Cài đặt phương trình bậc hai bằng chương trình con (Procedure)

Cài đặt phương trình bậc hai bằng chương trình con (Procedure)

Viết chương trình giải phương trình bậc hai với yêu cầu sử dụng các chương trình con để giải quyết các trường hợp xãy ra của delta.

Cấu trúc chung của một chương trình có sử dụng ctc

PROGRAM  Tên_chương_trình;

USES CRT;

CONST  ............;

VAR       ............;

 

PROCEDURE  THUTUC[(Các tham số)];

[Khai báo Const, Var]

BEGIN

          ..............

END;

 

FUNCTION  HAM[(Các tham số)]:<Kiểu dữ liệu>;

[Khai báo Const, Var]

BEGIN

          ..............

          HAM:=<Giá trị>;

END;

 

BEGIN {Chương trình chính}

          ...................

          THUTUC[(...)];

          ...................

          A:= HAM[(...)];

          ...................

END.

Chương trình con (CTC) là một đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn hay một chức năng nào đó.   Trong Turbo Pascal, có 2 dạng CTC:

  • Thủ tục (PROCEDURE): Dùng để thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ nào đó.
  • Hàm (FUNCTION): Trả về một giá trị nào đó (có kiểu vô hướng, kiểu string). Hàm có thể sử dụng trong các biểu thức.

Ngoài ra, trong Pascal còn cho phép các CTC lồng vào nhau.

Trong quá trình xây dựng CTC, khi nào thì nên dùng thủ tục/hàm?

Dùng hàm

Dùng thủ tục

- Kết quả của bài toán trả về 1 giá trị duy nhất (kiểu vô hướng, kiểu string).

- Lời gọi CTC cần nằm trong các biểu thức tính toán.

- Kết quả của bài toán không trả về giá trị nào hoặc trả về nhiều giá trị hoặc trả về  kiểu dữ liệu có cấu trúc (Array, Record, File).

- Lời gọi CTC không nằm trong các biểu thức tính toán.

Program Giai_PT_bac_hai;

uses crt;

var a,b,c,delta:real;

{----------------------}

Procedure delta_duong;

begin

write('Phuong trinh co hai nghiem x1=',(-b+sqrt(delta))/(2*a),'x2=',(-b+sqrt(delta))/(2*a));

end;

{---------------------}

Procedure delta_khong;

begin

write('Phuong trinh co nghiem kep x=',-b/(2*a):3:1);

end;

{--------------------}

Procedure delta_am;

begin

writeln('Phuong trinh vo nghiem');

end;

{Chuong trinh chinh}

Begin

clrscr;

write('Nhap a: ');readln(a);

write('Nhap b: ');readln(b);

write('Nhap c: ');readln(c);

delta:=b*b-4*a*c;

if delta>0 then delta_duong

else if delta = 0 then delta_khong

else delta_am;

readln

end.

Nhận xét: Chương trình con cho phép chia nhỏ công việc nhằm đơn giản hoá. Ngoài ra một công việc nào đó lặp lại nhiều lần trong chương trình nên dùng CTC vì khi đó mã chương trình sẽ gọn, dễ theo dõi, gỡ rối hơn.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 8.7 (6 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 

Drupal 8 Module Development, Phần 3 - viết Plugins

As with any new version of Drupal, a number of contributed modules will be refactored, and pulled into core.

Siri: Chỉnh sửa hình ảnh bằng... giọng nói

Siri: Chỉnh sửa hình ảnh bằng... giọng nói

Văn phòng Bản quyền thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa tiết lộ một bản quyền mà Apple đã đăng kí, cho thấy trong tương lai tính năng Siri (trợ lí ảo thông minh) sẽ có khả năng điều khiển các tấm hình trên máy bằng giọng nói.

 
DATC đối mặt nguy cơ mất vốn, thanh khoản kém

DATC đối mặt nguy cơ mất vốn, thanh khoản kém

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chính là mua bán nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc cho doanh nghiệp, sử dụng vốn hiệu quả thấp; tiền gửi và cho vay không đúng chức năng nhiệm vụ, thanh khoản kém và có nguy cơ mất vốn.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services