 'created',
  // Set default sort criteria.
  'sort' => 'desc',
 ],
 'uid' => [
  'data' => $this->t('Author'),
  'specifier' => 'uid',
 ],
];

$storage = \Drupal::entityTypeManager()->getStorage('node');

$query = $storage->getQuery();
$query->condition('status', \Drupal\node\NodeInterface::PUBLISHED);
$query->condition('type', 'article');
$query->tableSort($header);
// Default value is 10.
$query->pager(15);
$nids = $query->execute();

$date_formatter = \Drupal::service('date.formatter');
$rows = [];
foreach ($storage->loadMultiple($nids) as $node) {
 $row = [];
 $row[] = $node->id();
 $row[] = $node->toLink();
 $created = $node->get('created')->value;
 $row[] = [
  'data' => [
   '#theme' => 'time',
   '#text' => $date_formatter->format($created),
   '#attributes' => [
    'datetime' => $date_formatter->format($created, 'custom', \DateTime::RFC3339),
   ],
  ],
 ];
 $row[] = [
  'data' => $node->get('uid')->view(),
 ];
 $rows[] = $row;
}

$build['table'] = [
 '#type' => 'table',
 '#header' => $header,
 '#rows' => $rows,
 '#empty' => $this->t('No content has been found.'),
];

$build['pager'] = [
 '#type' => 'pager',
];

Thực hiện query, tạo pagination và element Type là table trong Drupal 8

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giới thiệu REST Easy phần 2: Sub Property Boogaloo

Giới thiệu REST Easy phần 2: Sub Property Boogaloo

Hello again, RESTful friends. Welcome to episode II, The RESTful strikes back

Bài 5:Học sinh lập trình Scratch - Làm quen với biến

Bài 5:Học sinh lập trình Scratch - Làm quen với biến

Bạn đã làm được hai trò chơi: “Mèo nhí diễu hành” và “Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối”. Bạn nên hướng dẫn cho bé tự làm từ đầu thật thạo hai trò chơi đó trước khi chuyển qua bước tiếp theo

Chạy Drupal 7 trên HipHop Virtual Machine tuyệt vời

Chạy Drupal 7 trên HipHop Virtual Machine tuyệt vời

Official HHVM packages are only distributed for Ubuntu and Debian, but thankfully some enterprising people have packaged them up for CentOS