Cài đặt phương trình bậc hai bằng chương trình con (Procedure)

Cài đặt phương trình bậc hai bằng chương trình con (Procedure)

Viết chương trình giải phương trình bậc hai với yêu cầu sử dụng các chương trình con để giải quyết các trường hợp xãy ra của delta.

Cấu trúc chung của một chương trình có sử dụng ctc

PROGRAM  Tên_chương_trình;

USES CRT;

CONST  ............;

VAR       ............;

 

PROCEDURE  THUTUC[(Các tham số)];

[Khai báo Const, Var]

BEGIN

          ..............

END;

 

FUNCTION  HAM[(Các tham số)]:<Kiểu dữ liệu>;

[Khai báo Const, Var]

BEGIN

          ..............

          HAM:=<Giá trị>;

END;

 

BEGIN {Chương trình chính}

          ...................

          THUTUC[(...)];

          ...................

          A:= HAM[(...)];

          ...................

END.

Chương trình con (CTC) là một đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn hay một chức năng nào đó.   Trong Turbo Pascal, có 2 dạng CTC:

  • Thủ tục (PROCEDURE): Dùng để thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ nào đó.
  • Hàm (FUNCTION): Trả về một giá trị nào đó (có kiểu vô hướng, kiểu string). Hàm có thể sử dụng trong các biểu thức.

Ngoài ra, trong Pascal còn cho phép các CTC lồng vào nhau.

Trong quá trình xây dựng CTC, khi nào thì nên dùng thủ tục/hàm?

Dùng hàm

Dùng thủ tục

- Kết quả của bài toán trả về 1 giá trị duy nhất (kiểu vô hướng, kiểu string).

- Lời gọi CTC cần nằm trong các biểu thức tính toán.

- Kết quả của bài toán không trả về giá trị nào hoặc trả về nhiều giá trị hoặc trả về  kiểu dữ liệu có cấu trúc (Array, Record, File).

- Lời gọi CTC không nằm trong các biểu thức tính toán.

Program Giai_PT_bac_hai;

uses crt;

var a,b,c,delta:real;

{----------------------}

Procedure delta_duong;

begin

write('Phuong trinh co hai nghiem x1=',(-b+sqrt(delta))/(2*a),'x2=',(-b+sqrt(delta))/(2*a));

end;

{---------------------}

Procedure delta_khong;

begin

write('Phuong trinh co nghiem kep x=',-b/(2*a):3:1);

end;

{--------------------}

Procedure delta_am;

begin

writeln('Phuong trinh vo nghiem');

end;

{Chuong trinh chinh}

Begin

clrscr;

write('Nhap a: ');readln(a);

write('Nhap b: ');readln(b);

write('Nhap c: ');readln(c);

delta:=b*b-4*a*c;

if delta>0 then delta_duong

else if delta = 0 then delta_khong

else delta_am;

readln

end.

Nhận xét: Chương trình con cho phép chia nhỏ công việc nhằm đơn giản hoá. Ngoài ra một công việc nào đó lặp lại nhiều lần trong chương trình nên dùng CTC vì khi đó mã chương trình sẽ gọn, dễ theo dõi, gỡ rối hơn.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.7 (6 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: [email protected]
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Giao diện Facebook trên điện thoại Facebook có thể trông như thế này

Bí mật quanh chuyện sản xuất điện thoại của Facebook

Trang All Things D khẳng định cách đây một năm rưỡi, Facebook thành lập một nhóm chuyên trách, làm việc tại một văn phòng ngoài trụ sở công ty và chỉ những người có liên quan mới được vào trong.

4 kinh nghiệm trong Windows 7 có thể bạn chưa biết

4 kinh nghiệm trong Windows 7 có thể bạn chưa biết

Đối với người dùng Windows 7 thông thường, hầu hết sẽ chấp nhận các thiết lập mặc định của hệ thống và không thay đổi quá nhiều thiết lập bên trong. Lý do là bởi nhằm giảm thiểu nguy cơ làm hỏng hệ điều hành.

Hướng dẫn custom Panels Layouts và Content Types trong Drupal 7

Hướng dẫn custom Panels Layouts và Content Types trong Drupal 7

This blog post will show you how to use and customize some of the features in panels including layouts and content types.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer